Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Chocolate Yummy X3 t膬ng can(Vietnam)

Chocolate Yummy X3 t膬ng can(Vietnam)

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
馃崼 K岷窸 SOCOLA T膫NG C脗N YUMMY X3
( S峄 h峄痷 gi岷 ki峄僲 nghi峄噈 an to脿n v脿 膽瓢峄 B峄 Y T岷 c岷 ph茅p)

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com

鈿♀殹 Si锚u ph岷﹎ c贸 m峄檛 kh么ng hai - nhai nhai l脿 l锚n kg 馃槅
Vi锚n k岷筼 ph峄 膽岷 b峄檛 chocolate, th啤m th啤m, d岷籵 d岷籵, m峄乵 m峄乵 + v峄 socola nhai 膽茫 c谩i mi峄噉g 谩.
B瓢峄沜 1: Ng岷璵 1 vi锚n k岷筼, c岷 nh岷璶 v峄 ng峄峵 ng脿o c峄 b峄檛 chocolate lan t峄廰 v脿 h貌a tan trong mi峄噉g 馃槍
B瓢峄沜 2: Sau m峄檛 h峄搃 ng岷璵 k岷筼 th瓢峄焠g th峄ヽ th矛 chuy峄僴 sang ch岷 膽峄 nhai ngen 馃槅: k岷筼 d岷籵 m峄乵 n锚n m峄峣 ng瓢峄漣 c峄 v么 t瓢, c岷 gi谩c v峄玜 ngon v峄玜 nghi峄噉 nh瓢 nhai tr芒n ch芒u lu么n 谩 馃槏馃槏馃槏

鈿♀殹1 vi锚n k岷筼 "膬n v岷穞" th啤m ngon nh瓢 n脿y s岷 gi煤p b岷 t膬ng c啤, t膬ng c芒n, b岷 c贸 tin kh么ng??
~~ Nhi 膽茫 l脿 "chu峄檛 b岷h" r峄搃 膽芒y, tr瓢峄沜 khi b谩n 1 s岷 ph岷﹎ n脿o 膽贸, Nhi lu么n test 峄 b岷 th芒n m矛nh xem c贸 hi峄噓 qu岷 hay ko, ch岷 l瓢峄g c贸 峄昻 ko, c贸 t谩c d峄g ph峄 g矛 ko, r峄搃 m峄沬 d谩m gi峄沬 thi峄噓 ra th峄 tr瓢峄漬g v脿 膽em b谩n cho c谩c b岷 鉂わ笍. N岷縰 s岷 ph岷﹎ ko t膬ng c芒n (bao g峄搈 c岷 l锚n kg 岷, t铆ch n瓢峄沜), ko 膽岷 b岷 an to脿n, ko t峄憈 HO岷禖 v峄 k岷筼 膬n ko ngon 馃憠 Nhi s岷 KO BAO GI峄 b谩n 馃槈
----------------------------------------
鈽楥脭NG D峄G
G峄搈 3 ti锚u ch铆: 膬n ngon, ng峄 ngon, ti锚u ho谩 t峄憈 馃挭
Gi煤p b岷 h岷 th峄 t峄慽 膽a ch岷 dinh d瓢峄g trong th峄ヽ 膬n, t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, ch峄憂g m峄噒 m峄廼, cho b岷 gi岷 ng峄 ngon v脿 s芒u h啤n m峄梚 膽锚m. S岷 ph岷﹎ gi煤p b岷 t膬ng c芒n an to脿n v脿 hi峄噓 qu岷. Ko t膬ng c芒n 岷, ko m岷璸 n瓢峄沜, NG漂NG D脵NG KO XU峄怤G KG.

鈽楾H脌NH PH岷 :
鈥-Socola 膽en ch峄゛ ch岷 b茅o
鈥-M岷 l煤a m岷h
鈥-R峄 c芒y B峄 C么ng Anh
鈥-Kh峄 s芒m
鈥-Cam th岷
鈥-Chi岷縯 xu岷 C煤c La M茫
鈥-Nh芒n S芒m
鈥-Tam th岷

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com

馃巵 1 h峄檖 15 vi锚n (t膬ng trung b矛nh 1-4kg)

馃巵 2 h峄檖 30 vi锚n (t膬ng trung b矛nh 4-7kg)

鈽樐愥粣I T漂峄G S峄 D峄G : Ng瓢峄漣 g岷 mu峄憂 t膬ng c芒n, tr岷 em t峄 5 tu峄昳 tr峄 l锚n

鈽橈笍C脕CH S峄 D峄G (mang 膽岷縩 hi峄噓 qu岷 cao nh岷) : 膫n 1 ng脿y 1 vi锚n k岷筼 sau b峄痑 膬n t峄慽 30 ph煤t

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question