Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Nuoc hong sam - loc nhung huou (30 g贸i)

Nuoc hong sam - loc nhung huou (30 g贸i)

Regular price $50.00 USD
Regular price Sale price $50.00 USD
Sale Sold out

雲轨毄 頇嶌偧雴嶌稌鞀ろ嫳 旯鞓り长 臧滌劚鞚胳偧雴嶍槕馃嚢馃嚪 N漂峄欳 H峄扤G S脗M- L峄楥 NHUNG H漂茽U ( h茫ng n么ng nghi峄噋 h脿n qu峄慶)

馃憦馃憦1 h峄檖 30 g贸i-1 g贸i 10ml

Xu岷 x峄:

Hi峄噋 h峄檌 n么ng nghi峄噋 H脿n Qu峄慶

www.celinebeautymyths.com

鉁匱h脿nh ph岷:

H峄搉g S芒m 6 n膬m tu峄昳 v脿 l峄檆 nhung

鉂囷笍鉂囷笍T脕c D峄g:

- N芒ng cao ch峄ヽ n膬ng mi峄卬 d峄媍h, t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, gi煤p v岷縯 th瓢啤ng ch贸ng l脿nh

-L脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh l茫o h贸a, tr岷 h贸a l脿n da.

-T膬ng h峄搉g c岷 v脿 ti峄僽 c岷, l峄 ti峄僽, b峄 tim

-Gi岷 stress do l脿m vi峄嘽 tr铆 贸c nhi峄乽 gi峄

-K铆ch th铆ch ti锚u h贸a, c岷 thi峄噉 tr岷g th谩i suy dinh d瓢峄g

-T膬ng c瓢峄漬g ch峄ヽ n膬ng sinh l媒 cho c岷 hai gi峄沬

www.celinebeautymyths.com

馃憠Ng瓢峄漣 cao ni锚n鈥 khi s峄 d峄g h峄搉g s芒m l峄檆 nhung h瓢啤u s岷 gi煤p l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh l茫o h贸a c峄 c谩c t岷 b脿o, gi煤p ng峄 ngon, t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, tr峄 nh峄痭g ch峄﹏g nh峄ヽ m峄廼 kinh ni锚n v脿 c岷 thi峄噉 tr铆 nh峄.

馃憠Nh峄痭g ng瓢峄漣 膽ang m岷痗 ch峄﹏g b峄噉h hay sau khi gi岷 ph岷玼: c岷 b峄 sung l峄檆 nhung h瓢u gi煤p c啤 th峄 mau ch贸ng ph峄 h峄搃 s峄ヽ kh峄廵, 膬n ng峄 ngon gi岷, h峄 tr峄 ti锚u h贸a.

*C谩ch d霉ng :

Ng脿y d霉ng 1 g贸i, t峄憈 nh岷 v脿o bu峄昳 s谩ng.

h峄檖 脳30 g贸i

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question