Skip to product information
1 of 4

Celine Beauty Myth

Dau tam Hanayuki baby (150ml)

Dau tam Hanayuki baby (150ml)

Regular price $22.00 USD
Regular price Sale price $22.00 USD
Sale Sold out
馃懚 V脿o m霉a n贸ng, con y锚u ph岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 ch峄﹏g r么m s岷, ng峄゛ ng谩y n峄昳 kh岷痯 c啤 th峄 khi岷縩 b茅 kh贸 ch峄媢, m峄噒 m峄廼.
馃懚 Tr岷 s啤 sinh, tr岷 nh峄 c贸 h脿ng r脿o b岷 v峄 da y岷縰 v脿 d峄 b峄 kh么 g芒y h膬m k岷, m岷﹏ 膽峄, tr岷 hay ra m峄 h么i tr峄檓, v岷穘 m矛nh khi岷縩 gi岷 ng峄 c峄 con kh么ng s芒u.

馃Ц Xu岷 ph谩t t峄 s峄 th岷 hi峄僽 n峄梚 tr膬n tr峄, lo l岷痭g, t矛nh y锚u th瓢啤ng c峄 m岷 d脿nh cho con y锚u. S峄瓵 T岷甅 G峄業 TH岷 D漂峄 CHO B脡 HANAYUKI 鈥淏aby Top To Toe Wash鈥 膽瓢峄 nghi锚n c峄﹗ k岷縯 h峄 h脿i h貌a c谩c th脿nh ph岷 thi锚n nhi锚n tr锚n d芒y chuy峄乶 c么ng ngh峄 hi峄噉 膽岷 ASEAN ra 膽峄漣 膽峄 gi岷 quy岷縯 2 v岷 膽峄 l峄沶 n脿y 峄 l脿n da b茅.

馃崈 V峄沬 c么ng th峄ヽ ho脿n to脿n m峄沬, chi岷縯 xu岷 100% t峄 th岷 d瓢峄 thi锚n nhi锚n tinh ch岷 L谩 tr岷 kh么ng, s峄痑 t岷痬 g峄檌 th岷 d瓢峄 cho b茅 Hanayuki l脿 s岷 ph岷﹎ gi煤p l脿m s岷h, d瓢峄g 岷﹎, t峄 t岷 h峄 b岷 v峄 tr锚n b峄 m岷穞 da b茅 1 c谩ch an to脿n v脿 d峄媢 nh岷 nh岷 cho l脿n da m峄弉g manh c峄 tr岷 s啤 sinh v脿 tr岷 nh峄. H峄 tr峄 ng膬n ng峄玜 h矛nh th脿nh r么m s岷, v岷 鈥渃峄﹖ tr芒u" cho tr岷.

馃崈 TH脌NH PH岷 & C脭NG D峄G:
馃挦Melaleuca alternifolia (tinh d岷 tr脿m tr脿): c贸 t谩c d峄g ng膬n ng峄玜 m岷﹏ 膽峄, gi煤p l脿m d峄媢 da
馃挦Piper betle left extract (chi岷縯 xu岷 l谩 tr岷 kh么ng): gi煤p l脿m s岷h da, gi岷 ng峄゛, ng膬n ng峄玜 h膬m t茫, r么m s岷﹜, v岷 鈥渃峄﹖ tr芒u"
馃挦 Panthenol (Vitamin B5): c贸 t谩c d峄g d瓢峄g 岷﹎, gi煤p d瓢峄g da v脿 l脿m m峄乵 m峄媙 da
馃挦 Lauryl glucoside: Ch岷 ho岷 膽峄檔g b峄 m岷穞 c贸 t铆nh d峄媢 nh岷 gi煤p l脿m s岷h da hi峄噓 qu岷 m脿 kh么ng l脿m kh么 da.

馃挱 S峄瓵 T岷甅 G峄業 TH岷 D漂峄 CHO B脡 HANAYUKI kh么ng ch峄゛ paraben, colorant, h瓢啤ng nh芒n t岷, 膽茫 膽瓢峄 ki峄僲 nghi峄噈 v脿 ch峄﹏g nh岷璶 v峄 膽峄 an to脿n, 膽瓢峄 c谩c b谩c s末 da li峄卽 khuy锚n d霉ng.

馃挮 V脿 c贸 th锚m 1 膽i峄僲 n峄昳 b岷璽 n峄痑 ch岷痗 ch岷痭 s岷 l脿m cho c谩c b脿 m岷 r岷 th铆ch 膽贸 ch铆nh l脿 s峄 c么 膽岷穋 v脿 m霉i h瓢啤ng t峄 nhi锚n r岷 ng峄峵 ng脿o, b茅 t岷痬 s岷h th啤m m谩t, tho岷 m谩i n锚n ng峄 ngoan, tr峄峮 gi岷. Gi煤p m岷 nh脿n t锚nh, b茅 c瓢ng nh瓢 vi锚n k岷筼 膽谩ng y锚u trong m岷痶 b峄 m岷. V矛 v岷瓂 c谩c b脿 m岷 kh么ng th峄 b峄 qua lo岷 s岷 ph岷﹎ n脿y nh茅!

馃拰 H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g S峄瓵 T岷甅 G峄業 TH岷 D漂峄 CHO B脡 HANAYUKI
馃挦 Th岷 n瓢峄沜 瓢峄泃 t贸c b茅, cho kho岷g 2-3ml l锚n t贸c b茅, g峄檌 膽岷 kho岷g 1 ph煤t. Sau 膽贸 l脿m s岷h t贸c b岷眓g n瓢峄沜.
馃挦Tr瓢峄漬g h峄 d霉ng cho b茅 s啤 sinh ho岷穋 b茅 d瓢峄沬 1 tu峄昳, pha lo茫ng 2-3ml trong ch岷璾 n瓢峄沜, r峄搃 t岷痬 g峄檌 cho b茅. Sau 膽贸 t岷痬 l岷 b岷眓g n瓢峄沜 s岷h. T岷痬 1-2 l岷/ng脿y.
馃彇 Th瓢啤ng hi峄噓: Hanayuki Asia
馃彇 Xu岷 x峄 : Vi峄噒 Nam
馃寛 chai 150ml
馃挜馃尡 C谩c s岷 ph岷﹎ c峄 HANAYUKI 膽瓢峄 s岷 xu岷 tr锚n d芒y chuy峄乶 nh脿 m谩y 膽岷 ch峄﹏g nh岷璶:
馃挮 CGMP-ASEAN/Th峄眂 h脿nh t峄憈 s岷 xu岷 m峄 ph岷﹎, do B峄 Y t岷 ch峄﹏g nh岷璶.
馃挮 ISO 9001& ISO 14001 do t峄 ch峄ヽ qu峄慶 t岷 Intertek ch峄﹏g nh岷璶.
馃挮馃尡 M峄梚 s岷 ph岷﹎ c峄 HANAYUKI 膽峄乽 膽瓢峄 ki峄僲 nghi峄噈 膽峄媙h k峄 b峄焛 c谩c C啤 quan c贸 th岷﹎ quy峄乶, 膽岷 b岷 d貌ng s岷 ph岷﹎ ch岷 l瓢峄g 膽瓢峄 ph茅p l瓢u h脿nh trong n瓢峄沜 v脿 qu峄慶 t岷.
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question