Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Fucoidan Umi No Shizuku

Fucoidan Umi No Shizuku

Regular price $319.00 USD
Regular price Sale price $319.00 USD
Sale Sold out

饾棭饾椂饾棽虃饾椈 饾棬饾椉虃虂饾椈饾棿 饾棛饾槀饾棸饾椉饾椂饾棻饾棶饾椈 饾棬饾椇饾椂 饾棥饾椉 饾棪饾椀饾椂饾槆饾槀饾椄饾槀 饾棥饾椀饾棶蹋虃饾榿 饾棔饾棶虊饾椈 - 饾棛饾槀饾棸饾椉饾椂饾棻饾棶饾椈 饾槂饾棶虁饾椈饾棿 饾煭饾煯饾煬 饾槂饾椂饾棽虃饾椈

饾煆. 饾悡饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾惌饾悽饾惂 饾惉饾悮虊饾惂 饾惄饾悺饾悮虃虊饾惁:

- Quy c谩ch: 120 vi锚n/ h峄檖

- Xu岷 x峄: Nh岷璽 B岷

- Nh脿 s岷 xu岷: T岷璸 膽o脿n nghi锚n c峄﹗ t岷 bi峄僴 KAI (KAMERYCAH INC)

- H岷 s峄 d峄g: 36 th谩ng k峄 t峄 ng脿y s岷 xu岷

饾煇. 饾悅饾惃虃饾惂饾悹 饾悵饾惍蹋饾惂饾悹 饾悳饾悺饾悽虂饾惂饾悺 饾悳饾惍虊饾悮 饾惉饾悮虊饾惂 饾惄饾悺饾悮虃虊饾惁:

- H峄 tr峄 th煤c 膽岷﹜ chu tr矛nh t峄 ch岷縯 c峄 c谩c t岷 b脿o u-n-g t-h-瓢, gi煤p h岷 ch岷 s峄 ph谩t tri峄僴 v脿 di c膬n c谩c t岷 b脿o n脿y.

- N芒ng cao s峄ヽ 膽峄 kh谩ng v脿 c岷 thi峄噉 膽谩ng k峄 h峄 mi峄卬 d峄媍h c峄 c啤 th峄, gi煤p b岷 v峄 c啤 th峄 tr瓢峄沜 c谩c t岷 b脿o u-n-g t-h-瓢.

- L脿m gi岷 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g, t谩c d峄g ph峄 c峄 h-o-谩 t-r-峄 v脿 x-岷 t-r-峄 nh瓢 r峄g t贸c, c啤 th峄 m峄噒 m峄廼...

- C岷 thi峄噉 ch峄ヽ n膬ng ti锚u ho谩, gi煤p d瓢峄g ch岷 h岷 thu t峄憈 h啤n v脿 mang l岷 c啤 th峄 kho岷 m岷h.

- H峄 tr峄 t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kho岷 v脿 gi岷 thi峄僽 nguy c啤 m岷痗 b-峄-n-h u-n-g t-H-瓢.

饾煈. 饾悡饾悺饾悮虁饾惂饾悺 饾惄饾悺饾悮虃虁饾惂 饾悳饾悺饾悽虂饾惂饾悺 饾惉饾悮虊饾惂 饾惄饾悺饾悮虃虊饾惁:

- H脿m l瓢峄g Fucoidan (t峄 t岷 Mozuku v脿 Mekabu): 212.5mg

- B峄檛 n岷 Agaricus: 37.5mg

- Dextrin v脿 vi锚n nang l脿m t峄 HPMC

饾煉. 饾悅饾悮虂饾悳饾悺 饾惉饾惍虥虊 饾悵饾惍蹋饾惂饾悹 饾惉饾悮虊饾惂 饾惄饾悺饾悮虃虊饾惁:

- S峄 d峄g tr瓢峄沜 ho岷穋 sau khi 膬n.

- U峄憂g 1 - 2 vi锚n m峄梚 ng脿y 膽峄 t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kho岷, 峄昻 膽峄媙h huy岷縯 谩p v脿 h岷 ch岷 nguy c啤 m岷痗 b峄噉h ung th瓢.

- S峄 d峄g t峄慽 thi峄僽 6 vi锚n m峄梚 ng脿y 膽峄慽 v峄沬 膽ang trong li峄噓 tr矛nh ho谩 tr峄, x岷 tr峄...

- Ng瓢峄漣 kh么ng u峄憂g vi锚n nh峄檔g 膽瓢峄 c贸 th峄 b峄 v峄 nang v脿 ho脿 tan Fucoidan v脿o n瓢峄沜 岷.

L瓢u 媒:

- T谩c d峄g c贸 th峄 kh谩c nhau tu峄 theo c啤 膽峄媋 ng瓢峄漣 d霉ng.

饾煋. 膼饾惃虃虂饾悽 饾惌饾惍虥饾惃虥蹋饾惂饾悹 饾惉饾惍虥虊 饾悵饾惍蹋饾惂饾悹 饾惉饾悮虊饾惂 饾惄饾悺饾悮虃虊饾惁: Umi No Shizuku Fucoidan th铆ch h峄 cho t岷 c岷 c谩c 膽峄慽 t瓢峄g ph貌ng ng峄玜 v脿 ng瓢峄漣 膽ang 膽.i-峄.u t-r.峄 b''峄-nh u''n''g t--h-瓢

饾煍. 饾悞饾悮虊饾惂 饾惄饾悺饾悮虃虊饾惁 饾惂饾悮虁饾惒 饾悿饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾惄饾悺饾悮虊饾悽 饾惀饾悮虁 饾惌饾悺饾惍饾惃虃虂饾悳 饾惎饾悮虁 饾悿饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾悳饾惃虂 饾惌饾悮虂饾悳 饾悵饾惍蹋饾惂饾悹 饾惌饾悺饾悮饾惒 饾惌饾悺饾悶虃虂 饾惌饾悺饾惍饾惃虃虂饾悳 饾悳饾悺饾惍虥虄饾悮 饾悰饾悶蹋虃饾惂饾悺.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question