Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Collagen premium nano VIP

Collagen premium nano VIP

Regular price $75.00 USD
Regular price $80.00 USD Sale price $75.00 USD
Sale Sold out

馃嵐馃嵐馃嵐N漂峄欳 U峄怤G COLLAGEN NANO #DR.DEAR馃嵐馃嵐馃嵐

H峄扤G S脗M & 膼脭NG TR脵NG H岷 TH岷 CAO C岷

#SAMSUNG_PREMIUM_NANO_COLLAGEN_VIP_150,000mg

頂勲Μ氙胳梽 雮橂吀 旖滊澕瓴 (頃湢150,000 mg)

-COLLAGEN NANO H峄扤G S脗M CAO C岷 v峄沬 ha虁m l瓢峄g Collagen cao nh岷 trong t岷 c岷 c谩c lo岷 150,000 mg - 1 峄憂g ch峄゛ 膽岷縩 5000 mg Collagen

馃 COLLAGEN H脌M L漂峄G SI脢U CAO 150.000 mg.

馃Dung ti虂ch 25 ml x 30 峄憂g (750 ml)

馃弲馃弲馃弲TH脌NH PH岷 CH脥NH:

鉁 COLLAGEN ( t岷 b脿o g峄慶 c谩 h峄搃)

鉁 GLUTATHIONE ( tr岷痭g da)

鉁 L峄癠

鉁 H峄扤G S脗M 6 N膫M H脌N QU峄怌

鉁 膼脭NG TR脵NG H岷 TH岷

鉁 SELEN ( l脿 m峄檛 kho谩ng ch岷 c岷 thi岷縯 cho c啤 th峄 )

鉀旓笍鉀旓笍鉀旓笍Thi岷縰 h峄 Colagen l脿 1 膽i峄乽 v么 c霉ng kh峄g khi岷縫 vs ph峄 n峄 !

Ch瓢a t峄玭g th岷 n瓢峄沜 u峄憂g collagen n脿o u峄憂g ngon, m脿 da 膽岷筽 nhanh nh瓢 d貌ng n脿y v峄沬 h脿m l瓢峄g si锚u cao 150,000 mg.

鉁呪渽鉁匬remium Nano Collagen 150.000 mg l脿 s峄 膽岷 t瓢 nghi锚n c峄﹗ cao c岷 t峄昻g h峄 nhi峄乽 th脿nh ph岷 VIP k岷縯 tinh trong m峄檛 s岷 ph岷﹎ nh瓢:

猸愶笍NaNo Collagen Peptide, Glutathione, Con S芒u 膼么ng Tr霉ng H岷 Th岷, H峄搉g S芒m, L峄眜, c谩c lo岷 Vitamin( vitamin E, vitamin C...).

猸愶笍猸愶笍猸愶笍膼岷穋 bi峄噒, Selen "th岷 d瓢峄" h峄搃 xu芒n c峄 ph谩i 膽岷筽 hi峄噓 qu岷 g岷 2000 l岷 Vitamin E

馃専馃専馃専T谩c d峄g v瓢峄 tr峄檌 c峄 s岷 ph岷﹎ :

鉁呪渽鉁匔谩ch s峄 d峄g: s峄 d峄g hi峄噓 qu岷 nh岷 v脿o bu峄昳 s谩ng tr瓢峄沜 khi 膬n. M谩t r瓢峄 h啤n khi u峄憂g chung v峄沬 膽谩

鉂囷笍鉂囷笍鉂囷笍1 h峄檖 30 峄憂g cung c岷 150.000mg gi煤p b岷 lu么n t峄 tin to岷 s谩ng v峄沬 l脿n da kh么ng tu峄昳 nh瓢 sao H脿n nh茅

猸愶笍猸愶笍猸愶笍C脭NG D峄G :

鉁匞i岷 nguy c啤 m岷痗 b峄噉h ung th瓢

鉁匟峄 tr峄 ph貌ng ng峄玜 b峄噉h tim

鉁匩g膬n ng峄玜 t矛nh tr岷g suy gi岷 tinh th岷

鉁匞i煤p tr岷 h贸a l脿n da. ch峄憂g l茫o ho谩

鉁匘a tr岷痭g s谩ng h啤n, c膬ng b贸ng h峄搉g h脿o h啤n

鉁匩u么i d瓢峄g m贸ng, t贸c, c谩c kh峄沺 tr锚n c啤 th峄

鉁匧脿m ch岷璵 n岷縫 nh膬n v脿 ng膬n ng峄玜 tr峄 m峄

鉁吥惷爋 th岷 膽峄檆 t峄 trong c啤 th峄

gi煤p da c膬ng m峄媙 tr岷 ho谩 t峄 s芒u b锚n trong

鉁卼hu nh峄 l峄 ch芒n l么ng

鉁卥i峄僲 so谩t c芒n n岷穘g

鉁卼峄憈 cho x瓢啤ng kh峄沺

鉁卼r谩nh b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g

鉁卲h峄 h峄搃 da

馃専馃専馃専1 tu岷 l脿 c贸 th峄 c岷 nh岷璶 膽瓢峄 l脿n da r岷g r峄 Nh岷 膽峄媙h ph岷 u峄憂g Collagen DR.DEAR th么i !

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question