Skip to product information
1 of 14

Celine Beauty Myth

Collagen Radimery (hop 14 lo)

Collagen Radimery (hop 14 lo)

Regular price $65.00 USD
Regular price Sale price $65.00 USD
Sale Sold out
饾悅饾惃饾惀饾惀饾悮饾悹饾悶饾惂 饾悜饾悁饾悆饾悎饾悓饾悇饾悜饾悩 饾煆饾煇饾煄饾煄饾煄饾惁饾悹

-Collagen l脿 th脿nh ph岷 kh么ng th峄 thi岷縰 c峄 c啤 th峄, ch煤ng t岷 n锚n m峄慽 li锚n k岷縯 gi峄痑 c谩c m么 v脿 c谩c t岷 b脿o 膽峄搉g th峄漣 gi煤p duy tr矛 s峄 d岷籵 d脿i, 膽脿n h峄搃 c峄 c谩c c啤. 膼岷穋 bi峄噒 v峄沬 l脿n da, n贸 c贸 vai tr貌 v么 c霉ng quan tr峄峮g gi煤p da lu么n t瓢啤i s谩ng, kh峄廵 膽岷筽

鈼硷笍 饾悅饾惃虃饾惂饾悹 饾悵饾惍蹋饾惂饾悹:

鈥 Gi煤p tr岷痭g da hi峄噓 qu岷, gi煤p c岷 thi峄噉 c谩c d岷 hi峄噓 l茫o h贸a tr锚n c啤 th峄 nh瓢 : n谩m v脿 t脿n nhang, da nh膬n nheo, s岷 da...
鈥 L脿m m峄 c谩c n岷縫 nh膬n v脿 v岷縯 n谩m xu岷 hi峄噉 tr锚n da
鈥 Ng膬n ng峄玜 l茫o h贸a da, tr岷 h贸a da t峄 b锚n trong
鈥 Collagen RADIMERY gi煤p t谩i t岷 t岷 b脿o, l脿m l脿nh v岷縯 th瓢啤ng v脿 li峄乶 s岷筼 hi峄噓 qu岷
鈥 Kh么ng ch峄 l脿m 膽岷筽 da, s岷 ph岷﹎ c貌n gi煤p x瓢啤ng kh峄沺 ch岷痗 kh峄廵, ph貌ng ng峄玜 lo茫ng x瓢啤ng, x峄憄 x瓢啤ng
鈥 Gi煤p ph貌ng ch峄憂g c谩c b峄噉h nh瓢 膽au th岷痶 l瓢ng, tho谩t v峄 膽末a 膽峄噈 v脿 m峄檛 s峄 b峄噉h v峄 x瓢啤ng, s峄 kh谩c
鈥 C岷 thi峄噉 th峄 l峄眂, h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 膽峄 th峄 tinh th峄 峄 m岷痶, gi煤p m岷痶 kh峄廵 膽岷筽, l脿m 膽岷筽 m贸ng tay ch芒n, ch峄憂g r峄g t贸c, gi煤p t贸c b贸ng m瓢峄 v脿 ch岷痗 kh峄廵

鈼硷笍 饾悡饾悺饾悮虁饾惂饾悺 饾惄饾悺饾悮虃虁饾惂 饾悺饾悮虁饾惁 饾惀饾惍虥饾惃虥蹋饾惂饾悹 饾悅饾惃饾惀饾惀饾悮饾悹饾悶饾惂 饾煆饾煇饾煄饾煄饾煄饾惁饾悹 饾悜饾悁饾悆饾悎饾悓饾悇饾悜饾悩
鈥 Ch峄゛ t峄昻g h峄 ( Vitamin A, C , E ...)c谩c d瓢峄 ch岷 c岷 thi岷縯 gi煤p b岷 v峄 da to脿n 膽i峄噉 v脿 hi峄噓 qu岷 nh岷 l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh l茫o h贸a
鈥 H脿m l瓢峄g cao 12.000mg collagen peptide thu峄 ph芒n
鈥 Collagen nh岷璸 kh岷﹗ t峄 c么ng ty LAPI thu峄檆 th脿nh ph峄 Florence n瓢峄沜 脻
鈥 Chi岷縯 xu岷 l峄眜 T芒y Ban Nha, vitamin C nh岷璸 kh岷﹗ c么ng ty DSM n瓢峄沜 Anh

鈼 膼饾惃虃虂饾悽 饾惌饾惍虥饾惃虥蹋饾惂饾悹 饾惉饾惍虥虊 饾悵饾惍蹋饾惂饾悹 :
鈥 Ph峄 n峄 tr锚n 20 tu峄昳 mu峄憂 l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh l茫o h贸a da
鈥 Ng瓢峄漣 mu峄憂 c岷 thi峄噉 d岷 hi峄噓 l茫o h贸a tr锚n c啤 th峄 nh瓢 : n谩m da, s岷 da, t脿n nhang, da nh膬n nheo
鈥 Ng瓢峄漣 mu峄憂 l脿m m峄 c谩c v岷縯 nh膬n tr锚n da do l茫o h贸a, gi岷 c芒n

鈼 饾悋饾悆饾悞饾悆 :
鉁擴峄憂g t峄 1Chai / ng脿y, u峄憂g v脿o bu峄昳 t峄慽 tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄.
鉁擠霉ng cho ph峄 n峄 tr锚n 20 tu峄昳.

鈼糛uy c谩ch 膽贸ng g贸i: 14 chai
Dung tich 1chai (50ml)
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question