Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Phan mat (eye) clio Dreamy moment

Phan mat (eye) clio Dreamy moment

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

馃 饾悂饾悁虊饾悕饾悊 饾悘饾悋饾悁虃虂饾悕 饾悓饾悁虇虂饾悡 饾悅饾悑饾悎饾悗 饾悘饾悜饾悗 饾悓饾悗饾悗饾悆 饾悘饾悁饾悑饾悇饾悡饾悡饾悇 - 饾煄饾煆 饾悆饾悜饾悇饾悁饾悓饾悩 饾悓饾悗饾悓饾悇饾悕饾悡 馃

鉁 B岷g ph岷 m岷痶 Clio Pro Mood (21Fw phi锚n b岷 gi峄沬 h岷)

鉁 Ch岷 ph岷 si锚u m峄媙, d峄 t谩n, l芒u tr么i

www.celinebeautymyths.com

馃挆 Pacackging l脿 1 thi峄噋 th瓢 m峄漣 m脿u h峄搉g 膽岷 m峄檔g m啤, ch岷 gi岷 nh谩m m峄媙 s岷, m峄 phong bao l脿 b岷g ph岷 m岷痶 膽瓢峄 bao g峄峮 g脿ng xinh 膽岷筽 c霉ng tone m脿u v脿 膽铆nh chi岷縞 n啤 膽岷 t峄 m峄 nh瓢 Clio g峄璱 th么ng 膽i峄噋 膽岷 s峄 ng峄峵 ng脿o 膽岷縩 tay c谩c n脿ng v岷瓂

馃拰 N峄檌 dung phong th瓢 g峄搈:

鉁 C谩c tone d峄 d霉ng 膽峄 t峄 h峄搉g nh岷 膽岷縩 n芒u 膽岷璵, gi煤p m岷痶 c谩c n脿ng m峄檔g m啤 hay t岷 膽i峄僲 nh岷 chi峄乽 s芒u c峄眂 d峄 d脿ng, b岷g ph岷 d霉ng cho c谩c make up artist chuy锚n nghi峄噋 hay 膽岷縩 nh峄痭g n脿ng g脿 m峄 m峄沬 t岷璸 t脿nh make up c峄眂 k矛 ph霉 h峄 v矛 nh峄痭g gam m脿u d峄 d霉ng, d峄 ph峄慽, t岷 膽瓢峄 nhi峄乽 lay out make up thay 膽峄昳 t霉y theo nhu c岷 s峄 d峄g h脿ng ng脿y hay ti峄嘽 t霉ng qu岷﹜ banh l贸c 馃グ馃グ 膽贸 nha

鉁 M峄檛 b岷g g峄搈 7 么: 2 m脿u nh农 blink blink, 3 m脿u l矛, 2 m脿u shime

鉁 Palette k猫m th锚m c岷 么 to cho m谩 h峄搉g, m脿u l岷h 膽峄 t岷 kh峄慽, 膽茫 xinh c貌n k猫m th锚m 膽a n膬ng 膽a d峄g n峄痑 n脿ng n脿o kh么ng m锚 cho 膽瓢峄 膽煤ng kh么ng 岷

馃 B岷g ph岷 m岷痶 nh脿 Clio - CLIO PRO MOOD PALETTE Dreamy Moment膽岷 b岷 s岷 kh么ng bao gi峄 l脿m n脿ng th岷 v峄峮g t峄 ch岷 ph岷 膽岷縩 pacackging n锚n 膽峄玭g ng岷 th锚m v脿o gi峄 h脿ng thanh to谩n nhay nh茅, k岷籵 h岷縯 l脿 ti岷縞 l岷痬 膽贸 岷

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question