Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Finozyme 310

Finozyme 310

Regular price $110.00 USD
Regular price Sale price $110.00 USD
Sale Sold out

N瓢峄沜 u峄憂g 膽岷筽 da v脿 h峄 tr峄 gi岷 c芒n Finozyme 310 n脿y th矛 kh么ng ph岷 l脿 sp m峄沬 n峄昳 hay m峄沬 hot g矛 c岷, m脿 n贸 膽茫 膽瓢峄 c谩c ce b锚n Nh岷璽 y锚u th铆ch t峄 5-6 n膬m nay r峄搃.

Nh瓢ng c贸 nh峄痭g th峄 "old but gold", c谩i g矛 t峄憈 th矛 d霉 qua bao nhi锚u n膬m m矛nh v岷玭 d霉ng th么i, c岷 g矛 ch岷 theo xu h瓢峄沶g nh峄 鈾ワ笍

Finozyme 310 l脿 sp c峄 Dr. Select - th瓢啤ng hi峄噓 膽茫 qu谩 n峄昳 ti岷縩g v峄沬 c谩c 膽峄 u峄憂g l脿m 膽岷筽 da.

S峄 d末 c贸 t锚n nh瓢 v岷瓂 v矛 n贸 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 310 lo岷 th峄眂 v岷璽 t峄 tr谩i c芒y, rau c峄, c峄 non, ng农 c峄慶, rong bi峄僴, n岷, th岷 m峄檆 t岷 c岷 l脿 310 lo岷 鈥 k岷縯 h峄 v峄沬 t峄 y岷縩, 膽瓢峄 l锚n men trong th峄漣 gian 3 n膬m gi煤p b峄 sung enzyme.

V矛 v岷瓂 n锚n n贸 gi煤p:

馃崈L脿m c膬ng v脿 s谩ng da.

聽馃崈Ch峄憂g oxy ho谩, c岷 thi峄噉 t矛nh tr岷g thi岷縰 m谩u v峄沬 l瓢峄g vitamin C d峄搃 d脿o.

馃崈H峄 tr峄 c岷 thi峄噉 b峄峮g m岷痶 v脿 qu岷g th芒m.

聽馃崈C岷 thi峄噉 s峄ヽ kh峄廵 v峄沬 nh峄痭g ng瓢峄漣 膬n u峄憂g th岷 th瓢峄漬g, th贸i quen sinh ho岷 lung tung.

聽馃崈Gi煤p c啤 th峄 gi岷 c岷 gi谩c m峄噒 m峄廼.

馃崈H峄 tr峄 ti锚u h贸a 膽峄搉g th峄漣 c峄g c峄 h峄 mi峄卬 d峄媍h b岷眓g c谩ch b峄 sung acid latic.

C岷 nh岷璶 膽岷 ti锚n l脿 em n脿y c贸 v峄 th啤m chua chua ng峄峵 ng峄峵 r岷 d峄 u峄憂g, kh么ng h峄 g芒y c岷 gi谩c "l瓢峄漣 u峄憂g" nh瓢 c谩c lo岷 tpcn kh谩c, ng瓢峄 l岷 c貌n r岷 d峄 nghi峄噉 膽贸 岷 馃ぃ V矛 u峄憂g ngon m脿 馃槅

Em n贸 KH脭NG ch峄゛ ch岷 t岷 ng峄峵, ph岷﹎ m脿u hay s峄 d峄g h瓢啤ng li峄噓 n锚n c谩c n脿ng y锚n t芒m s峄 d峄g nh茅!

U峄憂g h岷縯 1 h峄檖 l脿 c贸 th峄 th岷 da c膬ng v脿 s谩ng l锚n, th岷璵 ch铆 k岷縯 h峄 t峄憈 v峄沬 c谩c sp skincare c貌n c贸 th峄 h峄 tr峄 m峄 n谩m n峄痑!

N岷縰 c谩c n脿ng thu峄檆 team l瓢峄漣 膬n rau v脿 hoa qu岷, l瓢峄漣 u峄憂g n瓢峄沜 th矛 Finozyme 310 膽铆ch th峄 sinh ra l脿 膽峄 l岷 膽岷 c谩c thi岷縰 h峄 trong c啤 th峄, v矛 enzyme trong Finozyme 310 gi煤p 峄昻 膽峄媙h h峄 ti锚u h贸a, h峄 tr峄 ch峄憂g t谩o b贸n hi峄噓 qu岷 馃榿

V峄 c谩ch s峄 d峄g th矛 c谩c n脿ng u峄憂g m峄梚 ng脿y 1 g贸i nh茅, c贸 th峄 u峄憂g v脿o bu峄昳 s谩ng sau khi th峄ヽ d岷瓂 ho岷穋 v脿o bu峄昳 t峄慽 t峄慽 tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄, nh峄 l岷痗 膽峄乽 tr瓢峄沜 khi d霉ng nha! M谩ch nh峄 l脿 v峄沬 nh峄痭g n脿ng 膽ang c岷 gi岷 c芒n th矛 n锚n u峄憂g tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄 nh茅 v矛 n贸 gi煤p ti锚u h贸a to脿n b峄 th峄ヽ 膬n trong ng脿y. Nh瓢 e l脿 ng脿y n脿o c农ng ph岷 l脿m 1 g贸i r峄搃 m峄沬 y锚n t芒m 膽i ng峄 馃槅

h峄檖 30 g贸i - Qu谩 r峄塭 馃榿 G矛 ch峄 ri锚ng e n脿y th矛 c谩c n脿ng c峄 膽i kh岷 r谩 tho岷 m谩i 岷 馃榿

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question