Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Kombucha Teazen (30 g贸i)

Kombucha Teazen (30 g贸i)

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
Scent

Tr脿 Kombucha Teazen

猸 Kh么ng ch峄 膽啤n gi岷 l脿 膽峄 u峄憂g, Tr脿 KOMBUCHA 膽瓢峄 m峄噉h danh l脿 lo岷 tr脿 "b岷 t峄". V峄玜 膽岷筽 da, 膽岷筽 d谩ng, l岷 v么 c霉ng t峄憈 cho sk.

猸 L脿 th峄ヽ u峄憂g l锚n men t峄 nguy锚n li峄噓 c峄憈 l玫i tr脿 xanh ho岷穋 tr脿 膽en, 膽瓢峄漬g , c霉ng con gi峄憂g Scoby (c峄檔g sinh c峄 vi khu岷﹏ v脿 n岷 men).

馃尶 Kombucha l脿 m峄檛 lo岷 tr脿 膽瓢峄 l锚n men v脿 膽茫 膽瓢峄 s峄 d峄g t峄 h脿ng ng脿n n膬m tr瓢峄沜 膽芒y.

馃尶 Kh么ng ch峄 c贸 l峄 铆ch s峄ヽ kh峄廵 nh瓢 nh峄痭g lo岷 tr脿 th么ng th瓢峄漬g m脿 ch煤ng c貌n gi脿u men vi sinh c贸 l峄 v脿 ch峄゛ m峄檛 l瓢峄g l峄沶 ch岷 ch峄憂g oxy h贸a, c贸 th峄 ti锚u di峄噒 vi khu岷﹏ c贸 h岷 v脿 c贸 t谩c d峄g ch峄憂g l岷 m峄檛 s峄 b峄噉h.

馃尶 C么ng d峄g n峄昳 b岷璽 c峄 Kombucha:

- Ch峄゛ nhi峄乽 l峄 khu岷﹏ Probiotics gi煤p c岷 thi峄噉 ch峄ヽ n膬ng 膽瓢峄漬g ru峄檛

- Ch峄゛ ch岷 ch峄憂g oxy ho谩, c贸 t谩c d峄g nh瓢 tr脿 xanh, ng膬n ng峄玜 v脿 gi岷 thi峄僽 t岷 b脿o ung th瓢

- H峄 tr峄 gi岷 c芒n v脿 ki峄僲 so谩t 膽瓢峄漬g huy岷縯

- Gi煤p c啤 th峄 ti锚u di峄噒 vi khu岷﹏

- Gi岷 nguy c啤 m岷痗 b峄噉h tim m岷h

- Gi煤p ki峄僲 so谩t t峄憈 b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g

- Detox c啤 th峄

猸 V峄 kombucha ki峄僽 hoa qu岷 l锚n men, h啤i chua chua 1 ch煤t, u峄憂g l岷h th矛 c峄眂 k矛 ngon v脿 l岷 r岷 t峄憈 cho c啤 th峄

鉁 C谩ch d霉ng:

1 g贸i pha v峄沬 250ml - 500ml n瓢峄沜 l岷h

L瓢u 媒: kh么ng u峄憂g l煤c 膽贸i

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question