Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Collagen Pure (10 lo)

Collagen Pure (10 lo)

Regular price $50.00 USD
Regular price Sale price $50.00 USD
Sale Sold out

馃崚 COLLAGEN - PURE WHITE SHISEIDO- M峄楾 D脪NG COLAGEN D漂峄燦G TR岷甆G CHUY脢N S脗U d脿nh cho c谩c ch峄 em ah鉂わ笍鉂わ笍鉂わ笍

馃饾悕饾惍虥饾惃虥虂饾悳 饾惍饾惃虃虂饾惂饾悹 膽饾悶蹋饾惄 饾悵饾悮 饾悅饾惃饾惀饾惀饾悮饾悹饾悶饾惂 饾悘饾惍饾惈饾悶 饾悥饾悺饾悽饾惌饾悶 饾悞饾悺饾悽饾惉饾悶饾悽饾悵饾惃 饾惀饾惍饾惃虃饾惂 饾惀饾悮虁 饾惀饾惍虥蹋饾悮 饾悳饾悺饾惃蹋饾惂 饾悺饾悮虁饾惂饾悹 膽饾悮虃虁饾惍 饾惌饾惈饾惃饾惂饾悹 饾惎饾悽饾悶蹋虃饾悳 饾悵饾惍虥饾惃虥虄饾惂饾悹 饾惌饾惈饾悮虇虂饾惂饾悹 膽饾悶蹋饾惄 饾悵饾悮 饾悳饾惍虊饾悮 饾悳饾悮虂饾悳 饾惂饾悮虁饾惂饾悹

馃挱饾悡饾惈饾悮虇虂饾惂饾悹 饾悵饾悮, 饾悳饾悮虇饾惂饾悹 饾惁饾悽蹋饾惂 饾悵饾悮

馃挱饾悅饾悺饾惃虃虂饾惂饾悹 膽饾悶饾惂

馃挱饾悅饾悺饾悮蹋虃饾惁 饾惀饾悮虄饾惃 饾悺饾惃饾悮虂

馃挱饾悞饾悶 饾惀峄 ch芒n l么ng

馃Collagen #Shiseido Pure White d岷g n瓢峄沜 (m岷玼 m峄沬): Th啤m , ngon , d峄 u峄憂g , t谩c d峄g nhanh v矛 d岷g n瓢峄沜 u峄憂g d峄 th岷﹎ th岷 v脿o c啤 th峄 nh岷

SI脢U TR岷甆G H峄扤G , M峄朓 NG脌Y 1 L峄 - U峄怤G H岷綯 LI峄哢 TR脤NH DA B岷琓 脥T NH岷 1-2 T脭NG TR岷甆G - c脿ng u峄憂g c脿ng tr岷痭g !!!

鉂 C岷 thi峄噉 l茫o h贸a , 膽岷﹜ l霉i c谩c v岷縯 nh膬n , gi岷 膽峄搃 m峄搃 n谩m 膽峄搉g th峄漣 th煤c 膽岷﹜ nhanh qu谩 tr矛nh d瓢峄g tr岷痭g da t峄 b锚n trong, tr岷痭g h峄搉g v脿 kh峄廵 m岷h . Ngo脿i ra collagen pure white c貌n gi煤p da l脿nh nh峄痭g v岷縯 s岷筼 v脿 l脿m t瓢啤i m峄沬 tr岷 h贸a l脿n da cho b岷. Ch峄憂g l岷 tia t峄 ngo岷 g芒y l茫o h贸a da - mang l岷 v岷 膽岷筽 c膬ng tr脿n s峄ヽ s峄憂g m峄媙 m脿ng

鉂孧峄 PH岷∕ D漂峄燦G DA t谩c 膽峄檔g b锚n ngo脿i c貌n sp n脿y nu么i d瓢峄g v脿 c岷 thi峄噉 da t峄 b锚n trong .

鉂孨锚n d霉ng m峄檛 li峄噓 tr矛nh xuy锚n su峄憈 30 ng脿y ( 30 l峄 ) 膽峄 膽岷 膽瓢峄 k岷縯 qu岷 nhanh ch贸ng

鉂孌岷g n瓢峄沜 gi煤p c啤 th峄 h岷 th峄 nhanh ch贸ng, th岷 s芒u nu么i d瓢峄g da nhanh nh岷.

鉂孌A B岷燦 S岷 C岷 THI峄哊 L脢N T峄狽G NG脌Y R脮 R峄員 - r岷 膽谩ng 膽峄 th峄

鈾伙笍C么ng d峄g:

馃憠L脿m 膽岷筽 da, ch峄憂g l茫o ho谩 v脿 gi岷 n岷縫 nh膬n gi煤p da s谩ng b贸ng

鉁 L脿m da m岷穞 c膬ng h啤n, da m峄媙 m脿ng h啤n, l峄 ch芒n l么ng nh峄

馃憠X贸a m峄 h貌an t貌an c谩c 膽峄憁 膽en, 膽峄搃 m峄搃, t脿n nhang, s岷 n岷痭g 膽茫 h矛nh th脿nh tr锚n b峄 m岷穞 da

馃憠Pure White gi煤p ch峄憂g tia t峄 ngo岷, l脿m tan c谩c h岷痗 t峄 膽en s芒u trong da

馃憠T膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kho岷, t岷 s峄 膽脿n h峄搃 t峄慽 da cho da

馃憠Nu么i d瓢峄g l脿n da m峄媙 m脿ng, tr岷痭g 膽岷筽 thu岷 khi岷縯 v脿 h貌an h岷.

馃憠H峄 tr峄 x瓢啤ng kh峄沺 ch岷痗 kho岷

馃憠Ng膬n ch岷穘 tuy峄噒 膽峄慽 s峄 k岷縯 t峄 melanin t峄 s芒u b锚n trong bi峄僽 b矛 da, b岷 v峄 da an t貌an su峄憈 c岷 ng脿y kh峄廼 t谩c h岷 c峄 tia c峄眂 t铆m t峄 b锚n ng貌ai

馃憠馃徎Ngo脿i ra, s岷 ph岷﹎ c貌n cung c岷 vitamin C, h峄 tr峄 l脿m m峄 th芒m n谩m, s谩ng da.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question