Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Medilab kem dac tri n谩m tan nhang

Medilab kem dac tri n谩m tan nhang

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
馃拹 GI岷 N脕M ~ 膼岷窹 DA CHUY脢N S脗U T峄 H脌N QU峄怌 馃嚢馃嚪

鉁 M峄梚 ng瓢峄漣 ph峄 n峄 l脿 m峄檛 b么ng hoa馃尮

鉁 M峄梚 ng瓢峄漣 ph峄 n峄 bi岷縯 l脿m 膽岷筽 l脿 m峄檛 b么ng hoa xinh 膽岷筽 馃尭

鉂o笍鈥淵脢U B岷 TH脗N鈥濃潱锔 l脿 th么ng 膽i峄噋 DAYCELL mu峄憂 lan to岷 cho t岷 c岷 ch峄 em ph峄 n峄
馃挴 Ng瓢峄漣 ph峄 n峄 tr脿n 膽岷 h岷h ph煤c 膽瓢峄 l脿 phi锚n b岷 xinh 膽岷筽 c峄 ch铆nh m矛nh, 膽瓢峄 y锚u th瓢啤ng v脿 truy峄乶 c岷 h峄﹏g s峄憂g t铆ch c峄眂 膽岷縩 t岷 c岷 m峄峣 ng瓢峄漣.
馃憠馃憠馃憠 V脿 S岷 ph岷﹎ TR峄 N脕M QUY峄N N膫NG nh脿 Daycell l脿 m峄檛 trong nh峄痭g s岷 ph岷﹎ gi煤p ng瓢峄漣 ph峄 n峄 ch岷 膽岷縩 瓢峄沜 m啤 v峄 m峄檛 l脿n da 膼岷窹, KH脭NG KHUY岷綯 膼I峄侻

馃拵馃拵馃拵 KEM 膼岷禖 TR峄 N脕M T脌N NHANG K脥CH TR岷甆G N脗NG C茽 COLLAGEN T岷 B脌O G峄怌 NHAU THAI C峄猆 L脢N MEN MEDILAB+ D漂峄 DAYCELL KOREA
馃憫 Si锚u ph岷﹎ b岷 h峄 TOP 1 th瓢啤ng hi峄噓 Nh脿 thu峄慶 v脿 ngu峄搉 nguy锚n li峄噓 n峄檌 膽峄媋 ch岷 l瓢峄g t岷 Korea 膼岷禖 TR峄 N脕M, T脌N NHANG, K脥CH TR岷甆G chuy锚n s芒u
馃挕 V峄沬 c么ng ngh峄 l锚n men (TSL) 谩p d峄g k末 thu岷璽 cao t谩i t岷, n芒ng c啤 ch峄憂g l茫o h贸a, 膽岷穋 tr峄 n谩m, tr岷痭g da hi峄噓 qu岷 b岷 ng峄
馃挕 T岷 b脿o g峄慶 nhau thai c峄玼 脷c: gi煤p da c峄眂 k矛 t瓢啤i tr岷 v脿 c膬ng b贸ng theo th峄漣 gian
馃挕 Tinh ch岷 Qu岷 b啤: th煤c 膽岷﹜ s峄 k岷縯 h峄 c峄 hyaluronic - T岷 hi锚蹋u qu岷 l脿m tr岷痭g s谩ng m峄媙 m脿ng, gi岷 m岷h h岷痗 t峄 s芒u b锚n trong da
馃挕 膼峄 t瓢啤ng (v脿ng): 膽脿o th岷 膽峄檆 t峄, t谩i t岷, cung c岷 d瓢峄g ch岷 k铆ch th铆ch da s谩ng tr岷痭g
馃挕 Qu岷 l峄眜: n芒ng c啤 99% hi峄噓 qu岷 r玫 r脿ng, c膬ng b贸ng, gi煤p da tr岷 h贸a b岷 ng峄
馃挕 L煤a m岷h: 膼岷穋 tr峄 N脕M ~ T脌N NHANG ~ M峄 膼峄怣 膼EN~ cung c岷 dinh d瓢啤虄ng cho da
馃挕 Cam, qu媒t (vitamin C ch峄 膽岷): gi煤p da t峄慽 m岷 ph峄 h峄搃, 膽脿n h峄搃 hi峄噓 qu岷
馃挕 Tinh d岷 hoa h峄搉g 膽en: Tr岷痭g h峄搉g m峄媙 m脿ng, c岷 岷﹎ s岷h, c膬ng b贸ng 100 %, se l峄 ch芒n l么ng hi峄噓 qu岷
馃挕 GLUTATHIONE: k铆ch tr岷痭g b岷璽 t么ng t峄 s芒u b锚n trong
馃挕 Hydrolyzed collagen: gi煤p da c贸 膽峄 s谩ng - 膽峄 b贸ng - 膽峄 d瓢峄g da
馃挕 Tocopheryl collagen: ti岷縫 th锚m 膽峄 k铆ch tr岷痭g c膬ng b贸ng nhi峄乽 h啤n n峄痑, gi煤p da kh峄廵 m岷h t瓢啤i tr岷
鉁达笍 C谩ch s峄 d峄g 1 ng脿y: 2 l岷 (S谩ng 1 l岷 & T峄慽 1 l岷)

Business Page: Celine Beauty Myths
鈽庯笍 716-622-0153
馃彙 80 Morningside Lane, Buffalo NY 14221
馃寪 www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question