Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Bot collagen uong Cherry (30 g贸i) korea

Bot collagen uong Cherry (30 g贸i) korea

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ai th铆ch 膬n cherry m.ua ngay n脿o 馃拋鈥嶁檧锔忦煉佲嶁檧锔忦煉佲嶁檧锔

馃挜馃挜饾悂饾惃蹋虃饾惌 饾惍饾惃虃虂饾惂饾悹 饾悳饾惃饾惀饾惀饾悮饾悹饾悶饾惂 饾悅饾悺饾悶饾惈饾惈饾惒 饾悡饾悺饾悶饾悞饾悶饾惁 饾悋饾悮虁饾惂 饾悙饾惍饾惃虃虂饾悳

www.celinebeautymyths.com

馃挀Th啤m ngon-b峄-膽岷筽 膽芒y 岷 馃グ

N岷縰 collagen b峄檛 hay n瓢峄沜 b矛nh th瓢峄漬g khi岷縩 c谩c ch岷 nh脿m ch谩n, th矛 l岷 n脿y e 膽岷 b岷 c谩c ch岷 s岷 m锚 em n脿y 岷 - v峄沬 c么ng th峄ヽ ch峄゛ collagen tinh khi岷縯 饾悳饾悺饾惍虥虂饾悮 饾煆.饾煄饾煄饾煄饾惁饾悹 饾悳饾惃饾惀饾惀饾悮饾悹饾悶饾惂 饾惄饾悶饾惄饾惌饾悽饾悵饾悶 饾惎饾惃虥虂饾悽 饾悿饾悽虂饾悳饾悺 饾惌饾悺饾惍虥饾惃虥虂饾悳 饾惉饾悽饾悶虃饾惍 饾惂饾悺饾惃虊 (饾悳饾悺饾悽虊 饾悰饾悮虇虁饾惂饾悹 饾煆/饾煍 饾悳饾惃饾惀饾惀饾悮饾悹饾悶饾惂 饾惌饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾惌饾悺饾惍虥饾惃虥虁饾惂饾悹) gi煤p 膽i s芒u v脿o c啤 th峄, t膬ng kh岷 n膬ng h岷 th峄 v脿 truy峄乶 t岷 l锚n da G岷 膼脭I collagen b矛nh th瓢峄漬g kh谩c

馃洃 Ch峄゛ h脿m l瓢峄g vitaminC cao - gi煤p h峄 tr峄 h岷 thu + chuy峄僴 ho谩 collagen nhanh h啤n, ngo脿i ra c貌n gi煤p d瓢峄g tr岷痭g da, t膬ng kh岷 n膬ng ch峄憂g n岷痭g n峄檌 sinh t峄 s芒u b锚n trong, ng膬n ch岷穘 h矛nh th脿nh c谩c g峄慶 t峄 do g芒y n谩m, t脿n nhang, 膽峄搃 m峄搃, l茫o ho谩

馃洃 Ph峄ヽ h峄 Hyaluronic Acid 120mg th脿nh ph岷 c岷 n瓢峄沜 g岷 1000 tr峄峮g l瓢峄g c峄 n贸

www.celinebeautymyths.com

馃洃 Ngo脿i ra 膽i峄僲 膽峄檆 nh岷 峄 em collagen peptide n脿y l脿 c貌n ch峄゛ h脿m l瓢峄g amino acid c峄眂 k峄 c贸 l峄 cho s峄ヽ kho岷 nh瓢: L-Arginine gi煤p t膬ng c瓢峄漬g ch峄ヽ n膬ng gan, c芒n b岷眓g n峄檌 ti岷縯, t膬ng c瓢峄漬g sinh l媒, n瓢峄沜 n么i tr脿n tr峄 b峄 膽锚

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question