Skip to product information
1 of 10

Celine Beauty Myth

Hong sam LG Ohui mau moi (45 g贸i )

Hong sam LG Ohui mau moi (45 g贸i )

Regular price $65.00 USD
Regular price Sale price $65.00 USD
Sale Sold out

馃嚢馃嚪 H峄扤G S脗M LG OHUI m岷玼 m峄沬 NH岷

C谩c ch峄 u峄憂g xong khen, tr瓢峄沜 kh贸 ng峄 m脿 nay 膬n ngon ng峄 ngon..

S岷 ph岷﹎ c貌n 膽岷穋 bi峄噒 d脿nh cho ng瓢峄漣 t岷 su岷 lao 膽峄檔g tr铆 贸c v脿 ch芒n tay cao, ho岷穋 c岷 h峄搃 ph峄 s峄ヽ kh峄廵 sau ph岷玼 thu岷璽.

H脿n qu峄慶 膽瓢峄 bi岷縯 膽岷縩 nh瓢 thi锚n 膽瓢峄漬g c峄 s芒m. Tuy nhi锚n t岷 sao c谩c n瓢峄沜 kh谩c c农ng c贸 s芒m, nh瓢 Nh岷璽 B岷 v脿 Trung Qu峄慶, nh瓢ng s芒m H脿n l岷 n峄昳 ti岷縩g h啤n 岷 ?

V矛 trong s芒m H脿n, th脿nh ph岷 saponin 鈥 th脿nh ph岷 gi煤p t膬ng c瓢峄漬g h峄 th峄憂g mi峄卬 d峄媍h, ng膬n ng峄玜 ung th瓢 v脿 ch峄憂g l茫o h贸a, 鈥- 膽a d岷g h啤n h岷硁.

馃嚢馃嚪 V矛 sao ch峄峮 s芒m LG Ohui ?

C谩c s岷 ph岷﹎ cao h峄搉g s芒m c峄 H脿n, gi谩 c岷 l岷 r岷 kh谩c nhau? Kh么ng k峄 膽岷縩 th瓢啤ng hi峄噓, m峄檛 trong nh峄痭g l媒 do ch铆nh l脿 th脿nh ph岷 saponin chi岷縯 xu岷 trong c谩c s岷 ph岷﹎ cao h峄搉g s芒m nhi峄乽 hay 铆t, c脿ng nhi峄乽 th矛 s岷 c脿ng 膽岷痶 ti峄乶 岷.

Cao N瓢峄沜 h峄搉g s芒m LG c贸 th脿nh ph岷 saponin kh谩 膽a d岷g, n锚n r岷 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g t岷 H脿n.

[Cao n瓢峄沜 h峄搉g s芒m LG cho ng瓢峄漣 l峄沶]

馃尶Th脿nh ph岷:

V峄沬 th脿nh ph岷 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 tinh ch岷 H峄搉g s芒m l锚n men 膽岷璵 膽岷穋 6 n膬m tu峄昳 c峄 H脿n Qu峄慶.V脿 膽岷穋 bi峄噒 l脿 c贸 th锚m c谩c th脿nh ph岷 t峄 nhi锚n qu媒 hi岷縨 nh瓢: S芒m n煤i t峄 nhi锚n, 膽么ng tr霉ng h岷 th岷, s峄痑 ong ch煤a, l峄檆 nhung, n岷 linh chi th瓢峄g ho脿ng, c谩c lo岷 vitamin B1, B2, B6鈥.

馃尶C么ng d峄g :

- Thanh nhi峄噒, gi岷 膽峄檆

- T膬ng c瓢峄漬g trao 膽峄昳 ch岷 n锚n gi煤p l脿m 岷 c啤 th峄, k铆ch th铆ch ti锚u h贸a, gi煤p 膬n ngon mi峄噉g.

- T膬ng c瓢峄漬g l瓢u th么ng m谩u n锚n gi煤p ch峄憂g l茫o h贸a, t膬ng c瓢峄漬g tr铆 nh峄

- Ph貌ng v脿 h峄 tr峄 h峄搃 s峄ヽ sau 膽i峄乽 tr峄 ung th瓢

- H峄 tr峄 h峄搃 s峄ヽ sau m峄

-B峄 m谩u, gi煤p l瓢u th么ng kh铆 huy岷縯 t岷 th岷 s岷痗 cho c啤 th峄 h峄搉g h脿o, da c膬ng m峄媙.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question