Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Dung dich ve sinh Medilab

Dung dich ve sinh Medilab

Regular price $29.00 USD
Regular price Sale price $29.00 USD
Sale Sold out

鈥硷笍鈥硷笍鈥硷笍HOT HIT nh岷璸 kho

鈽樷槝鈽楧UNG D峄奀H V峄 SINH PH峄 N峄 HOA 膼峄扤G 膼EN MEDILAB 鈥 D漂峄 M峄 PH岷∕ DAYCELL KOREA

馃寛馃寛D霉ng 6 th谩ng m峄沬 h岷縯 C峄癈 TH茽M M脕T

鈥斺

鉁擟H膫M S脫C 鈥淐脭 B脡鈥 KH峄嶦 M岷燦H b岷眓g:

馃馃馃DUNG D峄奀H V峄 SINH PH峄 N峄 HOA 膼峄扤G 膼EN MEDILAB 鈥 D漂峄 M峄 PH岷∕ DAYCELL KOREA馃嚢馃嚪

馃挴Dung d峄媍h v峄 sinh ph峄 n峄 cao c岷 gi煤p b岷 v峄 v霉ng ch峄 Y kh峄廵 m岷h v脿 s岷h s岷 nh峄 Pre & Probiotics 馃Кc霉ng c谩c ch岷 ho岷 膽峄檔g b峄 m岷穞 c贸 ngu峄搉 g峄慶 t峄 th峄眂 v岷璽馃尡

鉁擵峄沬 th脿nh ph岷 ch铆nh

Tinh d岷 hoa h峄搉g Damask馃尮, Bio coll, chi岷縯 xu岷 r峄 nh芒n s芒m, chi岷縯 xu岷 Centella asiatica k岷縯 h峄 5 th脿nh ph岷 th峄眂 v岷璽馃尶 t峄憈 cho s峄ヽ kh峄廵 n峄 gi峄沬

馃敯Gi煤p:

馃尭Tinh d岷 hoa h峄搉g Damask gi煤p kh峄 m霉i h么i v霉ng k铆n ch峄 Y, mang 膽岷縩 h瓢啤ng th啤m t瓢啤i m谩t, cu峄憂 h煤t v脿 c岷 岷﹎ s芒u

馃尭L脿m d峄媢, c岷 岷﹎ cho l脿n da kh么, da m岷玭 c岷 膽岷穋 bi峄噒 nh峄 th脿nh ph岷 c贸 c么ng d峄g ch膬m s贸c v霉ng k铆n ch峄 Y

馃尭Gi煤p t膬ng kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h v脿 l脿m da s膬n ch岷痗, t峄 膽贸 ch膬m s贸c v霉ng da nh岷 c岷 s岷h s岷, t膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃

馃尭Ch膬m s贸c da kh峄廵 m岷h, gi岷 t矛nh tr岷g ng峄゛ r谩t, hi峄噓 qu岷 trong vi峄嘽 峄ヽ ch岷 vi khu岷﹏ g芒y c谩c b峄噉h v峄 v霉ng k铆n ch峄 Y 峄 n峄 gi峄沬

馃尭Alpha-bisabolol v脿 chi岷縯 xu岷 Centella asiatica gi煤p l脿m H峄扤G B.脥.M, kh岷痗 ph峄 v霉ng da x峄塶 m脿u, l脿m d峄媢 l脿n da nh岷 c岷 do c谩c y岷縰 t峄 g芒y k铆ch 峄﹏g b锚n ngo脿i

馃尭Collagen th峄 ph芒n chuy锚n cung c岷 膽峄 岷﹎, dinh d瓢峄g d峄搃 d脿o. Pre&Prebiotics, 4 lo岷 th脿nh ph岷 peptide c霉ng BIO COLL gi煤p t岷 m么i tr瓢峄漬g v霉ng k铆n kh峄廵 m岷h

馃尭Ch峄゛ chi岷縯 xu岷 Centella asiatica c贸 c么ng d峄g l脿m d峄媢, l脿m s谩ng da, gi煤p da kh峄廵 v脿 s岷h b岷眓g c谩ch ch膬m s贸c v霉ng ch峄 Y b峄 k铆ch 峄﹏g do m岷穋 qu岷 b贸, s峄 d峄g nh脿 v峄 sinh c么ng c峄檔g

馃尭R峄璦 s岷h nh岷 nh脿ng v霉ng da nh岷 c岷 nh峄 ch岷 kem se m峄媙, t岷 b峄峵

馃尭Gi煤p duy tr矛 c芒n b岷眓g 膽峄 pH v霉ng ch峄 Y

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question