Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Mat na Royal power ginseng (10mieng)

Mat na Royal power ginseng (10mieng)

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out
M岷穞 N岷 Tinh Ch岷 H峄搉g S芒m Ho脿ng Gia H脿n Qu峄慶

Royal Power Ginseng Daily Healing Mask Pack 20ml


馃グ膼岷穋 膽i峄僲 n峄昳 b岷璽:
M岷穞 n岷 v峄沬 chi岷縯 xu岷 tinh ch岷 h峄搉g s芒m 6 n膬m tu峄昳 nhanh ch贸ng cung c岷 d瓢峄g ch岷 saponin cho da, 膽芒y l脿 th脿nh ph岷 quan tr峄峮g trong vi峄嘽 t谩i t岷 da, gi煤p da tr岷痭g h峄搉g v脿 c膬ng m峄媙 t峄 nhi锚n. M岷穞 n岷 tinh ch岷 h峄搉g s芒m l脿 m峄檛 trong nh峄痭g lo岷 m岷穞 n岷 ti锚n phong trong vi峄嘽 t膬ng kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h cho l脿n da gi煤p da kho岷 ch峄憂g l岷 t谩c h岷 c峄 c谩c t谩c nh芒n g芒y h岷 cho da 膽岷穋 bi峄噒 l脿 tia UV (tia c峄眂 t铆m) t峄 膽贸 gi煤p da c岷 thi峄噉 膽瓢峄 n岷縫 nh膬n, ch峄憂g s岷 n谩m, t脿n nhang鈥 ch峄憂g l茫o ho谩 cho da, 膽瓢峄 ph峄 n峄 H脿n Qu峄慶 tin d霉ng, 膽芒y c农ng ch铆nh l脿 lo岷 m岷穞 n岷 truy峄乶 th峄憂g c峄 x峄 s峄 Kim Chi.
M岷穞 n岷 l脿m b岷眓g ch岷 li峄噓 t峄 nhi锚n v峄沬 nhi峄乽 d瓢峄g ch岷 gi煤p th岷﹎ th岷 v脿o da m岷穞 nhanh ch贸ng, sau khi 膽岷痯 xong s岷 c岷 nh岷璶 ngay 膽瓢峄 da m岷穞 c膬ng m峄媙, m瓢峄 m脿.
H脿m l瓢峄g d瓢峄g ch岷 t瓢啤ng 膽瓢啤ng 1 serum fullsize
Thi岷縯 k岷 m岷穞 n岷 d铆nh ch岷穞 ch岷 么m s谩t m岷穞.
Thi岷縯 k岷 bao b矛 sang tr峄峮g v峄沬 2 gam m脿u ch峄 膽岷 l脿 m脿u tr岷痭g v脿 m脿u 膽峄 t瓢峄g tr瓢ng cho h峄搉g s芒m t岷 n锚n n茅t sang tr峄峮g n峄昳 b岷璽.


馃グC脭NG D峄G:
- Gi煤p ng膬n ch岷穘 l茫o ho谩, tr岷 ho谩 v脿 gi煤p da h峄搉g h脿o, c膬ng b贸ng m峄媙.
- Gi煤p da tr岷痭g s谩ng v脿 non da, gi煤p n芒ng tone da.
- Ph霉 h峄 cho da sau phi kim, l膬n kim, lazer... h岷 ch岷 c农ng nh瓢 ng膬n ch岷穘 s岷痗 t峄 melamin g芒y s岷 v脿 t峄慽 m脿u da. L脿 m峄檛 lo岷 m岷穞 n岷 kh么ng th峄 thi岷縰 trong li峄噓 tr矛nh tr峄 li峄噓 th岷﹎ m峄 c峄 spa, th岷﹎ m峄 vi峄噉 c峄 H脿n Qu峄慶.
- L脿m m峄 v岷縯 n谩m, t脿n nhang, v岷縯 th芒m m峄檛 c谩ch hi峄噓 qu岷. gi煤p c岷 thi峄噉 t么ng da m峄檛 c谩ch nh岷 nh脿ng m脿 hi峄噓 qu岷.
- Cung c岷 n瓢峄沜, kh贸a 岷﹎, t膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃 v脿 ng膬n ng峄玜 t矛nh tr岷g kh么 da.
- Th脿nh ph岷 c峄 m岷穞 n岷 膽瓢峄 ki峄僲 膽峄媙h r岷 kh岷痶 khe theo ti锚u chu岷﹏ c峄 ch铆nh ph峄 H脿n Qu峄慶, 膽岷 b岷 kh么ng nhi峄卪 h贸a ch岷 g芒y h岷 cho da.
- B峄 sung vi kho谩ng gi煤p da kh峄廵 m岷h, t膬ng 膽峄 kh谩ng cho da.
H峄檖 : m瓢峄漣 mi岷縩g 膽膬p 膽茫 lu么n
@$ y锚u nh岷

馃槏H瓢峄沶g D岷玭 S峄 D峄g:
B瓢峄沜 1: Sau khi r峄璦 m岷穞 s岷h. Sau 膽贸 膽岷痯 m岷穞 n岷 l锚n, d霉ng tay 么m nh岷 m岷穞 n岷 膽峄 膽岷 b岷 m岷穞 n岷 膽瓢峄 么m s谩t v脿o da.
B瓢峄沜 2: 膼岷痯 trong 15-20 ph煤t.

鈾ワ笍 C岷 啤n b岷 v矛 膽茫 ch峄峮 Celinebeautymyths trong mu么n ng脿n l峄盿 ch峄峮 鈾ワ笍

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question