Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Kem chong nang Danhana

Kem chong nang Danhana

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

饾悐饾悇饾悓 饾悅饾悋饾悗虃虂饾悕饾悊 饾悕饾悁虇虂饾悕饾悊 饾悆饾悁饾悕饾悋饾悁饾悕饾悁 饾悥饾悁饾悡饾悇饾悜饾悈饾悢饾悑饾悑 饾悇饾悞饾悞饾悇饾悕饾悅饾悇 饾悞饾悢饾悕 饾悅饾悜饾悇饾悁饾悓 饾悆饾悇饾悈饾悇饾悕饾悅饾悇 饾悁饾悊饾悁饾悎饾悕饾悞饾悡 饾悢饾悤 饾悜饾悁饾悩饾悞

www.celinebeautymyths.com

馃憠Tinh ch岷 ch峄憂g n岷痭g 3 trong 1, v峄沬 c么ng d峄g ch峄憂g tia UV, d瓢峄g tr岷痭g v脿 c岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n

鉁匥em ch峄憂g n岷痭g d岷g essence v峄沬 k岷縯 c岷 m峄弉g nh岷, kh么ng nh峄漬 r铆t, d峄媢 nh岷 th铆ch h峄 v峄沬 l脿n da nh岷 c岷.

鉁 B岷 v峄 da v峄沬 ch峄 s峄 ch峄憂g tia UV v瓢峄 tr峄檌 SPF 50+, PA++++ gi煤p b岷 v峄 da su峄憈 8 gi峄 :

鈥 Ch峄 s峄 SPF 50+ ch峄憂g l岷 tia UVB, t谩c nh芒n g芒y s岷 da, ch谩y n岷痭g鈥

鈥 Ch峄 s峄 PA++++ ch峄憂g l岷 tia UVA, t谩c nh芒n g芒y 膽峄憁 n芒u, t脿n nhanh v脿 l茫o h贸a.,

鉁 N芒ng tone da nh岷 nh脿ng, d瓢峄g s谩ng v脿 t岷 膽峄 膽脿n h峄搃, 膽em l岷 l脿n da s膬n ch岷痗, kh峄廵 m岷h.

鉁 K岷縯 c岷 d岷g essence g峄慶 n瓢峄沜 cung c岷 膽峄 膽峄 岷﹎ cho da 岷﹎ m峄媙 kh么ng g芒y c岷 gi谩c kh么 c膬ng.

鉁 Ch峄憂g n岷縫 nh膬n, ng膬n ch岷穘 qu谩 tr矛nh l茫o h贸a di峄卬 ra nhanh ch贸ng tr锚n da

鉁 膼峄 岷﹎ d峄搃 d脿o, th岷﹎ th岷 nhanh v脿o da gi煤p da c膬ng b贸ng, t瓢啤i s谩ng v脿 tr脿n 膽岷 s峄ヽ s峄憂g.

鉁 T谩i t岷 v脿 nu么i d瓢峄g h脿ng r脿o b岷 v峄 da, cho da c膬ng kho岷 kh么ng g芒y b岷縯 r铆t hay l峄 v芒n kem

馃敶膼峄慽 t瓢峄g s峄 d峄g:

- D脿nh cho m峄峣 lo岷 da.

- 膼岷穋 bi峄噒 ph霉 h峄 v峄沬 l脿n da kh么 v脿 thi岷縰 岷﹎.

- D脿nh cho nh峄痭g b岷 th瓢峄漬g xuy锚n ho岷 膽峄檔g ngo脿i tr峄漣.

www.celinebeautymyths.com

馃敶H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:

- S峄 d峄g v脿o b瓢峄沜 cu峄慽 c霉ng trong chu tr矛nh ch膬m s贸c da v脿 tr瓢峄沜 khi trang 膽i峄僲.

- L岷 m峄檛 l瓢峄g v峄玜 膽峄 thoa 膽峄乽 l锚n da v脿 v峄 nh岷 膽峄 d瓢峄g ch岷 mau ch贸ng th岷﹎ th岷.

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question