Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Thuoc viem xoang Kobayashi (112 v) japan

Thuoc viem xoang Kobayashi (112 v) japan

Regular price $50.00 USD
Regular price Sale price $50.00 USD
Sale Sold out
Vi锚n u峄憂g h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 vi锚m xoang m农i Kobayashi Chikunain 112 vi锚n c峄 Nh岷璽 B岷

Quy c谩ch: 112v/ l峄

Vi锚m xoang l脿 m峄檛 c膬n b峄噉h r岷 kh贸 ch峄媢, g芒y m峄噒 m峄廼, l脿m gi岷 kh岷 n膬ng h峄峜 t岷璸 v脿 l脿m vi峄嘽 c峄 ng瓢峄漣 b峄噉h, th岷璵 ch铆 n岷縰 膽峄 b峄噉h n岷穘g, c贸 th峄 d岷玭 膽岷縩 m峄檛 s峄 bi岷縩 ch峄﹏g nh瓢: vi锚m ph岷 qu岷 m茫n t铆nh, lao ph峄昳 gi岷, vi锚m h峄峮g m岷 ho岷穋 vi锚m d芒y th岷 kinh th峄 gi谩c.

Ch铆nh v矛 v岷瓂 n岷縰 ph谩t hi峄噉 m矛nh b峄 vi锚m xoang th矛 b岷 n锚n c贸 bi峄噉 ph谩p 膽峄 ch峄痑 tr峄 m峄檛 c谩ch s峄沵 nh岷 c贸 th峄.

H茫ng Kobayashi 膽茫 ph谩t minh ra ra Thu峄慶 膽岷穋 tr峄 vi锚m xoang Chikunain 112 vi锚n c贸 t谩c d峄g 膽i峄乽 tr峄 t岷璶 g峄慶 b峄噉h vi锚m m农i xoang do d峄 峄﹏g; Vi锚m m农i xoang nhi峄卪 khu岷﹏; Vi锚m m农i xoang v岷璶 m岷h; Vi锚m m农i m茫n t铆nh do thu峄慶 x峄媡 m农i; Vi锚m m农i do n峄檌 ti岷縯: b峄噉h n脿y hay g岷穚 峄 thai ph峄 v脿 trong b峄噉h suy tuy岷縩 gi谩p, bi峄僽 hi峄噉 nh瓢 vi锚m m农i d峄 峄﹏g. Vi锚m m农i xoang c貌n c贸 th峄 do vi n岷 g芒y ra.

C贸 t岷 c岷 6 tri峄噓 ch峄﹏g ch铆nh c峄 b峄噉h xoang:
膼au nh峄ヽ: V霉ng b峄 nh峄ヽ t霉y theo xoang b峄 vi锚m.
Xoang tr谩n: nh峄ヽ gi峄痑 2 l么ng m脿y. C贸 gi峄 nh岷 膽峄媙h, th瓢峄漬g l脿 10 gi峄 s谩ng.
Xoang h脿m: nh峄ヽ v霉ng m谩.
Xoang s脿ng tr瓢峄沜: nh峄ヽ gi峄痑 2 m岷痶.
Xoang s脿ng sau, xoang b瓢峄沵: nh峄ヽ trong s芒u, nh峄ヽ v霉ng g谩y.

Ch岷 m农i
a. Vi锚m d峄 峄﹏g: ch岷 m农i trong r岷 nhi峄乽.

b. Vi锚m do vi khu岷﹏: ch岷 m农i 膽峄, c贸 khi nh瓢 m峄.

- Vi锚m c谩c xoang tr瓢峄沜, ch岷 ra m农i tr瓢峄沜.

- Vi锚m c谩c xoang sau, ch岷 v脿o h峄峮g.

Ngh岷箃 m农i: 膼芒y l脿 tri峄噓 ch峄﹏g vay m瓢峄 c峄 m农i. C贸 th峄 b峄 ngh岷箃 1 b锚n, c贸 th峄 ngh岷箃 c岷 2 b锚n.
膼i岷縞 m农i:
- Ng峄璱 kh么ng bi岷縯 m霉i. Th瓢峄漬g l脿 b峄 vi锚m n岷穘g, ph霉 n峄 nhi峄乽, m霉i kh么ng len l峄廼 l锚n 膽岷縩 th岷 kinh kh峄﹗ gi谩c.

- Vi锚m xoang kh贸 ph谩t hi峄噉: kh么ng c贸 nh峄痭g tri峄噓 ch峄﹏g tr锚n, hay ch峄 c贸 m峄檛 tri峄噓 ch峄﹏g 膽啤n 膽峄檆 m脿 th么i. Vi锚m xoang d峄 ph谩t hi峄噉: c贸 铆t nh岷 3 tri峄噓 ch峄﹏g tr锚n.
H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g

- M峄梚 ng脿y u峄憂g 2 l岷 v脿o bu峄昳 s谩ng v脿 bu峄昳 t峄慽 v峄沬 n瓢峄沜 岷. Li峄乽 l瓢峄g c峄 th峄 l脿:

- Ng瓢峄漣 l峄沶 ( tr锚n 15 tu峄昳): M峄梚 l岷 u峄憂g 4 vi锚n

- T峄 7 tu峄昳 膽岷縩 15 tu峄昳: M峄梚 l岷 3 vi锚n

- T峄 5 膽岷縩 7 tu峄昳 : M峄梚 l岷 2 vi锚n

Kh么ng s峄 d峄g thu峄慶 xoang cho tr岷 em d瓢峄沬 5 tu峄昳.

鈾ワ笍 C岷 啤n b岷 v矛 膽茫 ch峄峮 Celinebeautymyths trong mu么n ng脿n l峄盿 ch峄峮 鈾ワ笍

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com

馃挐 膼峄玭g qu锚n Like, Follow Page ngay 膽峄 膽贸n xem nhi峄乽 th么ng tin b峄 铆ch v峄 s峄ヽ kh峄廵 v脿 l脿m 膽岷筽!
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question