Skip to product information
1 of 14

Celine Beauty Myth

Huyet thanh moc toc Kamino Moto Japan

Huyet thanh moc toc Kamino Moto Japan

Regular price $48.00 USD
Regular price Sale price $48.00 USD
Sale Sold out

www.CelineBeautyMyths.com

716-622-0153

鈽樷槝D霉 t贸c b岷 c贸 r峄g l岷 t岷 th岷 n脿o, m峄弉g t峄沬 膽芒u, 膽岷 th瓢a tr谩n h贸i,鈥 R峄g t瓢峄焠g ch峄玭g nh瓢 v么 v峄峮g, ch峄 c岷 d霉ng Kaminomoto b岷 s岷 th岷 t贸c ng瓢ng h岷硁 r峄g r玫 r峄噒.

馃敯 TINH CH岷 M峄孋 T脫C KAMINOMOTO - NH岷琓 B岷

馃挜 CHUY脢N TR峄 H脫I 膼岷 - R峄G T脫C L脗U N膫M

馃挜 K脥CH M峄孋 T脫C CON - T脫C D脌Y 膼峄U M漂峄

馃挜 CHI岷綯 XU岷 TINH CH岷 H峄扤G S脗M CAO C岷

鈽楾hu峄慶 M峄峜 T贸c KAMINOMOTO l脿 lo岷 膼岷禖 TR峄 M岷燦H NH岷, d脿nh cho ng瓢峄漣 b峄 r峄g t贸c l芒u n膬m, b峄 h贸i, t贸c th瓢a kh贸 m峄峜,鈥h瓢峄漬g d霉ng cho ng瓢峄漣 tr锚n 50 tu峄昳. D霉ng 膽瓢峄 cho c岷 nam v脿 n峄.

鉁碈脭NG D峄G:

鈻猅inh d岷 m峄峜 t贸c Kaminomoto 膽贸 ch铆nh l脿 chi岷縯 xu岷 t峄 H峄搉g S芒m 鈥 m峄檛 lo岷 th岷 d瓢峄 v么 c霉ng qu媒 hi岷縨. V脿 trong Kaminomoto, t峄 l峄 c峄 lo岷 d瓢峄 ch岷 n脿y l岷 峄 H脌M L漂峄G CAO NH岷.

鈻狶脿m h岷縯 g脿u ng峄゛, gi煤p da 膽岷 tr峄 n锚n d峄 ch峄媢, kh么 tho谩ng trong th峄漣 gian s峄 d峄g. B岷眓g c谩ch di峄噒 khu岷﹏ ng峄゛, tr峄 vi锚m nang t贸c.

鈻狽g膬n ch岷穘 ngay qu谩 tr矛nh r峄g t贸c. B岷眓g c谩ch t膬ng c瓢峄漬g l瓢u th么ng m谩u, 峄ヽ ch岷 5伪R v脿 b峄 sung d瓢峄g ch岷 th岷璽 d峄搃 d脿o 膽峄 nang t贸c ph峄 h峄搃, h岷縯 t峄昻 th瓢啤ng.

鈻狵铆ch ho岷 nang t贸c c农 n岷眒 岷﹏ d瓢峄沬 da 膽岷 kh么ng m峄峜 t贸c 膽瓢峄: 膼芒y l脿 nh峄痭g nang t贸c 膽ang trong qu谩 tr矛nh tho谩i h贸a.

鈻猅hoa thu峄慶 m峄峜 t贸c Kaminomoto k峄媝 th峄漣 s岷 峄ヽ ch岷 qu谩 tr矛nh n脿y v脿 kh么i ph峄 l岷 nang t贸c, gi煤p t贸c con nh煤 l锚n.

鈻狵铆ch th铆ch t贸c m峄峜 l锚n nhanh, 膽en d脿y v脿 d脿i ra: Sau khi ch芒n t贸c, nang t贸c v脿 c岷 da 膽岷 膽茫 kh峄廵 m岷h, t贸c con 膽茫 m峄峜 l锚n tua t峄 th矛 vi峄嘽 b峄 sung th锚m d瓢峄g ch岷 s岷 gi煤p t贸c m峄峜 th岷璽 d脿i, th岷璽 d脿y, th岷璽 kh峄廵.

馃挗H漂峄歂G D岷狽 S峄 D峄G:

- Thoa thu峄慶 m峄峜 t贸c Kaminomoto l锚n da 膽岷 ng脿y 2 l岷 s谩ng v脿 t峄慽 (kho岷g 3锝4ml /l岷) k岷縯 h峄 massage nh岷 nh脿ng.

- Khuy岷縩 k铆ch s峄 d峄g tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄 膽峄 t膬ng c瓢峄漬g hi峄噓 qu岷.

- S峄 d峄g ki锚n tr矛, 膽峄乽 膽岷穘, kh么ng c谩ch kho岷g.

鈿燙H脷 脻: S岷 ph岷﹎ D脵NG 膼漂峄 cho t岷 c岷 c谩c t矛nh tr岷g r峄g t贸c, c貌n th铆ch h峄 膽i峄乽 tr峄 hi峄噓 qu岷 cho c岷 ph峄 n峄 c贸 thai, sau sinh ho岷穋 m茫n kinh, ph峄 h峄搃 khu v峄眂 r峄g t贸c n岷穘g.

www.CelineBeautyMyths.com

716-622-0153

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question