Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Nuoc hoa Mohra silky rose

Nuoc hoa Mohra silky rose

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out

N瓢峄沜 hoa Dubai Mohra Silky Rose EDP c峄 Lattafa 100ML - N瓢峄沜 hoa phong ph煤 m峄沬 ra m岷痶

----------------

鈭 Made in Dubai - U.A.E

鈭 Th瓢啤ng hi峄噓: Lattafa

鈭 T锚n n瓢峄沜 hoa: Mohra Silky Rose

鈭 Dung t铆ch: 80ml

鈭 N峄搉g 膽峄: Eau de Parfum (EDP)

鈭 Gi峄沬 t铆nh: Unisex

鈭 Quy c谩ch: D岷g x峄媡

鈫 膼峄 l瓢u h瓢啤ng: 6h 鈥 8h

鈫 膼峄 tu峄昳 ph霉 h峄: > 20 tu峄昳

鈫 膼峄 t峄廰 h瓢啤ng: B谩n k铆nh 2m

鈫 Phong c谩ch: N峄 t铆nh, Ng峄峵 nh岷

鈫 M霉i h瓢啤ng: Amazing

鈼 H瓢啤ng 膽岷: H瓢啤ng tr谩i c芒y

鈼 H瓢啤ng tr谩i tim: Chanh, h瓢啤ng hoa

鈼 H瓢啤ng cu峄慽: Hoa nh脿i, vani v脿 x岷 h瓢啤ng tr岷痭g

L脿 ph峄 n峄 Ph岷 膼岷筽 - Sang- quy岷縩 r农 - quan tr峄峮g nh岷 l脿 ph岷 Th啤m 馃馃徑鈥嶁檧锔

鉂わ笍 膼岷筽 xinh c谩c ch峄 t峄 lo c貌n Th啤m th矛 膽峄 em B么ng lo nh茅 馃槏馃槏

鈥嶏笍鈾 N瓢峄沜 hoa h峄搉g "n峄 t铆nh" ph霉 h峄 v峄沬 ng瓢峄漣 ph峄 n峄 hi峄噉 膽岷, 膽岷穋 tr瓢ng b峄焛 s峄 tinh t岷 v脿 n峄 t铆nh, v脿 lan t峄廰 bi峄僽 c岷 c峄 b岷 d霉 b岷 峄 b岷 c峄 n啤i 膽芒u. H瓢啤ng th啤m m峄檛 c谩ch m峄乵 m岷 v脿 huy峄乶 di峄噓, n贸 thu h煤t tr谩i tim, thu h煤t s峄 ch煤 媒, v脿 l瓢u h瓢啤ng r岷 l芒u, s峄 d峄g v脿o t岷 c岷 c谩c th峄漣 膽i峄僲 s谩ng, t峄慽 v脿 t岷 c岷 c谩c d峄媝 party

鈥嶏笍鈾 MOHRA - Silky Rose: 膼瓢峄 膽贸ng trong chai 100ml r岷 膽岷筽 v峄沬 n岷痯 v脿ng. M峄檛 s峄 l峄盿 ch峄峮 tuy峄噒 v峄漣 膽峄 l脿m qu脿 t岷穘g ho岷穋 s峄 d峄g h脿ng ng脿y cho ch铆nh b岷.

鈥嶏笍鈾 H瓢啤ng th啤m ph瓢啤ng 膼么ng kh么ng th峄 c瓢峄g l岷 pha tr峄檔 c谩c n峄憈 h瓢啤ng tr脿n 膽岷 n膬ng l瓢峄g c峄 H瓢啤ng 膽岷: H瓢啤ng tr谩i c芒y, H瓢啤ng tr谩i tim: Chanh, H瓢啤ng hoa H瓢啤ng cu峄慽: Hoa Nh脿i, Vani v脿 X岷 h瓢啤ng tr岷痭g 膽峄 t岷 ra m峄檛 m霉i h瓢啤ng 膽岷璵 v脿 quy岷縩 r农.

鈥嶏笍鈾 N岷縰 b岷 膽ang t矛m ki岷縨 m峄檛 lo岷 n瓢峄沜 hoa cao c岷 d脿nh cho n峄 th矛 膽芒y l脿 m峄檛 s峄 l峄盿 ch峄峮 ho脿n h岷.

鈥嶏笍鈾 S脿nh 膽i峄噓, t瓢啤i t岷痭 v脿 nh岷 nh脿ng ph霉 h峄 v峄沬 m峄峣 d峄媝 v脿 l脿 s峄 l峄盿 ch峄峮 ho脿n h岷 cho m峄峣 l峄゛ tu峄昳

鈥嶏笍鈾 M峄檛 trong nh峄痭g lo岷 Eau de Parfum t峄憈 nh岷 c峄 ch煤ng t么i v峄沬 m霉i h瓢啤ng l芒u d脿i 膽峄檆 膽谩o. M霉i 膽峄檆 quy峄乶 v峄沬 膽峄 峄 v脿 膽峄 b峄乶 t峄憈 nh岷.

鈥嶏笍鈾 L脌 M峄楾 QU脌 T岷禢G: M峄檛 h瓢啤ng th啤m thanh l峄媍h v脿 t瓢啤i m谩t, d脿nh cho nh峄痭g ng瓢峄漣 quy岷縩 r农. C贸 th峄 l脿 m峄檛 b峄 sung ho脿n h岷 cho b岷 k峄 b峄 qu脿 t岷穘g n脿o.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question