Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Cap doi Te bao goc tri n谩m duong trang Judith Beiber

Cap doi Te bao goc tri n谩m duong trang Judith Beiber

Regular price $70.00 USD
Regular price Sale price $70.00 USD
Sale Sold out
www.celinebeautymyths.com
馃敟馃敟馃敟 SI脢U PH岷∕ C峄 SI脢U PH岷∕ 馃敟馃敟馃敟

C岷禤 T岷 B脌O G峄怌 D漂峄燦G TR岷甆G TR峄 N脕M PH峄 H峄扞 DA C峄 T岷琍 膼O脌N BY JUDITH BEIBER. 馃挦馃挦馃挦

CH峄 C岷 HAI B漂峄欳 1-2 GI脷P DA C膫NG TR脌N S峄– S峄怤G 馃拞鈥嶁檧锔忦煉嗏嶁檧锔忦煉嗏嶁檧锔

鉂峄 bao g峄搈 :
1.TINH CH岷 T岷 B脌O G峄怌 D岷燦G PHUN S漂茽NG
2.KEM D漂峄燦G TR岷甆G TR峄 N脕M T岷 B脌O G峄怌 50ml.

馃寛 膼芒y l脿 m峄檛 s岷 ph岷﹎ m峄沬 ra m岷痶 v脿 b谩n n峄檌 膽峄媋 t岷 h脿n . 膼岷穋 bi峄噒 b谩n t岷 c谩c trung t芒m th瓢啤ng mai l峄沶 t岷 H脿n Qu峄慶.
馃寛 T岷璸 膽o脿n l脿 h茫ng trang s峄ヽ xa x峄 n锚n khi ra m峄 ph岷﹎ 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 minh tinh sao h岷g A s峄 d峄g.

www.celinebeautymyths.com

馃憫Th脿nh ph岷 ch铆nh :

馃憤D岷g x峄媡 ko ch峄゛ d霉 1% n瓢峄沜 , ho脿n to脿n l脿 100% t峄 d峄媍h chi岷縯 t岷 b脿o g峄慶 , mix c霉ng v峄沬 c谩c th脿nh ph岷 thi锚n nhi锚n qu媒 hi岷縨: rong bi峄僴 v脿ng 膽谩y 膽岷 d瓢啤ng, d峄媍h chi岷縯 hoa mukung gi煤p c岷 thi峄噉 t岷 c岷 c谩c v岷 膽峄 v峄 da.
馃憤Kem 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 tinh ch岷 t岷 b脿o g峄慶 v脿 th脿nh ph岷 t峄 nhi锚n tinh khi岷縯 膽瓢峄 l岷 t峄 c谩c n峄 hoa nh瓢:hoa hu峄 v脿 hoa m岷玼 膽啤n v脿 s啤 s啤 , sen , b谩ch di峄噋 , kossu b谩ch v脿 tr脿 hoa c煤c , hoa m峄檆 lan ...v.v...

馃憫 C么ng d峄g ch铆nh :

馃尫Gi煤p da tr岷痭g 膽峄乽, m峄 n谩m, tan nhan, v脿 c谩c 膽峄憁 n芒u tr锚n da .
馃尫T谩i t岷 da, 膽瓢a c谩c d瓢峄g ch岷 膽i s芒u d瓢峄沬 l峄沺 bi峄僽 b矛 da.
馃尫L脿m s岷h s芒u 膽脿o th岷 膽峄檆 t峄 t峄 s芒u b锚n trong, nu么i d瓢峄g da kh峄廵 m岷h.
馃尫T膬ng sinh s峄 collagen v脿 elastin gi煤p da t膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃, d瓢峄g 岷﹎ cung c岷 膽峄 岷﹎ cho da c膬ng b贸ng m峄峮g n瓢峄沜.

馃尫膼i峄乽 tr峄 da m峄 ,ph峄 h峄搃 c谩c t峄昻 th瓢啤ng da ( ch峄 n脿o da m峄沬 laser, l膬n kim bao ph锚 nh茅)
馃尫Thu nh峄 l峄 ch芒n l么ng 膽岷穋 bi峄噒 l脿m gi岷 c谩c n岷縫 nh膬n gi煤p l脿n da tr岷 h贸a....
馃尫Gi煤p s岷 sinh ra t岷 b脿o da m峄沬 v脿 n芒ng cao s峄ヽ s峄憂g c峄 c谩c t岷 b脿o da.

馃グ 膼i峄乽 quan tr峄峮g h啤n c岷 l脿 s岷 ph岷﹎ th铆ch h峄 cho c谩c lo岷 da m峄, da m岷玭 c岷,n谩m, da d岷, da kh么, l峄 ch芒n l么ng to鈥

www.celinebeautymyths.com

鈽锔忊榾锔 H漂峄歂G D岷狽 S峄 D峄G
- B瓢峄沜 1 : X峄媡 t岷 b脿o g峄慶 v脿 massa nh岷 膽峄 th岷﹎ th岷 s芒u .
- B瓢峄沜 2 : Thoa kem tr峄 n谩m v脿 massa l岷 nh岷 nh脿ng.
S峄 d峄g ng脿y 2 l岷 s谩ng t峄慽. Ban ng脿y s峄 d峄g th锚m kem ch峄憂g n岷痭g 膽峄 hi峄噓 qu岷 t峄憈 nh岷.
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question