Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Set Whoo trang da tri nam

Set Whoo trang da tri nam

Regular price $85.00 USD
Regular price $100.00 USD Sale price $85.00 USD
Sale Sold out

馃挜馃挜馃挜馃挜饾悞饾悇饾悡 饾悥饾悋饾悗饾悗 饾悥饾悋饾悎饾悡饾悇饾悕饾悎饾悕饾悊- 饾悞饾悇饾悡 饾悥饾悋饾悗饾悗 饾悆饾悢虥饾悗虥虄饾悕饾悊 饾悡饾悜饾悁虇虂饾悕饾悊 饾悆饾悁-饾悓饾悗虥虁 饾悡饾悋饾悁虃饾悓 饾悕饾悁虂饾悓,饾悡饾悁虁饾悕 饾悕饾悋饾悁饾悕饾悊, 饾悅饾悋饾悗虃虂饾悕饾悊 饾悑饾悁虄饾悗 饾悋饾悗虂饾悁

..

馃憠 La虁 do虁ng sa虊n pha虃虊m chuye虃n du蹋ng la虁m tra虇虂ng da , kho虃ng nhu虥虄ng 膽ie虃虁u ho虁a da bi蹋 la虄o ho虂a, ma虁 co虁n giu虂p la虁m mo虥虁 mo蹋i ve虃虂t sa蹋m na虂m nhi虁n tha虃虂y va虁 ca虊 nhu虥虄ng ve虃虂t sa蹋m na虂m a虃虊n sa虃u be虃n trong da, mang 膽e虃虂n cho ba蹋n la虁n da sa虂ng trong mi蹋n ma虁ng nhu虥 ba蹋ch ngo蹋c.

TRO虥蹋 GIU虂P 膼IE虃虁U MA虁U TRA虇虂NG SA虂NG DA GIU虂P BA蹋N LUO虃N TU虥蹋 TIN VO虥虂I MA蹋虇T MO蹋C A蹋

馃巵Set bao go虃虁m:

鈾︼笍 nu虥o虥虂c hoa ho虃虁ng du虥o虥虄ng tra虇虂ng da 150ml + 20ml

鈾︼笍 su虥虄a du虥o虥虄ng tra虇虂ng da 110ml + 20ml

鈾︼笍 kem du虥o虥虄ng tra虇虂ng 膽e虃m va虁 cung ca虃虂p nu虥o虥虂c ta蹋虃n sa虃u be虃n trong da 30ml

鈾︼笍1 cao na虂m 4ml

鈾︼笍1 srm

馃憠1 nu虥o虥虂c hoa whoo 150ml. CHAI TO

Ta虂c du蹋ng :

Nu虥o虥虂c hoa ho虃虁ng Whoo - Whitening Skin Balancer co虂 ti虂nh na虇ng la虁m tra虇虂ng vo虥虂i tha虁nh pha虃虁n tha虃虂t hu虥o虥ng ba虂t ba蹋ch ta虂n va虁 nu虥o虥虂c cam cu虂c 膽un so虃i 膽e虃虊 nguo蹋虃i tu虥虁 hoa cu虂c tu虥蹋 nhie虃n 膽u虥o虥蹋c ha虃虂p thu蹋 sa虃u trong da, 膽em la蹋i sa虇虂c da sa虂ng trong, thanh nha虄 nhu虥 ba蹋ch ngo蹋c, 膽o虃虁ng tho虥虁i, giu虂p na虃ng cao hie蹋虃u qua虊 ca虂c sa虊n pha虃虊m o虥虊 bu虥o虥虂c tie虃虂p theo.

馃憠2. Su虥虄a du虥o虥虄ng sa虂ng da whoo : 110ml. CHAI TO

Ta虂c du蹋ng :

Su虥虄a du虥o虥虄ng sa虂ng da Whoo - Whitening Lotion vo虥虂i tha虁nh pha虃虁n la虁m tra虇虂ng chie虃虂t xua虃虂t cam cu虂c va虁 tha虃虂t hu虥o虥ng ba虂t ba蹋ch ta虂n giu虂p la虁m sa蹋ch va虁 ma虂t da. Ca虊m gia虂c su虥虊 du蹋ng nhe蹋 nha虁ng, me虃虁m ma蹋i, tan cha虊y tu虥虂c thi虁 tre虃n da ngay khi thoa cu虁ng ca虊m gia虂c a虃虊m mi蹋n, nhe蹋 nha虁ng, kho虃ng ga虃y ca虇ng kho虃, di虂nh ri虂t sau khi thoa.

馃憠3. Kem du虥o虥虄ng tra虇虂ng WHOO 30ml

Ta虂c du蹋ng :

Kem du虥o虥虄ng tra虇虂ng sa虂ng da 膼o虃ng Y Whoo 30 ml. Whitening Cream co虂 chu虥虂c na虇ng la虁m tra虇虂n

Gi谩 cty : 175k

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question