Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Mat na thach Be Fine jelly gel mask (3m)

Mat na thach Be Fine jelly gel mask (3m)

Regular price $17.00 USD
Regular price Sale price $17.00 USD
Sale Sold out

M岷禩 N岷 TH岷燙H LAFOI 馃嚢馃嚪馃嚢馃嚪馃嚢馃嚪

膼岷痯 xong c峄 t瓢峄焠g nh瓢 ti锚m filler l脿n da c膬ng b贸ng m峄乵 nh瓢 b谩nh mochi

鉂わ笍鉂わ笍 H峄楶 3 mi岷縩g

鉁 V峄沬 c么ng th峄ヽ 膽峄檆 膽脿o h脿m l瓢峄g d瓢峄g tr岷痭g d瓢峄g 岷﹎ cao c岷 g岷 7 l岷 m岷穞 l岷 th么ng th瓢峄漬g gi煤p chi e ch煤ng m矛nh c贸 1 l脿n da tr岷痭g s谩ng kho岷 m岷h

鉁 M岷穞 l脿 膽瓢峄 l脿m t峄 nguy锚n li锚u thi锚n nhi锚n an to脿n tuy峄噒 膽峄慽 膽岷穋 bi峄噒 c贸 th脿nh ph岷 collagen n茅n gi煤p c谩c n岷縫 nh膬n li ti da m岷穞 ph岷硁g c膬ng b贸ng ra ngay l岷璸 t峄ヽ

鉁 膽岷痯 qua 膽锚m , sau khi 膽岷痯 da m峄乵 m峄媙 c膬ng b贸ng

鉁 ma蹋虇t na蹋 cu虥蹋c pha虃虊m sie虃u hot 膽e蹋p nhu虥 tie虃m filler

鉁 mo虃虄i 膽e虃m du虁ng em na虁y nhu虥 sleeping mask.

鉁匩e虃虂u nhu虥 ha虃虁u he虃虂t ca虂c loa蹋i mask gia虃虂y 膽e虃虁u chi虊

khuye虃虂n ca虂o 膽a虇虂p trong 20-30 phu虂t thi虁 em na虁y 膽u虥o虥蹋c su虥虊 du蹋ng CO虃NG NGHE蹋虃 MO虥虂I NHA虃虂T CHU虥A TU虥虁NG CO虂, giu虂p da A虇N HE虃虂T MA蹋虇T NA蹋, vi虁 va蹋虃y 膽a虇虂p ca虁ng la虃u ca虁ng to虃虂t, to虃虂t nha虃虂t la虁 膼A虇虂P QUA 膼E虃M A蹋

鉁 Ma蹋虇t na蹋 na虃ng co虥, ca虇ng da v脿 tr岷痭g da tu虥虂c thi虁 nhu虥 vu虥虁a tie虃m filler, sau 1 la虃虁n 膽a虇虂p duy nha虃虂t.

馃挦膼ie虃虁u 膽o蹋虃c 膽a虂o cu虊a mask na虁y la虁:

馃挜 Ne虃虂u ca虂c ma蹋虇t na蹋 tho虃ng thu虥o虥虁ng du虥o虥虄ng cha虃虂t ta虂ch bie蹋虃t vo虥虂i mie虃虂ng lu蹋a 膽i蹋nh hi虁nh thi虁 ma蹋虇t na蹋 na虁y kho虃ng nhu虥 the虃虂. Collagen v脿 tinh ch岷 tr岷痭g da 膽u虥o虥蹋c ne虂n va虁o trong mie虃虂ng ma蹋虇t na蹋 nhu虥 mie虃虂ng tha蹋ch, 膽a虇虂p ca虁ng la虃u collagen v脿 tinh ch岷 tr岷痭g da ca虁ng tha虃虂m va虁o da va虁 mie虃虂ng tha蹋ch ma蹋虇t na蹋 mo虊ng da虃虁n 膽i.

馃挜Ma蹋虇t na蹋 tho虃ng thu虥o虥虁ng 膽a虇虂p 15-20p nhu虥ng LAFOI MASK 膽a虇虂p ca虁ng la虃u ca虁ng to虃虂t. Ha虄ng khuye虃n ngu虥o虥虁i du虁ng ha虄y 膽a虇虂p qua 膽e虃m.

馃憠馃徎Ha虄y tu虥o虥虊ng tu虥o虥蹋ng mo蹋虃t mie虃虂ng mask nhu虥 mie虃虂ng tha蹋ch da虁y va虁i mm, se虄 chi虊 co虁n mo虊ng di虂nh va虁o sa虂ng ho虃m sau. Bao nhie虃u du虥o虥虄ng cha虃虂t 膽u虥o虥蹋c "o虃虂p" he虃虂t va虁o da.

馃憠馃徎Ke虃虂t qua虊 tro虃ng tha虃虂y ba虇虁ng ma虇虂t sau 1 膽e虃m: Toa虁n bo蹋虃 vu虁ng co虥 se蹋虃 quanh kho虂e mu虄i hay co虁n go蹋i la虁 vu虁ng ra虃u ro虃虁ng, quay kho虂e mie蹋虃ng, vu虁ng ma虇虂t 膽u虥o虥蹋c na虃ng le虃n va虁 ca虇ng ro虄 re蹋虃t. Ne虃虂p nha虇n pha虇虊ng tro虃ng tha虃虂y. V脿 si锚u m峄乵 m瓢峄

馃憠馃徎 Ke虃虂t ca虃虂u ma蹋虇t na蹋: Chia tha虁nh 2 pha虃虁n nu虥虊a ma蹋虇t tre虃n va虁 nu虥虊a ma蹋虇t du虥o虥虂i 膽e虃虊 ta虇ng hie蹋虃u qua虊 ca虇ng da to虃虂i 膽a.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question