Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Bot ngu coc dinh duong Han quoc (50 g贸i)

Bot ngu coc dinh duong Han quoc (50 g贸i)

Regular price $30.00 USD
Regular price $35.00 USD Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

B峄楾 NG浓 C峄怌 DINH D漂峄燦G H脌N QU峄怌

G峄搈: qu岷 贸c ch贸, h岷h nh芒n, b铆 ng么, 膽岷璾 ph峄檔g, 媒 d末.

C岷 thi峄噉 s峄ヽ kh峄廵 tim m岷h.

T峄憈 cho b脿 b岷.

B岷 v峄 x瓢啤ng.T峄憈 cho tr铆 n茫o.

S岷 ph岷﹎ th铆ch h峄 cho ng瓢峄漣 膬n ki锚ng, ng瓢峄漣 gi脿, tr岷 nh峄

Th脿nh Ph岷.

H岷h nh芒n (h脿ng M峄 s岷 xu岷) 4%, 贸c ch贸 (h脿ng M峄 s岷 xu岷) 3%, 脻 d末 1%, 膽瓢峄漬g tinh luy峄噉, g岷 x谩t, th脿nh ph岷 gia c么ng t峄 b啤 l岷, m岷h nha, d岷 c峄, mu峄慽 tinh, 膽岷璾 n脿nh, h岷 b铆, ch岷 ch峄憂g oxy h贸a (322i), casein

L脿 m峄檛 lo岷 th峄眂 ph岷﹎ dinh d瓢峄g th啤m ngon, r岷 c贸 l峄 cho s峄ヽ kho岷.

B峄檛 ng农 c峄慶 Damtuh H脿n Qu峄慶 膽瓢峄 ch岷 bi岷縩 t峄 th脿nh ph岷 bao g峄搈: qu岷 贸c ch贸, h岷h nh芒n, b铆 ng么, 膽岷璾 ph峄檔g (l岷), h岷 媒 d末; theo ph瓢啤ng ph谩p s岷 kh么 t峄 nh峄痭g h岷 ng农 c峄慶 膽瓢峄 l峄盿 ch峄峮 c岷﹏ th岷璶.

www.celinebeautymyths.com

C脭NG D峄G:

* Qu岷 贸c ch贸: C岷 thi峄噉 s峄ヽ kh峄廵 tim m岷h, c峄g c峄 膽峄檔g m岷h, ng膬n ng峄玜 s峄廼 t煤i m岷璽, b岷 v峄 x瓢啤ng,t峄憈 cho tr铆 n茫o,t峄憈 cho ng瓢峄漣 b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g, gi煤p nhu岷璶 tr脿ng, ph貌ng ch峄憂g ung th瓢, tr谩nh t矛nh tr岷g m岷 ng峄.

* Qu岷 h岷h nh芒n: Nghi锚n c峄﹗ m峄沬 c峄 c谩c nh脿 khoa h峄峜 ti岷縯 l峄 r岷眓g h贸a ch岷 t峄 nhi锚n 膽瓢峄 t矛m th岷 trong l峄沺 m脿ng c峄 h岷 qu岷 h岷h nh芒n c岷 thi峄噉 kh岷 n膬ng c峄 c谩c t岷 b脿o m谩u tr岷痭g trong vi峄嘽 ph谩t hi峄噉 virus, 膽峄搉g th峄漣 l脿m t膬ng kh岷 n膬ng c峄 c啤 th峄 trong vi峄嘽 ng膬n ch岷穘 sao ch茅p c峄 c谩c virus d岷玭 t峄沬 s峄 l芒y lan c峄 ch煤ng trong c啤 th峄, gi煤p t膬ng c瓢峄漬g h峄 mi峄卬 d峄媍h trong c啤 th峄 con ng瓢峄漣. H峄 ph谩t hi峄噉 ra r岷眓g ngay c岷 khi 膽茫 膽瓢峄 ti锚u h贸a trong 膽瓢峄漬g ru峄檛, l峄沺 m脿ng c峄 h岷 h岷h nh芒n v岷玭 ph谩t huy t谩c d峄g l脿m gia t膬ng vi峄嘽 b岷 v峄 h峄 mi峄卬 d峄媍h, gi煤p c啤 th峄 kh谩ng l岷 virus.

* H岷 媒 d末 ( Coix): B峄搃 d瓢峄g c啤 th峄 do c贸 h脿m l瓢峄g protid v脿 lipid cao, t膬ng c瓢峄漬g qu谩 tr矛nh trao 膽峄昳 ch岷 cho da c农ng nh瓢 d瓢峄g 岷﹎, l脿m tr岷痭g da, ng膬n ng峄玜 kh么 n峄﹖ da. Ngo脿i ra c农ng r岷 c么ng d峄g trong ch峄痑 vi锚m ru峄檛 v脿 ti峄僽 ch岷 k茅o d脿i, ph霉 th农ng, s峄廼 th岷璶, t锚 th岷, nh峄ヽ m峄廼 ch芒n tay, ki峄噉 t峄 b峄 ph岷, thanh nhi峄噒.

* H岷 b铆 ng么: Ch峄゛ c谩c th脿nh ph岷 ch峄憂g c膬ng th岷硁g th岷 kinh, l脿m gi岷 s峄 lo l岷痭g, kh谩ng khu岷﹏ v脿 th岷璵 ch铆 ng峄玜 ung th瓢.

* H岷 膽岷璾 ph峄檔g (l岷): M峄檛 trong nh峄痭g lo岷 膽岷璾 d峄搃 d脿o protein, gi岷 nguy c啤 sinh con d峄 t岷璽, 峄昻 膽峄媙h 膽瓢峄漬g huy岷縯, ng膬n ng峄玜 t峄慽 膽a s峄廼 m岷璽, ph貌ng ch峄憂g tr岷 c岷, t膬ng c瓢峄漬g tr铆 nh峄

www.celinebeautymyths.com

Nh峄痭g ng瓢峄漣 n锚n d霉ng:

鈥 Ng瓢峄漣 l脿m c么ng vi峄嘽 kinh doanh mu峄憂 c贸 b峄痑 ph峄 nh岷 ho岷穋 b峄痑 ch铆nh nhanh ch贸ng.

鈥 Ng瓢峄漣 膽i h峄峜, sinh vi锚n, h峄峜 sinh, b峄 sung b峄痑 ph峄 nh岷.

鈥 R岷 t峄憈 cho b脿 b岷

鈥 Ng瓢峄漣 膬n ki锚ng gi岷 b茅o.

鈥 Ng瓢峄漣 c贸 b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g.

C脕CH D脵NG:

鈥 D霉ng nh瓢 b峄痑 ph峄: 1 g贸i/l岷

鈥 D霉ng thay b峄痑 ch铆nh: 2 g贸i/l岷.

Cho 1 g贸i ng农 c峄慶 dinh d瓢峄g Damtuh v脿o c峄慶. R贸t v脿o kho岷g 90ml n瓢峄沜 n贸ng ( kho岷g 90oC). Khu岷 膽峄乽 v脿 u峄憂g n贸ng hay ngu峄檌 t霉y kh岷﹗ v峄 t峄玭g ng瓢峄漣.

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question