Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Kem PO2 tone up cream

Kem PO2 tone up cream

Regular price $50.00 USD
Regular price Sale price $50.00 USD
Sale Sold out
Kem po2 膽瓢峄 c谩c b谩c s末 H脿n Qu峄慶 khuy锚n d霉ng th矛 c农ng ko ph岷 d岷g v峄玜 膽芒u 媒 馃グ

Em l脿 ng瓢峄漣 膽岷 ti锚n b谩n m茫 n脿y, c农ng 膽瓢峄 g岷 3 n膬m r峄搃 v脿 ko h峄 c贸 d岷 hi峄噓 h岷 nhi峄噒, 膽峄 bi岷縯 ch岷 l瓢峄g th岷 n脿o r峄搃 膽贸

Kem v谩ng s峄痑 Po2 bay nh瓢 t锚n l峄璦 馃槀馃槀
T岷 c岷 ch峄 g贸i g峄峮 trong 1 b瓢峄沜 cu峄慽 c霉ng ban ng脿y 膽峄 b岷 v峄 da - d瓢峄g tr岷痭g da - tr岷 ho谩 - c岷 岷﹎ - ki峄乵 d岷 - t谩i t岷 da

H农 kem qu峄慶 d芒n trong l貌ng c谩c c么 g谩i 膽岷筽 膽芒y 岷
Ra 膽瓢峄漬g c峄 b岷 sao da d岷 con g谩i b芒y gi峄 ch岷 make up nhi峄乽 膽芒u , da c峄 c膬ng b贸ng tr岷痭g m峄媙 l脿 auto xinh 馃グ

馃搶馃搶 饾悐饾悶饾惁 饾悘饾煄饾煇 饾悡饾悗饾悕饾悇 饾悢饾悘 饾悅饾悜饾悇饾悁饾悓 鉂わ笍鉂わ笍

馃憞馃憞馃憞
饾悐饾悇饾悓 饾悤饾悁虂饾悕饾悊 饾悞饾悢虥虄饾悁 饾悘饾悗饾煇 饾悡饾悗饾悕饾悇 饾悢饾悘 饾悅饾悜饾悇饾悁饾悓 鉃 d霉ng r峄搃 s岷 nghi峄噉 lu么n馃憤馃憤 馃挧馃挧馃挧
馃尯 Ch峄 v峄沬 m峄檛 l峄沺 v谩ng s峄痑 PO2 b岷 s岷 nhanh ch贸ng s峄 h峄痷 l脿n da tr岷痭g h峄搉g.
N脿ng n脿o l瓢峄漣 Makeup th矛 n锚n s岷痬 ngay em n脿y, da l锚n tone h峄搉g m峄媙 xinh iu gi峄憂g nh瓢 v峄玜 m峄沬 trang 膽i峄僲 xong.
鉁旓笍Kem PO2 h峄檌 膽峄 c谩c ti锚u ch铆 l脿m 膽岷筽 khi岷縩 h峄檌 ch峄 em ph峄 n峄 "d霉ng l脿 ghi峄乶" nh瓢 :
鉁旓笍B岷璽 tone t峄ヽ th矛 khi v峄玜 thoa kem.
鉁旓笍Th岷﹎ th岷 t峄憈 v脿 ti峄噋 v脿o da ngay l岷璸 t峄ヽ.
鉁旓笍 Gi煤p da c膬ng b贸ng v脿 duy tr矛 膽峄 岷﹎ su峄憈 c岷 ng脿y.
鉁旓笍 Kh么ng b峄 xu峄憂g tone m脿 gi峄 tone trong th峄漣 gian d脿i.
鉁旓笍 Ch岷 kem si锚u m峄乵 m瓢峄, m峄媙 m脿ng.
鉁旓笍 Khi thoa l锚n da tr岷痭g h峄搉g t峄 nhi锚n, ko b岷縯 d铆nh, ko l峄 v芒n kem.

--------------------
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question