Skip to product information
1 of 3

Celine Beauty Myth

Tao do kho Han quoc (1kg)

Tao do kho Han quoc (1kg)

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out

馃崕馃崕 T谩o 膽峄 H脿n Qu峄慶 s岷 kh么 1KG 馃崕馃崕

饾棖饾椉虃饾椈饾棿 饾棻饾槀蹋饾椈饾棿 饾榾饾棶虊饾椈 饾椊饾椀饾棶虃虊饾椇 饾棫饾棶虂饾椉 膽饾椉虊 饾椄饾椀饾椉虃 饾棝饾棶虁饾椈 饾棨饾槀饾椉虃虂饾棸

T谩c d峄g 膽峄慽 v峄沬 da ph峄 n峄 mang thai: C谩c chuy锚n gia nghi锚n c峄﹗ 膽茫 cho th岷 r岷眓g: t谩o 膽峄 kh么 r岷 t峄憈 cho da c峄 ph峄 n峄 膽ang mang thai v矛 trong t谩o 膽峄 c贸 ch峄゛ nhi峄乽 lo岷 vitamin nh瓢: vitamin A, C, E 鈥 膽芒y l脿 nh峄痭g y岷縰 t峄 t谩c 膽峄檔g tr峄眂 ti岷縫 l锚n l脿n da, khi mang thai do s峄 thay 膽峄昳 n峄檌 ti岷縯 t峄 n峄 n锚n h岷 h岷縯 c谩c l脿n da c峄 ch峄 em 膽峄乽 b峄 x岷 膽i. Ngo脿i ra, t谩o 膽峄 c貌n gi煤p c谩c ch峄 em ch峄憂g l岷 s峄 h矛nh th脿nh c谩c v岷縯 n谩m 峄 da trong qu谩 tr矛nh mang thai.

2. T谩c d峄g v峄沬 b峄噉h huy岷縯 谩p th岷: Vi峄嘽 h岷 t谩o 膽峄 v峄沬 g脿 m谩i t啤 s岷 gi煤p 膽i峄乽 h貌a huy岷縯 谩p c啤 th峄, nh岷 l脿 膽峄慽 v峄沬 b峄噉h huy岷縯 谩p th岷.

3. T谩c d峄g b峄 gan: M峄梚 ng脿y b岷 n锚n s峄 d峄g 膬n qu岷 t谩o 膽峄 膽峄 t膬ng c瓢峄漬g kh岷 n膬ng ho岷 膽峄檔g c峄 gan c农ng nh瓢 ch峄痑 b峄噉h vi锚m gan.

4. T谩c d峄g ng膬n ng峄玜 ch峄﹏g t谩o b贸n: T谩o 膽峄 H脿n Qu峄慶 l脿 m峄檛 lo岷 qu岷 v么 c霉ng tuy峄噒 v峄漣 c贸 t谩c d峄g ng膬n ng峄玜 ch峄﹏g t谩o b贸n (膽岷穋 bi峄噒 l脿 膽峄慽 v峄沬 nh峄痭g b脿 b岷). H脿m l瓢峄g acid chlorogenic trong qu岷 t谩o 膽峄 c贸 t谩c d峄g th煤c 膽岷﹜ lo岷 b峄 acid oxalic ra kh峄廼 c啤 th峄. 膫n t谩o 膽峄 kh么ng ch峄 l脿m t膬ng c岷 gi谩c ngon mi峄噉g m脿 c貌n c贸 t谩c d峄g ng膬n ng峄玜 ch峄﹏g t谩o b贸n r岷 hi峄噓 qu岷.

5. T膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng cho b茅 y锚u: Theo c谩c chuy锚n gia nghi锚n c峄﹗, khi mang b岷 c谩c b脿 m岷 n锚n 膬n t谩o 膽峄 膽峄乽 膽岷穘 膽峄 gi岷 膽i t峄 l峄 m岷痗 b峄噉h t岷璽 r岷 cao khi em b茅 ch脿o 膽峄漣.

6. T谩c d峄g b峄 m谩u: Thi岷縰 m谩u, thi岷縰 vitamin鈥 l脿 c膬n b峄噉h th瓢峄漬g xuy锚n hay g岷穚 ph岷 峄 m峄梚 ng瓢峄漣, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 峄 ph峄 n峄 mang thai. V矛 v岷瓂 m脿 ch煤ng ta n锚n 膬n t谩o 膽峄 膽峄 b峄 sung l瓢峄g vitamin nh茅.

7. T谩o 膽峄 c貌n c贸 t谩c d峄g ch峄憂g m岷痗 b峄噉h ung th瓢: T谩o 膽峄 c贸 ch峄゛ c谩c th脿nh ph岷 triterpenes v脿 camp, v矛 v岷瓂 s峄 d峄g t谩o 膽峄 kh么ng ch峄 t峄憈 cho c啤 th峄 m脿 c貌n c贸 t谩c d峄g ng膬n ng峄玜 nguy c啤 m岷痗 b峄噉h ung th瓢.

鈾ワ笍 C岷 啤n b岷 v矛 膽茫 ch峄峮 Celinebeautymyths trong mu么n ng脿n l峄盿 ch峄峮 鈾ワ笍

鉁堬笍Free ship

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question