Skip to product information
1 of 14

Celine Beauty Myth

Giam can Dr Detoxi 4D (Japan )

Giam can Dr Detoxi 4D (Japan )

Regular price $50.00 USD
Regular price Sale price $50.00 USD
Sale Sold out
Vi锚n U峄憂g Gi岷 C芒n Th岷 膼峄檆 Dr Detoxi 4D Nh岷璽 B岷 (30 g贸i)

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com


馃憤膼岷穋 膽i峄僲 n峄昳 tr峄檌 nh岷 c峄 DR.DETOXI l脿 s峄 d峄g h岷硁 5 lo岷 th脿nh ph岷 thi锚n nhi锚n, v峄憂 膽瓢峄 s峄 d峄g nhi峄乽 trong c谩c v峄 thu峄慶 膼么ng Y, gi煤p ti锚u 膽峄檆 鈥 th岷 膽峄檆 t峄 鈥 detox m岷h m岷 c啤 th峄 鈥 gi岷 c芒n kh么ng h峄 m峄噒 m峄廼. 膼岷穋 bi峄噒 t岷璸 trung 膽谩nh bay c谩c v霉ng m峄 th峄玜 hay b峄 t铆ch t峄 nh瓢: B峄g, 膽霉i & b岷痯 tay m峄檛 c谩ch r玫 r峄噒.

馃憤C么ng th峄ヽ 膽峄檆 quy峄乶 v峄沬 5 th脿nh ph岷 鈥溎恊n鈥 si锚u ph岷﹎ c峄眂 m岷h t峄 thi锚n nhi锚n 膽瓢峄 l锚n men c峄 DR.DETOXI gi煤p c谩c th脿nh ph岷 c贸 l峄 c脿ng d峄 h岷 th峄 c啤 th峄, kh么ng t谩c d峄g, kh么ng g芒y m峄噒 m峄廼:

鈽戯笍G霉ng 膽en: h脿m l瓢峄g ch峄゛ t峄沬 150mg gi煤p 膽峄憈 ch谩y ch岷 b茅o d瓢 th峄玜 nhanh ch贸ng, k铆ch th铆ch qu谩 tr矛nh ph芒n gi岷 v脿 ti锚u h峄 ch岷 b茅o di峄卬 ra nhanh ch贸ng.

鈽戯笍H岷 ti锚u 膽en: C谩c nghi锚n c峄﹗ cho th岷 ph岷 v峄 b锚n ngo脿i h岷 ti锚u 膽en ch峄゛ ph岷 l峄沶 th脿nh ph岷 c贸 t谩c d峄g ph芒n hu峄 c谩c t岷 b脿o m峄, k铆ch th铆ch b脿i ti岷縯 m峄 qua 膽瓢峄漬g m峄 h么i + n瓢峄沜 ti峄僽 & ho脿n to脿n kh么ng g芒y h岷 t峄沬 d岷 d脿y.

鈽戯笍T峄廼 膽en: T峄廼 膽en t峄憈 nh瓢 th岷 n脿o ai c农ng bi岷縯 岷. 膼岷穋 bi峄噒 t峄廼 膽en l锚n men c貌n gi煤p ch峄憂g ung th瓢 c峄眂 t峄憈.

鈽戯笍H脿nh t芒y 膽en: th岷 膽峄檆, c芒n b岷眓g 膽瓢峄漬g huy岷縯, b岷 v峄 ch峄ヽ n膬ng gan &. ng峄玜 m峄 m谩u. H脿nh T芒y l锚n men c贸 h脿m l瓢峄g tinh ch岷 g岷 nhi峄乽 c谩c lo岷 b矛nh th瓢峄漬g, l脿 m峄檛 th脿nh ph岷 quan tr峄峮g gi煤p c么ng th峄ヽ c峄 DR.Detoxi tr峄 n锚n v么 c霉ng hi峄噓 qu岷.

鈽戯笍D岷 膽en: kh么ng ch峄 膽啤n thu岷 l脿 gi岷 b茅o, d岷 膽en c贸 t谩c d峄g DETOX to脿n b峄 c啤 th峄, th岷 膽峄檆 c啤 th峄 t峄憈 cho gan 鈥 th岷璶, 膽岷穋 bi峄噒 th脿nh ph岷 d岷 膽en gi煤p gi岷 m岷h v霉ng 膽霉i v脿 b岷痯 tay, n啤i kh贸 gi岷 v脿 d峄 t铆ch t峄.

馃憠H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:
鈥 Ng脿y d霉ng 1 g贸i (trong m峄梚 g贸i c贸 5 vi锚n)
鈥 U峄憂g nhi峄乽 n瓢峄沜. C脿ng ra nhi峄乽 m峄 h么i, 膽i ti峄僽 nhi峄乽 th矛 qu谩 tr矛nh th岷 膽峄檆 ti锚u m峄 c脿ng di峄卬 ra hi峄噓 qu岷.

猸愶笍猸愶笍猸愶笍L瓢u 媒: Ta虂c du蹋ng cu虊a sa虊n ph芒虊m nhanh hay ch芒蹋m tu虁y thu峄檆 ti虁nh tr岷g c啤 膽峄媋 c峄 t峄玭g ng瓢啤虁i.
鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question