Skip to product information
1 of 10

Celine Beauty Myth

Inner Pure Gel

Inner Pure Gel

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
Tinh Ch岷 L脿m H峄搉g & Se Kh铆t V霉ng K铆n

#Angels_Liquid_Glutathione_Niacinamide_Inner_Pure_Gel

馃憴 Tinh Ch岷 L脿m H峄搉g V脿 Se Kh铆t V霉ng K铆n Angel's Liquid Glutathione + Niacinamide Inner Pure Gel gi煤p ch膬m s贸c chuy锚n s芒u cho v霉ng k铆n nh瓢 d瓢峄g s谩ng, x贸a m峄 th芒m s岷, tr岷 h贸a, se kh铆t, kh峄 m霉i v脿 t岷 m霉i h瓢啤ng nh岷 nh脿ng t峄 nhi锚n, 膽岷穋 bi峄噒 c貌n gi煤p t膬ng c瓢峄漬g l峄 khu岷﹏ v脿 ng膬n ng峄玜 c谩c b峄噉h vi锚m nhi峄卪 ph峄 khoa.

馃尭 Ch峄゛ Glutathione c贸 膽岷穋 t铆nh b岷 v峄 m岷h m岷 cho l脿n da, gi煤p l脿m s谩ng da, x贸a m峄 th芒m s岷.

馃尭 Ch峄゛ Niacinamide c贸 kh岷 n膬ng 峄ヽ ch岷 v脿 gi岷 s峄 h矛nh th脿nh c谩c s岷痗 t峄 x峄塶 m脿u, th芒m s岷, gi煤p c岷 thi峄噉 t么ng da tr岷痭g s谩ng h啤n v脿 c芒n b岷眓g m么i tr瓢峄漬g pH chu岷﹏ cho v霉ng k铆n.

馃尭 Ngo脿i ra c貌n ch峄゛ tinh d岷 cam Bergamot (Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil) gi煤p l脿m s谩ng m脿u da, d瓢峄g m峄乵 m峄媙 v脿 kh峄 m霉i, t岷 h瓢啤ng th啤m nh岷 nh脿ng t峄 nhi锚n cho v霉ng bikini nh岷 c岷.

鈾 膼峄慽 t瓢峄g khuy锚n d霉ng :

- D脿nh cho nh峄痭g b岷 c贸 v霉ng da th芒m s岷.

- D脿nh cho nh峄痭g b岷 mu峄憂 c芒n b岷眓g 膽峄 岷﹎ v霉ng k铆n, ng膬n ng峄玜 c谩c b峄噉h ph峄 khoa.

鈾 HDSD :

- L脿m s岷h v脿 lau kh么 v霉ng k铆n, l岷 1 l瓢峄g tinh ch岷 v峄玜 膽峄 (c峄 陆 峄憂g) thoa l锚n v霉ng k铆n 膽岷縩 khi dung d峄媍h th岷﹎ th岷 ho脿n to脿n.

- S峄 d峄g 1 l岷 v脿o bu峄昳 t峄慽.

- B岷 qu岷 n啤i kh么 r谩o, tr谩nh nhi峄噒 膽峄 cao.

鈾ワ笍 C岷 啤n b岷 v矛 膽茫 ch峄峮 Celinebeautymyths trong mu么n ng脿n l峄盿 ch峄峮 鈾ワ笍

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com

馃挐 膼峄玭g qu锚n Like, Follow Page ngay 膽峄 膽贸n xem nhi峄乽 th么ng tin b峄 铆ch v峄 s峄ヽ kh峄廵 v脿 l脿m 膽岷筽!
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question