Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Dau chong ran da Moomery (vietnam )

Dau chong ran da Moomery (vietnam )

Regular price $42.00 USD
Regular price Sale price $42.00 USD
Sale Sold out

D岷 CH峄怤G R岷燦 膼脭NG Y HO脌NG CUNG

鈥揅岷 c峄﹗ l脿n da c霉ng d岷 ch峄憂g 膽岷穋 tr峄 r岷 膼么ng y ho脿ng cung-

S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 nhi峄乽 ch峄 em 鈥渒hen l岷 khen 膽峄冣 b峄焛 kh岷 n膬ng 膽岷穋 tr峄 hi峄噓 qu岷 c谩c v岷縯 r岷 da, t峄 m峄沬 r岷 膽岷縩 r岷 l芒u n膬m, th岷璵 ch铆 r岷 di truy峄乶, r岷 tr锚n di峄噉 r峄檔g, v岷縯 r岷 s芒u, x峄塶 m脿u c农ng 膽瓢峄 c岷 thi峄噉.

we vbl

Nh峄 s峄 h峄痷 m峄檛 s峄 th脿nh ph岷 l脿m 膽岷筽 cho da n锚n D岷 ch峄憂g r岷 膼么ng Y Ho脿ng Cung c农ng lo岷 b峄 膽瓢峄 t矛nh tr岷g da th么 r谩p, b峄 ng峄゛ khi mang thai ho岷穋 da nh膬n nheo, th芒m t谩i sau sinh, 膽峄搉g th峄漣 l脿m s谩ng da, 膽峄乽 m脿u da to脿n th芒n, d瓢峄g da m峄乵 m岷, t膬ng t铆nh 膽脿n h峄搃, ch峄憂g s峄 l茫o h贸a, b岷 v峄 l脿n da kh峄廼 c谩c g峄慶 t峄 do, ng膬n ch岷穘 m峄峣 d岷 hi峄噓 g芒y r岷 da.

An to脿n tuy峄噒 膽峄慽 v峄沬 m岷 b岷, m岷 cho con b煤 v脿 c谩c b茅
Ch岷 d岷 nh岷 nh脿ng th岷 v脿o da, kh么ng g芒y c岷 gi谩c b岷縯 d铆nh
Thi岷縯 k岷 nh峄 g峄峮, thu岷璶 ti峄噉 mang theo m峄峣 l煤c m峄峣 n啤i


C脭NG D峄G D岷 CH峄怤G R岷燦 膼脭NG Y HO脌NG CUNG

D岷 ch峄憂g r岷 膼么ng y ho脿ng cung 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 d瓢峄沬 d岷g combo 2 l峄 gi煤p ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆, b岷 qu岷 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 l芒u h啤n. 鈥淩岷 da鈥 lu么n l脿 n峄梚 谩m 岷h 膽峄慽 v峄沬 ph峄 n峄 sau sinh v脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 膽ang th峄眂 hi峄噉 qu谩 tr矛nh gi岷 c芒n, s岷 ph岷﹎ gi煤p xua tan 膽i n峄梚 lo v峄 r岷 c农ng nh瓢 mang l岷 th芒n h矛nh m峄媙 m脿ng, s膬n ch岷痗.

Nh峄痭g c么ng d峄g ch铆nh c峄 d岷 ch峄憂g r岷 膼么ng y ho脿ng cung

膼岷穋 tr峄 c谩c v岷縯 r岷 da, x峄 l媒 c谩c tr瓢峄漬g h峄 m峄沬 r岷, r岷 l芒u n膬m, r岷 di truy峄乶, r岷 tr锚n di峄噉 r峄檔g, v岷縯 r岷 s芒u, x峄塶 m脿u.
Lo岷 b峄 t矛nh tr岷g da th么 r谩p, b峄 ng峄゛ khi mang thai ho岷穋 da nh膬n nheo, th芒m t谩i sau sinh.
L脿m s谩ng da, 膽峄乽 m脿u da to脿n th芒n, d瓢峄g tr岷痭g l脿n da, lo岷 b峄 v霉ng da th芒m, t峄慽 m脿u, loang m脿u.
D瓢峄g da m峄乵 m岷, m峄媙 m脿ng, t膬ng t铆nh 膽脿n h峄搃, ch峄憂g s峄 l茫o h贸a, b岷 v峄 l脿n da kh峄廼 c谩c g峄慶 t峄 do, ng膬n ch岷穘 m峄峣 d岷 hi峄噓 g芒y r岷 da.
D瓢峄g 岷﹎ cho b茅, tr谩nh kh么 da cho b茅.
TH脌NH PH岷 D岷 CH峄怤G R岷燦 膼脭NG Y HO脌NG CUNG

D岷 ch峄憂g r岷 膼么ng y ho脿ng cung 膽瓢峄 k岷縯 h峄 t峄 c谩c d岷 th峄眂 v岷璽 v脿 kho谩ng ch岷, gi煤p l脿m m峄 c谩c v霉ng th芒m v脿 r岷, gi煤p c谩c v霉ng da b峄 r岷 tr峄 n锚n tr岷痭g s谩ng v脿 s膬n ch岷痗 h啤n. S岷 ph岷﹎ an to脿n tuy峄噒 膽峄慽 v峄沬 ph峄 n峄 mang thai v脿 膽ang cho con b煤.

D岷 H岷h Nh芒n t瓢啤i ch峄゛ 1 l瓢峄g l峄沶 Vitamin E, 膽芒y l脿 d瓢峄g ch岷 c峄眂 k矛 quan tr峄峮g t膬ng c瓢峄漬g 膽峄 膽脿n h峄搃 c峄 da, ng膬n ch岷穘 s峄 xu岷 hi峄噉 c峄 c谩c v岷縯 r岷. 膼峄搉g th峄漣 cung c岷 膽峄 岷﹎ v脿 ng膬n ng峄玜 l茫o ho谩 cho l脿n da.
K岷縯 h峄 v峄沬 c谩c lo岷 d岷 chi岷縯 xu岷 thi锚n nhi锚n c贸 t谩c d峄g 膽岷筽 da nh瓢: D岷 C谩m G岷; D岷 Qu岷 B啤; D岷 D峄玜; D岷 T岷 Xu芒n; D岷 Argan; D岷 Jojoba; D岷 M霉 U; Tinh d岷 C煤c La M茫
M峄檛 s峄 ch岷 kh谩c nh瓢: M峄 tr膬n; Vitamin E; Vitamin B5+.


膼峄怚 T漂峄G S峄 D峄G D岷 CH峄怤G R岷燦 膼脭NG Y HO脌NG CUNG (2 L峄)

D岷 膼么ng y ho脿ng cung th岷 h峄 m峄沬 膽瓢峄 c岷 ti岷縩 v脿 n芒ng c岷 h啤n so v峄沬 phi锚n b岷 c农, t膬ng 膽峄 hi峄噓 qu岷 khi s峄 d峄g s岷 ph岷﹎, s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 v峄沬 m峄峣 lo岷 da, kh么ng g芒y ra t矛nh tr岷g k铆ch 峄﹏g, d峄 峄﹏g, mang l岷 l脿n da tr岷痭g s谩ng, m峄媙 m脿ng , gi煤p m岷 sau sinh gi岷 c膬ng th岷硁g v脿 t峄 tin h啤n khi b锚n c岷h ng瓢峄漣 th芒n y锚u.

膼峄慽 t瓢峄g s峄 d峄g:

Ph峄 n峄 膽ang mang thai b峄 r岷 c谩c b峄 ph岷璶 nh瓢 b峄g, ch芒n, m么ng
Ph峄 n峄 sau sinh 膽ang cho con b煤
Nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄 r岷 da b岷﹎ sinh, r岷 da l芒u n膬m
Nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄 th峄玜 c芒n, b茅o ph矛 d岷玭 膽岷縩 t矛nh tr岷g r岷 da
Nh峄痭g ng瓢峄漣 膽ang trong qu谩 tr矛nh gi岷 c芒n nhanh g芒y ra t矛nh tr岷g r岷 da


C脕CH S峄 D峄G D岷 CH峄怤G R岷燦 膼脭NG Y HO脌NG CUNG (2 L峄)

S峄 d峄g d岷 ch峄憂g r岷 膼么ng y ho脿ng cung 膽煤ng c谩ch v脿 膽煤ng li峄噓 tr矛nh gi煤p xua tan n峄梚 lo r岷 th芒m da, ch峄 sau 1 li峄噓 tr矛nh s峄 d峄g, l脿n da 膽瓢峄 ph峄 h峄搃 v脿 t谩i t岷 nh峄痭g t岷 b脿o ch岷縯 h矛nh th脿nh t岷 b脿o m峄沬, gi煤p da 膽峄乽 m脿u, m峄乵 m岷, tr岷痭g s谩ng, l脿m l脿nh nh峄痭g v霉ng da b峄 t峄昻 th瓢啤ng.C谩c b瓢峄沜 s峄 d峄g d岷 ch峄憂g r岷 膼么ng y ho脿ng cung:

B瓢峄沜 1: L脿m s岷h v霉ng da c岷 thoa
B瓢峄沜 2: L岷 1 l瓢峄g nh峄 d岷 ra l貌ng b脿n tay, thoa nh岷 nh脿ng 2-3 ph煤t cho d岷 th岷 膽峄乽 tr锚n da
S峄 d峄g 2 鈥 5 l岷 / ng脿y, ki锚n tr矛 4 鈥 6 tu岷 膽峄 膽岷 hi峄噓 qu岷 t峄憈 nh岷
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question