Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Gold caviar Steblanc

Gold caviar Steblanc

Regular price $115.00 USD
Regular price Sale price $115.00 USD
Sale Sold out

鉁ㄢ湪鉁 GOLD CAVIAR 膼inh cao c峄 s峄 l峄盿 ch峄峮 ho脿n h岷

www.celinebeautymyths.com

- Skin Detox Energy Up: n芒ng cao hi峄噓 qu岷 detox v脿 anti-aging cho da, 膽瓢a l脿n da tr峄 l岷 tr岷g th谩i tr岷 h贸a.

- Hi峄噓 qu岷 k茅p c峄 v脿ng v脿 tr峄﹏g c谩 mu峄慽: 99.9% v脿ng 24k v脿 d岷 tr峄﹏g c谩 mu峄慽 膽em l岷 hi峄噓 qu岷 k茅p, cung c岷 d瓢峄g ch岷 c岷 thi岷縯 cho da m峄檛 c谩ch hi峄噓 qu岷.

Steblanc V脿ng Tr峄﹏g C谩 Mu峄慽

馃巵馃巵馃巵 Set g峄搈:

- Ampoule tinh ch岷 v脿ng tr峄﹏g c谩: Ho岷 ch岷 c峄 serum th岷﹎ th岷 v脿o l峄沺 bi峄僽 b矛, l脿m tr岷 h贸a v脿 c岷 thi峄噉 t峄昻g th峄 t矛nh tr岷g c峄 da.

- V脿ng kem tr峄﹏g c谩 mu峄慽 t膬ng c瓢峄漬g ho岷 膽峄檔g c峄 huy岷縯 thanh, d瓢峄g 岷﹎ s芒u, b岷 v峄 ch峄憂g l岷 岷h h瓢峄焠g ti锚u c峄眂 c峄 m么i tr瓢峄漬g.

www.celinebeautymyths.com

馃尭 Th脿nh ph岷:

- Chi岷縯 xu岷 t峄 c谩 l脿m gi岷 膽峄 s芒u c峄 c谩c n岷縫 nh膬n.

- V脿ng Nano 24K k铆ch th铆ch l瓢u l瓢峄g m谩u 膽岷縩 c谩c m么, 膽峄 t谩i t岷 t岷 b脿o x岷 ra t铆ch c峄眂, c谩c qu谩 tr矛nh t谩i t岷 膽瓢峄 t膬ng c瓢峄漬g, l脿n da tr峄 n锚n 膽脿n h峄搃 h啤n, t瓢啤i t岷痭 v脿 r岷g r峄.

- 膼峄搉g Tripeptide 膽瓢峄 bi岷縯 膽岷縩 r峄檔g r茫i v峄沬 膽岷穋 t铆nh ch峄憂g oxy h贸a: trung h貌a t脿n ph谩 t谩c 膽峄檔g c峄 c谩c g峄慶 t峄 do (m峄檛 trong nh峄痭g nguy锚n nh芒n ch铆nh c峄 da hao t峄昻), lo岷 b峄 膽峄檆 t峄 v脿 c谩c mu峄慽 c峄 c谩c kim lo岷 n岷穘g.

- Panthenol gi峄 c谩c s峄 collagen v脿 elastin trong t么ng th岷, l脿m d峄媢, l脿m m峄乵, l脿m s岷h 膽峄 v脿 vi锚m.

- Th峄 ph芒n protein l煤a m矛 ph峄 h峄搃 s峄 c芒n b岷眓g n瓢峄沜 c峄 l峄沺 bi峄僽 b矛, 膽岷﹜ nhanh qu谩 tr矛nh chuy峄僴 膽峄昳 t岷 b脿o.

- Vitamin A (Retinol) t膬ng c瓢峄漬g nu么i d瓢峄g, duy tr矛 ch峄ヽ n膬ng b岷 v峄 c峄 da, lo岷 b峄 c谩c s岷痗 t峄.

- Ngo脿i ra, serum v脿 kem bao g峄搈 m峄檛 s峄 l瓢峄g l峄沶 c谩c th脿nh ph岷 c贸 ngu峄搉 g峄慶 th峄眂 v岷璽 c贸 gi谩 tr峄 d岷 lo岷 b峄 t矛nh tr岷g kh么, l脿m t膬ng m岷璽 膽峄 da, mang l岷 cho h峄 s峄 m峄媙 m脿ng, tr峄 v峄 m峄檛 kh峄廵 m岷h, 膽峄乽 tone.

馃尭 漂u 膽i峄僲:

- Ph霉 h峄 v峄沬 cho da c峄 b岷 k峄 lo岷, k峄 c岷 da nh岷 c岷, d峄 b峄 k铆ch 峄﹏g

- Serum v脿 kem ho脿n h岷 b峄 sung cho nhau, m脿 kh么ng c贸 "qu谩 t岷" l峄沺 bi峄僽 b矛

www.celinebeautymyths.com

馃尭 C谩ch d霉ng:

- B瓢峄沜 1: D霉ng m峄檛 v脿i gi峄峵 serum l锚n da m岷穞 膽茫 l脿m s岷h, xoa 膽峄乽 膽峄 th岷﹎ th岷

- B瓢峄沜 2. Thoa kem tr锚n da v峄沬 m峄檛 l峄沺 m峄弉g, massage nh岷 nh脿ng

Cho hi峄噓 qu岷 t峄慽 膽a, d霉ng h脿ng ng脿y v脿o s谩ng v脿 t峄慽

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question