Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Bot lua non mam lua mach japan (44goi)

Bot lua non mam lua mach japan (44goi)

Regular price $29.00 USD
Regular price Sale price $29.00 USD
Sale Sold out

www.CelineBeautyMyths.com

716-622-0153

馃摙 馃挴鉁堬笍馃崈 饾悂饾惃蹋虃饾惌 饾悑饾惍虂饾悮 饾悕饾惃饾惂 - 饾悓饾悮虃虁饾惁 饾悑饾惍虂饾悮 饾悓饾悮蹋饾悳饾悺 馃崈

鉁 B峄檛 L煤a Non Nh岷璽 B岷 Barley Grass 膽瓢峄 l脿m t峄 b峄檛 l煤a m岷h non (ch峄 d霉ng 膽峄峵 non) kh么ng h贸a ch岷, kh么ng ph峄 gia b岷 qu岷... tinh khi岷縯 100%.

馃憠Nhi峄乽 vitamin g岷 30 l岷 s峄痑

馃憠Vitamin C nhi峄乽 g岷 7 l岷 n瓢峄沜 cam

馃憠Nhi峄乽 s岷痶 g岷 5 l岷 rau ch芒n v峄媡

馃憠Nhi峄乽 kali, canxi , k岷絤 s岷痶 ....

鉂囷笍馃攨B峄檛 L煤a Non Nh岷璽 B岷 膽瓢峄 k岷縯 h峄 th锚m nhi峄乽 lo岷 rau xanh nh瓢, c岷 xo岷痭, b岷痯 c岷, b贸 x么i, c脿 chua... mang l岷 gi谩 tr峄 dinh d瓢峄g cao nhi峄乽 beta carotene, vitamin B1, B2, B6, B12, axit pantothenic, axit folic v脿 c谩c kho谩ng ch岷 bao g峄搈 kali, canxi, s岷痶, ph峄憈 pho, v脿 magi锚.

鉂囷笍 C贸 th峄 ch岷 bi岷縩 膽峄 m贸n nh瓢 l脿m sinh t峄, l脿m kem, n岷 s煤p, c贸 th峄 pha b峄檛 n脿y v峄沬 s峄痑, tr峄檔 v峄沬 s峄痑 chua, ho岷穋 pha v峄沬 n瓢峄沜 hoa qu岷 膽峄乽 r岷 ngon!

鉂囷笍D霉ng 膽瓢峄 v峄沬 t岷 c岷 m峄峣 ng瓢峄漣, c岷 nam n峄 tr岷 con b脿 b岷 hay ng瓢峄漣 gi脿.

鉂わ笍鈥嶐煍モ潳锔忊嶐煍么ng d峄g c峄 B峄檛 l煤a non Nh岷璽 B岷:

-S岷 ph岷﹎ u峄憂g thanh l峄峜 c啤 th峄 tuy峄噒 v峄漣, l脿m n锚n l脿n da m瓢峄泃, m峄媙, kh么ng b峄 m峄, ch峄憂g l茫o ho谩.

-B峄檛 l煤a non b峄 sung folic acid , b峄 sung ch岷 x啤 gi煤p ph貌ng t谩o b贸n.膼岷穋 bi峄噒 l脿 th脿nh ph岷 omega3 t峄憈 cho tr铆 n茫o.

- Gi岷 膽峄檆, th煤c 膽岷﹜ n膬ng l瓢峄g v脿 kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h nh峄 l瓢峄g di峄噋 l峄 d峄搃 d脿o.

- Gi岷 cholesterol, h峄 tr峄 b峄噉h nh芒n ti峄僽 膽瓢峄漬g, c谩c v岷 膽峄 v峄 ti锚u h贸a, thi岷縰 m谩u.

- Ng膬n ng峄玜 c岷 c煤m, lo茫ng x瓢啤ng, nguy c啤 x啤 v峄痑 膽峄檔g m岷h, t谩o b贸n鈥

馃挀C么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 da:

- Ch峄憂g l茫o h贸a, 膽岷﹜ 膽峄檆 t峄 ra b锚n ngo脿i.

- Duy tr矛 膽峄 膽脿n h峄搃 da gi煤p da s膬n ch岷痗 h啤n.

- C岷 thi峄噉 tone da, l脿m m峄乵 m岷 v脿 tr岷 h贸a da.

- H峄 tr峄 th煤c 膽岷﹜ nhanh qu谩 tr矛nh l脿m l脿nh c谩c t峄昻 th瓢啤ng da v霉ng m岷穞 trong 5-6 th谩ng.

馃挀C么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 t贸c:

- Ph峄 h峄搃 t贸c sau khi b峄 h瓢 t峄昻.

- Th煤c 膽岷﹜ v脿 k铆ch th铆ch t膬ng tr瓢峄焠g t贸c.

馃崚H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g B峄檛 l煤a non Nh岷璽 B岷 Barley 44 g贸i:

- Pha v峄沬 s峄痑 膽峄 bi岷縩 th脿nh ly tr脿 s峄痑 膽岷穋 tr瓢ng v峄 tr脿 Nh岷璽 B岷 th啤m ngon.

- Pha v峄沬 n瓢峄沜 膽峄 u峄憂g nh瓢 tr脿 xanh Nh岷璽 B岷 gi岷 kh谩t ng脿y n贸ng.

- Pha v峄沬 b峄檛 collagen Meiji ho岷穋 Shiseido 膽峄 cung c岷 dinh d瓢峄g m峄梚 ng脿y.

- Pha v峄沬 r瓢峄 sake c农ng r岷 th煤 v峄.

- M峄梚 g贸i pha v峄沬 100ml n瓢峄沜 岷 ho岷穋 n瓢峄沜 膽峄 ngu , c贸 th峄 pha chung v峄沬 s峄痑 , n瓢峄沜 tr谩i c芒y, s峄痑 膽岷璾 n脿nh v脿 c谩c 膽峄 u峄憂g kh谩c.

- D霉ng 1-2 g贸i m峄梚 ng脿y, n锚n d霉ng ngay sau khi pha ch岷.

鈦夛笍L瓢u 媒 khi b岷 qu岷 & s峄 d峄g:

- 膼峄 xa t岷 tay tr岷 em.

- C贸 th峄 b峄 ngh岷筺 n岷縰 膬n ho岷穋 h铆t ph岷 b峄檛 tr峄眂 ti岷縫

- Tr谩nh l瓢u tr峄 s岷 ph岷﹎ trong t峄 l岷h v矛 c贸 th峄 l脿m m岷 h瓢啤ng v峄. tr谩nh xa 谩nh s谩ng tr峄眂 ti岷縫, nhi峄噒 膽峄 cao v脿 膽峄 岷﹎.

1 h峄檖 ( 44 g贸i )

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question