Skip to product information
1 of 5

Celine Beauty Myth

Bewhite premium Plancenta

Bewhite premium Plancenta

Regular price $98.00 USD
Regular price $110.00 USD Sale price $98.00 USD
Sale Sold out
C谩m 啤n nh峄痭g chia s岷 tr岷 nghi峄噈 kh么ng th峄 y锚u th瓢啤ng h啤n c峄 nh峄痭g ch峄 kh谩ch h脿ng th芒n y锚u c峄 em!!

L脿 nh峄痭g v峄 kh谩ch 膽岷 ti锚n 膽瓢峄 m峄漣 tr岷 nghi峄噈 d貌ng nhau thai th瓢峄g h岷g ng峄盿 膽ua Hokkaido

Ch瓢a bao gi峄 膽瓢峄 khen nhi峄乽 膽岷縩 th岷, kh么ng nh峄痭g mang l岷 v岷 膽岷筽 quay ng瓢峄 th峄漣 gian m脿 nhau thai th瓢峄g h岷g ng峄盿 膽ua Hokkaido c貌n mang nh峄痭g gi谩 tr峄 to l峄沶 v峄沬 s峄ヽ kh峄廵.

M峄檛 s岷 ph岷﹎ ho脿n h岷 d脿nh cho nh峄痭g ch峄 膽岷筽 mong mu峄憂 s峄 ho脿n h岷
鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺-
鉂も潳M峄朓 NG脌Y 1 G脫I - TR岷 膼岷窹 V抹NH VI峄凬 馃槏馃槏

馃悗 N岷縰 nh瓢 c谩ch 膽芒y kh么ng l芒u, nhau thai c峄玼 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g b瓢峄沜 ti岷縩 m峄沬 膽瓢峄 峄﹏g d峄g trong c么ng ngh峄 d瓢峄 m峄 ph岷﹎, th矛 ng脿y nay, nhau thai ng峄盿 l岷 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 cao h啤n v峄 t谩c d峄g c农ng nh瓢 c么ng ngh峄 v瓢峄 tr峄檌 h啤n trong vi峄嘽 l脿m 膽岷筽 v脿 b岷 v峄 s峄ヽ kho岷

#Premium_placenta 膽瓢峄 c谩c chuy锚n gia v脿 c谩c b谩c s末 ch峄峮 l峄峜 nhau thai t峄 c谩c con ng峄盿 膽ua t峄 v霉ng Hokkaido v峄沬 h脿m l瓢峄g cao 450.000mg gi煤p nu么i d瓢峄g l脿n da tr峄 n锚n tr岷痭g s谩ng h啤n 膽峄搉g th峄漣 ch峄憂g l岷 qu谩 tr矛nh l茫o ho谩 da m峄檛 c谩ch hi峄噓 qu岷. B锚n c岷h 膽贸, t贸c b岷 s岷 m峄峜 d脿i v脿 膽岷筽 h啤n, c啤 th峄 b岷 nh瓢 h峄搃 sinh tu峄昳 t谩c.

C脿ng d霉ng l芒u d脿i, tu峄昳 c啤 th峄 c脿ng tr岷 ho谩 tr峄 v峄 l峄゛ tu峄昳 18 son s岷痗.

馃敿 L脿 nhau thai 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 nguy锚n ch岷 100% t峄 Ng峄盿 膼ua v霉ng Hokkaido Nh岷璽 B岷
馃敿 Kh么ng pha ch岷 b岷 k矛 th脿nh ph岷 n脿o kh谩c 膽峄 膽岷 b岷 h脿m l瓢峄g dinh d瓢峄g cao.

馃悗Nhau thai ng峄盿 膽ua c贸 ch峄゛ nhi峄乽 t谩c d峄g 膽峄慽 v峄沬 v岷 膽岷筽 l脿n da v脿 c岷 s峄ヽ kho岷 b峄乶 v峄痭g c峄 c啤 th峄:

馃悗膼峄慽 v峄沬 s岷痗 膽岷筽:
鉂 L脿m tr岷痭g s谩ng da hi峄噓 qu岷.
鉂孴h岷 s岷痗 k茅m, u峄憂g nhau thai ng峄盿 Nh岷璽 B岷 s岷 gi煤p l脿n da t瓢啤i tr岷 m峄媙 m脿ng, cung c岷 膽峄 岷﹎ v脿 t铆nh 膽脿n h峄搃 cho da, ch峄憂g x峄 da .
鉂 Ch峄憂g l茫o h贸a v瓢峄 tr峄檌, l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh h矛nh th脿nh n岷縫 nh膬n tr锚n da.
鉂 L脿m 膽岷筽 da, gi岷 n谩m, t脿n nhang.
-膼i峄乽 h貌a kinh nguy峄噒, gi岷 c谩c r峄慽 lo岷 th峄漣 k峄 ti峄乶 m茫n kinh v脿 m茫n kinh.
鉂 Tr谩nh t谩c h岷 c峄 tia c峄眂 t铆m, th煤c 膽岷﹜ s峄 t谩i t岷 t岷 b脿o l脿m tr岷痭g da, 膽岷﹜ nh峄痭g v岷縯 n谩m l芒u ng脿y m岷 膽i.
鉂 Hi峄噓 qu岷 tuy峄噒 v峄漣 cho c谩c t峄昻 th瓢啤ng da nh瓢 v岷縯 th瓢啤ng, s岷筼 gi煤p t谩i t岷 t岷 b脿o m峄沬 膽峄 l脿m l脿nh v岷縯 th瓢啤ng v脿 ng膬n ch岷穘 n岷縫 nh膬n.
鉂 T贸c m峄峜 d脿i, 膽en m瓢峄. 膼i峄乽 tr峄 ch峄﹏g r峄g t贸c do n峄檌 ti岷縯
鉂 C芒n b岷眓g v脿 膽i峄乽 tr峄 m峄 n峄檌 ti岷縯 hi峄噓 qu岷
鉂 Ch峄憂g b茅o ph矛 do n峄檌 ti岷縯

馃悗膼峄慽 v峄沬 s峄ヽ kho岷:
鉂 T膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, ph峄 h峄搃 s峄ヽ kh峄廵 v脿 th峄 l峄眂, t膬ng c瓢峄漬g kh岷 n膬ng sinh l媒.
鉂 Th岷 膽峄檆 t峄 trong c啤 th峄 v脿 gan (膽岷穋 bi峄噒 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄 vi锚m gan B, nh峄痭g ng瓢峄漣 th瓢峄漬g xuy锚n u峄憂g r瓢峄 v脿 h煤t thu峄慶).
鉂 Gi煤p l瓢u th么ng m岷h m谩u, gi岷 cholesterol, t膬ng ch岷 nh峄漬 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄 b峄噉h v峄 kh峄沺.
鉂 Ch峄憂g r峄g t贸c, b岷 t贸c, ng膬n ng峄玜 ung th瓢, ch峄憂g l茫o h贸a to脿n di峄噉.

馃拑馃拑L瓢u gi峄 s岷痗 膽岷筽 V末nh C峄璾 c霉ng nhau thai th瓢峄g l瓢u #BeWhite_Premium_Placenta

馃悗H峄檖 30 g贸i - m峄梚 ng脿y s峄 d峄g 1 g贸i, d霉ng 膽瓢峄 1 th谩ng kh谩ch nha!
Li峄噓 tr矛nh 3 th谩ng li锚n t峄, 3 h峄檖 cho m峄檛 n膬m

h峄檖 30 g贸i*20ml
li峄噓 tr矛nh 3 th谩ng
----------------//----------------
#Bewhite
#Premium_placenta_450000mg
#Placenta_Hokkaido_Japan
#Nhau_thai_th瓢峄g_h岷g
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question