Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Collagen yen Rose Beauty ( China) hop 8 lo

Collagen yen Rose Beauty ( China) hop 8 lo

Regular price $38.00 USD
Regular price Sale price $38.00 USD
Sale Sold out

www.celinebeautymyths.com

Collagen hot nh岷 m岷 ng脿y qua. U峄憂g ngon m脿 gi谩 r岷 l岷 tr岷痭g da. B岷 膽茫 s峄 h峄痷 饾悅饾悗饾悑饾悑饾悁饾悊饾悇饾悕 饾悩饾悇虃虂饾悕 饾悜饾悗饾悞饾悇 饾悂饾悇饾悁饾悢饾悡饾悩 膽峄 c贸 1 l脿n da tr岷痭g m峄媙 m脿ng, c膬ng b贸ng, m峄 n谩m t脿n nhang ch瓢a n脿o 馃い

- E colagen n脿y ai d霉ng c农ng tr岷痭g b岷璽 tone ngay 1 li峄噓 tr矛nh, qu谩 l脿 su岷 s岷痗 lu么n.

馃憠馃徎 Hi峄噓 qu岷 s峄 d峄g

Sau 1 h峄檖 : C贸 hi峄噓 qu岷 tr么ng th岷, da s谩ng 膽峄乽 m脿u, b岷痶 膽岷 tr岷痭g l锚n, da h峄搉g h脿o v脿 c膬ng m峄峮g, n峄檌 ti岷縯 t峄 峄昻 膽峄媙h.

Sau 3 h峄檖 : Tr岷痭g 膽岷筽, h岷縯 膽en, m峄 th芒m, s岷筼 m峄 m峄 d岷, m峄 n谩m t脿n nhang th岷 r玫, c芒n b岷眓g 膽峄 岷﹎ cho da.

Ti岷縫 t峄 Hi峄噓 qu岷 r玫 r峄噒, b岷 c贸 th峄 th岷 da tr岷痭g l锚n r玫 r峄噒 c岷 face v脿 body da b岷痶 膽岷 kh么ng th岷 l峄 ch芒n l么ng, v岷縯 nh膬n c农ng c岷 thi峄噉 .

馃憠馃徎 膼芒y l脿 li峄噓 ph谩p l脿m tr岷痭g da hi峄噓 qu岷 nh岷, k铆ch th铆ch to脿n b峄 c啤 th峄 ho岷 膽峄檔g c峄 t岷 b脿o v脿 峄昻 膽峄媙h c啤 th峄: t贸c m贸ng, x瓢啤ng kh峄沺 ch岷痗 kh峄廵 .

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question