Skip to product information
1 of 10

Celine Beauty Myth

Cellapy pink tone up ampoule

Cellapy pink tone up ampoule

Regular price $27.00 USD
Regular price Sale price $27.00 USD
Sale Sold out

馃拹馃拹TINH CH岷 D漂峄燦G TR岷甆G C膫NG B脫NG N脗NG TONE DA CELLAPY PINK Tone Up Ampoule :

馃巵馃巵鉁∕峄嶯G-NH岷-TH岷 NHANH-D漂峄燦G 岷∕-CH峄怤G N岷甆G

馃拫馃拫 L脿 s岷 ph岷﹎ d瓢峄g da cao c岷 膽岷縩 k岷縯 h峄 c谩c t铆nh n膬ng "D漂峄燦G DA - N脗NG T脭NG - CH峄怤G N岷甆G" ch峄 trong 1 s岷 ph岷﹎. Nh峄 ch岷 SERUM SI脢U M峄嶯G ch峄゛ chi岷縯 xu岷 C脷C LA M脙, RAU M脕 & GLUTATHIONE th岷 nhanh v脿o da 膽em 膽岷縩 l脿n da m峄乵 m峄媙, s谩ng h峄搉g t峄ヽ th矛 v峄沬 hi峄噓 峄﹏g c膬ng m峄峮g, t瓢啤i t岷痭.

鉁ㄢ湪 C脭NG D峄G:

- N芒ng t么ng da t峄ヽ th矛, l脿m 膽峄乽 m脿u da

- D瓢峄g 岷﹎ l脿m m峄乵 m瓢峄 da

- D峄媢 nh岷, gi岷 k铆ch 峄﹏g v脿 t谩c nh芒n g芒y m峄

- B峄 m岷穞 da s谩ng h峄搉g, t瓢啤i t岷痭

- Cho l脿n da s膬n ch岷痗, 膽脿n h峄搃

- Ch峄憂g oxy h贸a v脿 ng膬n ng峄玜 n岷縫 nh膬n

- D瓢峄g tr岷痭g da

- Ch峄憂g n岷痭g b岷 v峄 da hi峄噓 qu岷

- Ng膬n ng峄玜 v脿 gi岷 c谩c v岷 膽峄 - t矛nh tr岷g da th瓢峄漬g g岷穚

馃憠Xu岷 x峄 H脿n Qu峄慶 馃嚢馃嚪

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question