Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Phan bot phu dr.pepti

Phan bot phu dr.pepti

Regular price $23.00 USD
Regular price Sale price $23.00 USD
Sale Sold out

Gi峄沬 thi峄噓 Ph岷 B峄檛 Ki峄乵 D岷 Dr.Pepti Centella Sebum Control Powder 10g

- Th瓢啤ng hi峄噓: Dr.Pepti

- Xu岷 x峄: H脿n Qu峄慶

- Kh峄慽 l瓢峄g: 10g

GI峄欼 THI峄哢 TH漂茽NG HI峄哢

Dr.Pepti l脿 m峄檛 th瓢啤ng hi峄噓 l脿m 膽岷筽 uy t铆n 膽岷縩 t峄 H脿n Qu峄慶. Th瓢啤ng hi峄噓 n峄昳 b岷璽 v峄沬 c谩ch 谩p d峄g th脿nh ph岷 peptide m峄檛 c谩ch chuy锚n nghi峄噋, 膽峄檆 膽谩o v脿 膽a d岷g nh岷眒 mang l岷 l脿n da kh峄廵 kho岷痭 v脿 膽脿n h峄搃 h啤n. Dr.Pepti 膽em 膽岷縩 nh峄痭g s岷 ph岷﹎ ch膬m s贸c da chuy锚n s芒u v脿 hi峄噓 qu岷 cao, ch岷痗 ch岷痭 c贸 th峄 膽谩p 峄﹏g m峄峣 nhu c岷 trong chu tr矛nh skincare c峄 b岷!

2. TH脭NG TIN S岷 PH岷∕

Ph岷 Ph峄 Ki峄乵 D岷 Dr.Pepti Centella Sebum Control Powder 10g 膽谩nh bay l脿n da b贸ng nh峄漬 v脿 n峄梚 lo tr么i makeup. S岷 ph岷﹎ ti锚n ti岷縩 t峄 Dr.Pepti s岷 gi煤p gi峄 cho l脿n da b岷 m峄乵 m瓢峄, kh么 tho谩ng su峄憈 c岷 ng脿y d脿i.

- Ki峄僲 so谩t b茫 nh峄漬 v脿 d岷 th峄玜 tr锚n da.

- Gi峄 da lu么n kh么 tho谩ng, kh么ng b贸ng d岷 nh瓢ng v岷玭 gi峄 膽瓢峄 膽峄 岷﹎ t峄 nhi锚n do da, kh么ng khi岷縩 da b峄 kh么.

- L脿m d峄媢 l脿n da v峄沬 c谩c h岷 ph岷 ch峄゛ tinh ch岷 rau m谩.

- B岷 v峄 l峄沺 makeup, h岷 ch岷 l峄沺 trang 膽i峄僲 b峄 kh么, b峄 tr么i.

- C峄g c峄 膽峄 膽脿n h峄搃 cho da. 膼em l岷 v岷 ngo脿i kh峄廵 kho岷痭, r岷g r峄.

TH脌NH PH岷 CH脥NH:

- Chi岷縯 xu岷 rau m谩: m峄檛 th脿nh ph岷 c贸 kh岷 n膬ng l脿m d峄媢, c岷 n瓢峄沜 v脿 ph峄 h峄搃 l脿n da nh岷 c岷.

- Th脿nh ph岷 d瓢峄g 岷﹎ MOIST 24TM cung c岷 膽峄 岷﹎ cho da trong su峄憈 ng脿y d脿i.

- Peptide: c峄g c峄 膽峄 膽脿n h峄搃 c峄 da, t膬ng c瓢峄漬g b岷 v峄 l脿n da kh峄廼 谩nh n岷痭g m岷穞 tr峄漣, ng膬n ng峄玜 qu谩 tr矛nh l茫o h贸a da, gi岷 c谩c s岷痗 t峄 膽en tr锚n da.

HDSD:

Ph岷 Ph峄 Ki峄乵 D岷 Dr.Pepti Centella Sebum Control Powder 10g l脿 s岷 ph岷﹎ c贸 nhi峄乽 c么ng d峄g:

- D岷穖 l岷 l峄沺 trang 膽i峄僲: Sau khi ho脿n th脿nh l峄沺 trang 膽i峄僲 n峄乶, d岷穖 ph岷 ph峄 l锚n kh岷痯 khu么n m岷穞 膽峄 lo岷 b峄 d岷 th峄玜 v脿 khi岷縩 l峄沺 makeup gi峄 膽瓢峄 l芒u h啤n.

- D霉ng nh瓢 d岷 g峄檌 kh么: D岷穖 nh岷 l锚n t贸c v脿 ph峄 nh岷 膽峄 t贸c t啤i m峄媙, kh么ng c貌n b贸ng d岷.

- D霉ng l脿m l峄沺 ph岷 l贸t cho m岷痶 v脿 m么i: D岷穖 nh岷 l锚n m岷痶 v脿 m么i tr瓢峄沜 khi trang 膽i峄僲 膽峄 lo岷 b峄 d岷 th峄玜 v脿 gi煤p makeup l锚n m脿u 膽岷筽 v脿 gi峄 m脿u l芒u.

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question