Skip to product information
1 of 13

Celine Beauty Myth

Bot ngu coc thuong hang Premium

Bot ngu coc thuong hang Premium

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out

B峄楾 NG浓 C峄怌 Th瓢峄g h岷g -

脫C CH脫 H岷燦H NH脗N H岷燭 D岷 PREMIUM PL KOREA

- TI峄哊 L峄, B峄 D漂峄燦G, T膫NG S峄– 膼峄 KH脕NG CHO M峄孖 L峄ˋ TU峄擨

S岷 ph岷﹎ n芒ng c岷 c峄 b峄檛 ng农 c峄慶 ng芒n h岷h h岷 d岷 tr瓢峄沜 膽芒y:

- V峄沬 v峄 h峄檖 gi岷 premium cao c岷, t膬ng t铆nh m末 quan cho s岷 ph岷﹎

- 膼瓢峄 s岷 xu岷 tr锚n d芒y truy峄乶 t峄 膽峄檔g 膽岷 b岷 an to脿n v峄 sinh tuy峄噒 膽峄慽

- Th啤m ngon h啤n, dinh d瓢峄g h啤n do 膽瓢峄 b峄 sung th脿nh ph岷 vitamin A, B1, B2, E, C, DHA,Fish Collagen Peptide, b峄檛 ngh峄 nano

M峄檛 si锚u ph岷﹎ th峄ヽ u峄憂g dinh d瓢峄g c贸 th峄 cung c岷 n膬ng l瓢峄g ch峄 trong 30 gi芒y cho m峄峣 膽峄 tu峄昳:

-H峄 tr峄 r岷 t峄憈 cho ph峄 n峄 膬n ki锚ng an to脿n m脿 v岷玭 膽岷筽 da

-Ng瓢峄漣 l脿m c么ng vi峄嘽 kinh doanh b岷璶 r峄檔 mu峄憂 c贸 b峄痑 ph峄 nhanh ch贸ng

-Ng瓢峄漣 v峄玜 ho岷 膽峄檔g nhi峄乽, l脿m vi峄嘽 c膬ng th岷硁g, c瓢峄漬g 膽峄 l脿m vi峄嘽 cao

-Tr岷 em, h峄峜 sinh, sinh vi锚n b峄 sung b峄痑 ph峄 nh岷

- Ng瓢峄漣 gi脿 c岷 t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kh峄廵 gi岷 kh岷﹗ ph岷 th峄媡 c谩

-R岷 t峄憈 cho ph峄 n峄 mang thai, 膬n ki锚ng m脿 v岷玭 膽岷筽 da

Ng瓢峄漣 c贸 b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g.

B峄楾 NG浓 C峄怌 脫C CH脫 H岷燦H NH脗N H岷燭 D岷 PREMIUM t岷璸 h峄 nh峄痭g d瓢峄g ch岷 qu媒 nh岷 t峄 h岷 qu岷 ng芒n h岷h, h岷 d岷, h岷 h岷h nh芒n, l脿 th峄ヽ u峄憂g dinh d瓢峄g cao c岷 th啤m ngon s峄 1 cho c岷 gia 膽矛nh c霉ng s峄 d峄g.

C脭NG D峄G CH脥NH

T膬ng c瓢峄漬g mi峄卬 d峄媍h, t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, b岷 v峄 c啤 th峄 kh峄廼 c谩c t谩c nh芒n g芒y h岷

B峄 sung ch岷 ch峄憂g oxy h贸a, b岷 v峄 c啤 th峄 kh峄廼 c谩c g峄慶 t峄 do, ph貌ng ch峄憂g ung th瓢 hi峄噓 qu岷

V峄沬 tri岷縯 xu岷 t峄 b峄檛 贸c ch贸 gi煤p t膬ng c瓢峄漬g tr铆 nh峄, c岷 thi峄噉 gi岷 ng峄, t膬ng c瓢峄漬g tu岷 ho脿n m谩u n茫o

Gi岷 n峄搉g 膽峄 cholesterol, c岷 thi峄噉 tim m岷h v脿 峄昻 膽峄媙h l瓢峄g 膽瓢峄漬g trong m谩u

Gi脿u ch岷 x啤, nhu岷璶 tr脿ng, v峄沬 th脿nh ph岷 g岷 l峄﹖ ch峄憂g t谩o b贸n

Ng膬n ng峄玜 l茫o ho谩, l脿m 膽岷筽 da v脿 d瓢峄g 岷﹎

V脤 SAO B峄楾 NG浓 C峄怌 脫C CH脫 H岷燦H NH脗N H岷燭 D岷 PREMIUM T膫NG C漂峄淣G S峄– KHO岷 CHO M峄孖 L峄ˋ TU峄擨

Nh峄 s峄 k岷縯 h峄 c峄 c谩c lo岷 h岷 nguy锚n li峄噓 t峄憈 nh岷 cho s峄ヽ kho岷, 膽瓢峄 l峄盿 ch峄峮 v么 c霉ng k峄 l瓢峄g trong t峄 nhi锚n.

膼i峄僲 膽岷穋 bi峄噒 n峄昳 b岷璽 c峄 B峄楾 NG浓 C峄怌 脫C CH脫 H岷燦H NH脗N H岷燭 D岷

1. S岷 ph岷﹎ c贸 ch峄゛ b峄檛 rau c峄 organic chi岷縨 t峄沬 30% trong t峄昻g th峄 t铆ch 90ml (khi pha 1 g贸i)

2. H岷 h岷縯 c谩c tp c贸 trong sp 膽峄乽 l脿 t峄 ng农 c峄慶: H岷 d岷, Qu岷 贸c ch贸, H岷h nh芒n, Ngh峄, g岷 l峄﹖ H脿n Qu峄慶

H岷燭 D岷: B峄 SUNG CH岷 KH脕NG VI脢M, CH峄怤G OXY HO脕

Ch峄゛ nhi峄乽 ch岷 dinh d瓢峄g nh瓢 ch岷 膽岷, ch岷 b茅o, tinh b峄檛 v脿 h脿m l瓢峄g vitamin B1, B2, C c霉ng v峄沬 nhi峄乽 kho谩ng ch岷 kh谩c 膽峄乽 c贸 l峄 cho s峄ヽ kh峄廵. Nh峄 ch峄゛ h脿m l瓢峄g vitamin C cao h啤n h岷硁 so v峄沬 c谩c lo岷 h岷 kh谩c, c霉ng v峄沬 l瓢峄g tinh b峄檛 nhi峄乽, h岷 d岷 tr峄 th脿nh th峄眂 ph岷﹎ cung c岷 nhi峄乽 n膬ng l瓢峄g cho c啤 th峄 v脿 c贸 c么ng d峄g n峄昳 b岷璽 sau

- Gi煤p gi岷 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g gi茫n t末nh m岷h,

- H峄 ch岷 aescin trong h岷 d岷 ng峄盿 c贸 t谩c 膽峄檔g t铆ch c峄眂 khi c岷 thi峄噉 膽谩ng k峄 c谩c d岷 hi峄噓 c峄 b峄噉h gi茫n t末nh m岷h kh岷 n膬ng c岷 thi峄噉 t矛nh tr岷g vi锚m c峄 b峄噉h suy t末nh m岷h m茫n t铆nh. C贸 膽岷穋 t铆nh ch峄憂g oxy h贸a, ph貌ng ch峄憂g ung th瓢 hi峄噓 qu岷.

H岷 贸c ch贸: V峄沬 l瓢峄g axit b茅o omega-3 c贸 trong qu岷 脫c Ch贸 th矛 s岷 ph岷﹎ c贸 kh岷 n膬ng gi煤p c岷 thi峄噉 s峄ヽ kh峄廵 tim m岷h, gi煤p m脿ng 膽峄檔g m岷h kh峄廵 m岷h h啤n, 峄昻 膽峄媙h huy岷縯 谩p, ng膬n ng峄玜 hi峄噉 t瓢峄g gi岷 kho谩ng g芒y n锚n lo茫ng x瓢啤ng 峄 ng瓢峄漣 gi脿. C岷 thi峄噉 s峄ヽ kh峄廵 tim m岷h, c峄g c峄 膽峄檔g m岷h, ng膬n ng峄玜 s峄廼 t煤i m岷璽, b岷 v峄 x瓢啤ng,t峄憈 cho tr铆 n茫o,t峄憈 cho ng瓢峄漣 b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g, gi煤p nhu岷璶 tr脿ng, ph貌ng ch峄憂g ung th瓢, tr谩nh t矛nh tr岷g m岷 ng峄.

.B峄檛 ngh峄 nano: c贸 t谩c d峄g gi岷 膽峄檆 gan, ng膬n ng峄玜 l茫o h贸a da, Curcumin trong b峄檛 ngh峄噉g膬n ng峄玜 r峄g t贸c, c贸 kh岷 n膬ng gio岷 stress, ng膬n ng峄玜 ung th瓢 v脿 ch峄憂g nguy c啤 m岷痗 c谩c b峄噉h v峄 tim m岷h

Fish Collagen Peptide: 铆t ch岷 b茅o, th岷﹎ th岷 nhanh, m峄檛 d瓢峄g ch岷 kh么ng th峄 thi岷縰 trong c啤 th峄. 铆t ch岷 b茅o, th岷﹎ th岷 nhanh Kh么ng ch峄 l脿m 膽岷筽 m脿 c貌n b岷 v峄 s峄ヽ kh峄廵.

C脕CH D脵NG:

Cho 1 g贸i B峄楾 NG峄 C峄怌 DINH D漂峄燦G NG脗N H岷燦H H岷燭 D岷 v脿o c峄慶. R贸t v脿o kho岷g 90ml n瓢峄沜 n贸ng (kho岷g 90oC) khu岷 膽峄乽 v脿 u峄憂g n贸ng hay ngu峄檌 t霉y kh岷﹗ v峄 t峄玭g ng瓢峄漣.

H峄檖 50 g贸i m玫i g贸i th峄 t铆ch 20g

Made in korea

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question