Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Nuoc than Banobagi

Nuoc than Banobagi

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
Da b岷 膽ang d岷 tr峄 n锚n ch岷 x峄 v脿 kh岷 n膬ng 膽脿n h峄搃 k茅m? B岷 lo l岷痭g v峄 nh峄痭g v岷縯 s岷 th么 r谩p, nh膬n nheo xu岷 hi峄噉 tr锚n b峄 m岷穞 da? B岷 mu峄憂 s峄 h峄痷 m峄檛 l脿n da m峄乵 m岷, m峄媙 m脿ng t峄 nhi锚n m脿 kh么ng c岷 s峄 d峄g c谩c ph瓢啤ng ph谩p th岷﹎ m峄 g芒y t峄憂 k茅m?

N瓢峄沜 th岷 Banobagi REJUVENATING VITAL SOFTNER l脿m m峄乵 v脿 tr岷 ho谩 l脿n da l脿 m峄檛 trong nh峄痭g g峄 媒 m脿 b岷 kh么ng n锚n b峄 qua.

N瓢峄沜 th岷 Banobagi REJUVENATING l脿 gi岷 ph谩p t膬ng c瓢峄漬g kh岷 n膬ng 膽脿n h峄搃, c岷 岷﹎ v脿 c芒n b岷眓g da hi峄噓 qu岷 b岷眓g ngu峄搉 nguy锚n li峄噓 qu媒 hi岷縨 chi岷縯 xu岷 t峄 c谩 t岷. 膼茫 膽瓢峄 chuy峄僴 giao c么ng ngh峄 膽i峄乽 ch岷 膽峄檆 quy峄乶 transfersome c霉ng s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 c么ng ngh峄 nano, gi煤p t峄慽 膽a ho谩 qu谩 tr矛nh chuy峄僴 ho谩 v脿 th岷﹎ th岷 c谩c tinh ch岷 v脿o s芒u b锚n trong da.

Th脿nh ph岷 c峄 n瓢峄沜 c岷 岷﹎ da Banobagi REJUVENATING VITAL SOFTNER Sodium DNA chi岷縯 xu岷 t峄 c谩 t岷: Kh岷 n膬ng h貌a tan cao v峄沬 膽岷穋 t铆nh l脿 kh么ng c岷 qu谩 tr矛nh x峄 l媒 ph峄ヽ t岷 n锚n v岷玭 gi峄 nguy锚n 膽瓢峄 h脿m l瓢峄g tinh ch岷 qu媒 hi岷縨, l脿m t膬ng kh岷 n膬ng 膽脿n h峄搃, gi煤p da m峄媙 m脿ng, c膬ng m瓢峄泃. Edelweiss Callus Culture: Cung c岷 n瓢峄沜 v脿 c芒n b岷眓g 膽峄 岷﹎ c岷 thi岷縯, gi煤p da m瓢峄泃 m峄媙, 膽脿n h峄搃. Chi岷縯 xu岷 hoa Matricaria: Xoa d峄媢 v脿 ph峄 h峄搃 nh峄痭g v霉ng da t峄昻 th瓢啤ng do nh峄痭g t谩c 膽峄檔g s峄憂g t峄 m么i tr瓢峄漬g xung quanh Chi岷縯 xu岷 v脿ng: K铆ch th铆ch t谩i t岷 t岷 b脿o da, ng膬n ng峄玜 kh岷 n膬ng l茫o ho谩, gi煤p da tr岷痭g s谩ng Natri Hyaluronate Panthenol: L脿 c峄﹗ tinh c峄 l脿n da b峄 t峄昻 th瓢啤ng, cung c岷 膽峄 岷﹎ cho da s谩ng kh峄廵


C么ng d峄g c峄 Banobagi REJUVENATING VITAL SOFTNER

C岷 thi峄噉 l脿n da th么 r谩p, 膽岷﹜ nhanh c谩c v岷縯 s峄玭g cho da lu么n m峄媙 m脿ng L脿m tr岷 ho谩 l脿n da, ng膬n ng峄玜 d岷 hi峄噓 l茫o ho谩 T膬ng kh岷 n膬ng 膽脿n h峄搃, gi煤p da lu么n s膬n ch岷痗, c膬ng b贸ng N芒ng c啤, ng膬n ng峄玜 t矛nh tr岷g ch岷 x峄 da C岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n, ch芒n chim hi峄噓 qu岷 T膬ng 膽峄 岷﹎ c岷 thi岷縯 cho da T岷 l峄沺 m脿ng b岷 v峄 t峄 nhi锚n ch峄憂g l岷 nh峄痭g t谩c 膽峄檔g x岷 t峄 m么i tr瓢峄漬g Gi煤p l脿m 膽峄乽 m脿u da, cho b岷 l脿n da tr岷痭g s谩ng Ph峄 h峄搃, l脿m d峄媢 v霉ng da 膽茫 ch峄媢 nhi峄乽 t峄昻 th瓢啤ng H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g n瓢峄沜 c岷 岷﹎ da Banobagi REJUVENATING R峄璦 s岷h m岷穞, d霉ng kh膬n b么ng m峄乵 m岷 l脿m kh么 da L岷 m峄檛 l瓢峄g v峄玜 膽峄 thoa l锚n m岷穞, v峄 nh岷 nh脿ng 膽峄 c谩c tinh ch岷 th岷﹎ th岷 膽峄乽 v脿 s芒u b锚n trong
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question