Skip to product information
1 of 1

Celine Beauty Myths

Deal 3 nuoc quyt Jeju

Deal 3 nuoc quyt Jeju

Regular price $119.00 USD
Regular price Sale price $119.00 USD
Sale Sold out

馃崐馃崐馃崐 N漂峄欳 脡P QU脻T JEJU GI岷 C脗N TR岷甆G DA

馃崐Th脿nh ph岷:

鉁 Collagen (旖滊澕瓴 )

鉁 Glutathione (攴鸽(韮旃橃槰)

鉁 Saffron (靷攧霝 )

鉁 Qu媒t JeJu 180.000 mg (鞝滌< 臧愱筏)

鉁 Vitamin C 30.000 mg (牍勴儉氙 C)

馃崐C么ng d峄g:

鉁 Cung c岷 v脿 b峄 sung collagen gi煤p da c膬ng b贸ng, s膬n ch岷痗, tr岷痭g s谩ng, gi岷 s岷 n谩m, m峄 th芒m

鉁 Cung c岷 Vitamin t峄昻g h峄 gi煤p b峄 m岷痶, t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂, ng膬n ng峄玜 b峄噉h t岷璽 v脿 ch峄憂g nhi峄卪 tr霉ng.

鉁 Collagen gi煤p da d脿n h峄搃 t峄憈, ch峄憂g l茫o ho谩, ch岷 s峄 da, ch峄憂g oxy h贸a

鉁 Gi煤p gi岷 c芒n, 膽峄憈 ch谩y m峄 b峄g ,gi岷 l瓢峄g m峄 th峄玜 trong m谩u, ng膬n ng峄玜 t膬ng c芒n 膽峄檛 xu岷.

鉁 Gi岷 th猫m 膬n, 膽脿o th岷 m峄 th峄玜

鉁 Kh谩ng vi锚m, s谩t khu岷﹏, ch峄痑 l脿nh v岷縯 th瓢啤ng tr谩nh 膽峄 l岷 S岷筼

鉁 Detox gi煤p h峄 ti锚u h贸a kh峄廵 m岷h, l峄 khu岷﹏, ch峄憂g t谩o b贸n, t峄憈 cho 膽瓢峄漬g ru峄檛

鉁 Ch峄憂g tr岷 c岷

鉁 T膬ng sinh l媒, gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 n峄檌 ti岷縯 t峄

鉁 Gi岷 tri峄噓 ch峄﹏g ti峄乶 m茫n kinh

鉁 T峄憈 cho tr铆 n茫o, 峄昻 膽峄媙h tim m岷h

鉁 Ng膬n ng峄玜 c岷, t膬ng c瓢峄漬g mi峄卬 d峄媍h

鉁 PH漂茽NG PH脕P GI岷 C脗N AN TO脌N

鉁 KH脭NG T脕C D峄G PH峄

鉁 KH脭NG C岷 膫N KI脢NG

馃崐馃崐馃崐1 h峄檖 30 g贸i. Ng脿y 1 g贸i ~ 2 g贸i
- U峄憂g c霉ng 100ml - 300ml n瓢峄沜 sau 膬n .

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question