Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Cushion Air Touch Vant

Cushion Air Touch Vant

Regular price $40.00 USD
Regular price Sale price $40.00 USD
Sale Sold out
膼饾悎虊饾悕饾悋 饾悅饾悁饾悗 饾悅饾悢虊饾悁 饾悘饾悋饾悁虃虂饾悕 饾悕饾悢虥饾悗虥虂饾悅 饾悑饾悁虁 饾悆饾悁 膼饾悇蹋饾悘 饾悓饾悁虁 饾悅饾悋饾悁虊 饾悁饾悎 饾悂饾悎饾悇虃虂饾悡 饾悓饾悎虁饾悕饾悋 饾悆饾悢虁饾悕饾悊 饾悘饾悋饾悁虃虂饾悕 馃挴馃挴

www.celinebeautymyths.com

VANT36.5 Air Cushion gi谩 store 馃嚢馃嚪73,000KRW

馃挦 Ch岷 nh岷 l峄沺 CC Cuhsion Air Touch Vant 36.5 m脿 mu峄憂 nghi峄噉 lu么n c谩c ch峄 em 岷

鈿∑痷 膽i峄僲 hi岷縨 c贸 v瓢峄 qua c谩c d貌ng cushion th么ng th瓢峄漬g:
猸 Nh岷 nh脿ng nh瓢 l峄: L峄沺 cushion m峄乵 m岷 khi b岷 ch岷 l锚n da, t岷 n锚n m峄檛 l脿n da s峄 sang tr峄峮g, thanh l峄媍h 峄 m峄峣 g贸c 膽峄.
猸 V峄沬 k岷縯 c岷 ba chi峄乽 v峄玜 kh铆t k岷縯 c岷 c峄 da, c霉ng d瓢峄g ch岷 t峄 s峄痑 l煤a non, h貌a quy峄噉 l脿m da nh瓢 t峄廰 s谩ng t峄 b锚n trong, gi煤p da m峄媙 m脿ng trong th峄漣 gian d脿i m峄檛 c谩ch t峄 nhi锚n.

www.celinebeautymyths.com

猸 L峄沺 膽峄噈 ch峄憂g n岷痭g, ch峄憂g tia UV v峄沬 ch峄 s峄 SPF 40/PA+++ c岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n hi峄噓 qu岷.

馃崁 膼i峄僲 10 cho Th脿nh Ph岷:
Ph岷 n瓢峄沜 Vant36.5 th岷 h峄 m峄沬 ch峄゛ c谩c ch岷 dinh d瓢峄g tinh khi岷縯 膽峄 gi煤p k岷縯 c岷 da tho岷 m谩i 馃憠 Trang 膽i峄僲 m脿 c岷 gi谩c nh瓢 kh么ng trang 膽i峄僲:
C么ng th峄ヽ 膽瓢峄 c岷 b岷眓g s谩ng ch岷 峄 Turingen:
馃尵 Ph峄ヽ h峄 g岷 non: Ch峄゛ protein, axit amin thi岷縯 y岷縰, vitamin, ... cung c岷 dinh d瓢峄g cho l脿n da m峄噒 m峄廼

馃尵Chi岷縯 xu岷 c谩m 鈥嬧媑岷: Gi煤p l脿m da m峄乵 m岷 v脿 gi峄 岷﹎ cho da 馃憠 k岷縯 c岷 da kh峄廵 m岷h v脿 m峄媙 m脿ng v峄沬 h脿m l瓢峄g dinh d瓢峄g cao.

馃崙Chi岷縯 xu岷 t峄 鈥嬧媞u岷 m岷璶: Cung c岷 t岷璸 trung dinh d瓢峄g v脿 d瓢峄g 岷﹎ 膽峄 l脿m m峄乵 da, vitamin C l脿m s谩ng da, ng膬n ng峄玜 h矛nh h脿nh nh芒n m峄

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question