Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Ampoule Celes premium

Ampoule Celes premium

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out

Tinh Ch岷 Ampoule Nhau Thai C峄玼 Celes

Chi岷縯 xu岷 nhau thai c贸 trong s岷 ph岷﹎ n脿y 膽瓢峄 x峄 l媒 an to脿n gi峄憂g nh瓢 m峄檛 th脿nh ph岷 d瓢峄 ph岷﹎. 膼瓢峄 s岷 xu岷 theo ti锚u chu岷﹏ ki峄僲 so谩t ch岷 l瓢峄g nghi锚m ng岷穞 膽瓢峄 qu峄慶 t岷 c么ng nh岷璶, kh么ng g芒y h岷 v脿 an to脿n cho c啤 th峄 con ng瓢峄漣, kh么ng ch峄゛ b岷 k峄 hormone, th脿nh ph岷 ch岷 膽峄檆 h岷 hay ch岷 g芒y d峄 峄﹏g n脿o.

馃崉 Ph霉 h峄 v峄沬 c谩c lo岷 da

馃崕 Da kh么, da m岷 n瓢峄沜, da n峄﹖ n岷

馃崙 Da l茫o h贸a nhanh, n岷縫 nh膬n nh峄, m岷 膽峄 膽脿n h峄搃

馃崒 Da n谩m, da x峄塶 m脿u, da kh么ng 膽峄乽 m脿u

馃崏 Da b峄 t峄昻 th瓢啤ng do tia UV, da s岷筼 膽峄, da d峄 峄﹏g

馃崜 Da c岷 t谩i t岷 nhanh sau khi l峄檛 v脿 l脿n da c岷 ph峄 h峄搃 nhanh sau khi 膽i峄乽 tr峄 b岷眓g laser.

C峄檔g d峄g:

馃巹 Gi煤p t谩i t岷 c岷 tr煤c da v脿 h峄 tr峄 ph峄 h峄搃 c谩c s岷痗 t峄 tr锚n da, cho b岷 m峄檛 l脿n da tr岷痭g s谩ng t峄 nhi锚n.

馃巹 L脿m gi岷 c谩c v岷縯 膽峄搃 m峄搃, t脿n nhang, v岷縯 th芒m n谩m, c岷 thi峄噉 l脿n da x峄塶 m脿u.

馃巹 Gi煤p l脿m m峄 n岷縫 nh膬n, n岷縫 g岷, tr岷 h贸a da.

馃巹 Ng膬n ng峄玜 c谩c d岷 hi峄噓 l茫o h贸a c峄 tu峄昳 t谩c, gi煤p l脿n da c膬ng m峄媙, r岷g r峄, t瓢啤i tr岷

馃巹 T膬ng c瓢峄漬g v脿 ph峄 h峄搃 膽峄 s膬n ch岷痗, t岷 膽峄 膽脿n h峄搃 cho da.

馃巹 Cung c岷 膽峄 岷﹎ v脿 d瓢峄g ch岷 膽峄 da m峄媙 m脿ng, kh么ng c貌n s岷 s霉i, th么 r谩p hay b峄 kh么 bong tr贸c trong m霉a 膽么ng.

馃巹 C岷 thi峄噉 l峄 ch芒n l么ng, gi岷 vi锚m da, ng峄゛ da...

馃巹 Ch峄 c岷 s峄 d峄g s岷 ph岷﹎ trong m峄檛 th峄漣 gian ng岷痭 b岷 膽茫 c贸 th峄 th岷 膽瓢峄 hi峄噓 qu岷 t峄ヽ th矛.

#ampouleceles #tinhch岷Ampoulenhauthaiceles

#serumceles #serumnhauthaiceles

#serumnhauthaicuu #celes

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question