Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Sua rua mat Joajota (date 2025)

Sua rua mat Joajota (date 2025)

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

馃挧JOAJOTA Korea Cleansing Foam - S瓢虄a r瓢虊a m膬蹋t t岷 b峄峵 l脿m tr岷痭g da 馃挧

www.celinebeautymyths.com

JOAJOATA n峄昳 膽矛nh 膽a虂m t岷 H脿n v脿 膽瓢峄 g峄峣 l脿 s峄痑 r峄璦 m岷穞 l脿m tr岷痭g c贸 th峄 cung c岷 oxy l脿m s岷h s芒u cho da, c芒n b岷眓g l瓢峄g d岷 v脿 l脿m 岷﹎ da. L脿n da c峄 b岷 s岷 c岷 th岷 t瓢啤i m谩t v脿 tr么ng t瓢啤i s谩ng h啤n sau khi s峄 d峄g m脿 kh么ng h锚虁 c贸 ca虊m gia虂c b峄 c膬ng da. C岷 thi峄噉 nhi峄乽 v岷 膽峄 v峄 da, ph霉 h峄 v峄沬 m峄峣 lo岷 da ngay c岷 v峄沬 nh峄痭g l脿n da nh岷 c岷 v矛 n贸 r岷 nh岷 nh脿ng. Ngoa虁i ra, v峄 chai 膽瓢啤蹋c thi锚虂t k岷 sang tr峄峮g v脿 膽e蹋p m岷痶

.

猸怌hi岷縯 xu岷 t峄 鈥嬧媞u岷 l锚 - Gi煤p gi峄 膽峄 岷﹎ cho da, ng膬n ng峄玜 kh么 da, gi煤p da tr岷痭g h峄搉g, ng膬n ng峄玜 s峄 h矛nh th脿nh c谩c n岷縫 nh膬n v脿 n岷縫 nh膬n tr锚n da

猸怌hi岷縯 xu岷 Purslane - Gi煤p c芒n b岷眓g n瓢峄沜 v脿 d岷 膽峄 da s岷 c岷 th岷 s岷g kho谩i

猸怌hi岷縯 xu岷 Centella asiatica - rau m谩, t膬ng c瓢峄漬g ch岷 ch峄憂g oxy h贸a trong da.

猸怗i煤p ng膬n ng瓢虁a m峄. 膼峄慽 v峄沬 nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄 m峄 tr峄﹏g c谩, n贸 gi煤p t膬ng t峄慶 膽峄 ch峄痑 l脿nh, ng膬n ng峄玜 s岷筼, n谩m v脿 c谩c nh瓢峄 膽i峄僲 trong t瓢啤ng lai

C谩ch d霉ng:

L脿m 瓢啤虂t m岷穞 v峄沬 tay s岷h. Cho m峄檛 l瓢啤蹋ng s瓢虄a r瓢虊a m膬蹋t v瓢虁a 膽峄 ra tay v脿 t岷 nhi锚虁u b峄峵, m谩t xa nh岷 nha虁ng tr锚n da v脿 r瓢虊a s岷h l岷 v啤虂i n瓢啤虂c

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question