Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Rubiss detox (hop 12 g贸i )

Rubiss detox (hop 12 g贸i )

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out

C脕CH S峄 D峄G N漂峄欳 TR脕I C脗Y D峄ˋ- CHANH D脗Y GI岷 C脗N RUBISS DETOX

馃憠 S峄 d峄g n瓢峄沜 tr谩i c芒y d峄゛- chanh d芒y rubiss detox tr瓢峄沜 b峄痑 膬n s谩ng 30 ph煤t. 膼峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 huy岷縯 谩p th岷 s岷 u峄憂g sau b峄痑 膬n s谩ng 30 ph煤t.

馃憠 TR漂峄淣G H峄 M峄欼 S峄 D峄G GI岷 C脗N L岷 膼岷:

Ng脿y 膽岷 ti锚n u峄憂g 陆 g贸i cho c啤 th峄 quen v峄沬 s岷 ph岷﹎. Sau 膽贸 t膬ng l锚n ng脿y 1 g贸i.

馃憠 TR漂峄淣G H峄 C茽 膼峄夾 B脡O L脗U N膫M, D脵NG NHI峄U LO岷營 KH脭NG GI岷

3 ng脿y 膽岷 ti锚n d峄g 1 g贸i d峄゛- chanh d芒y gi岷 c芒n rubiss detox. Sau 3 ng脿y t膬ng 2 g贸i m峄梚 ng脿y.

馃憠 TR漂峄淣G H峄 C茽 膼峄夾 Y岷綰, MONG MU峄怤 GI岷 C脗N

Ng脿y 膽岷 s峄 d峄g 陆 g贸i rubiss detox sau 膬n s谩ng, sau 3 ng脿y 膽峄昳 qua d霉ng tr瓢峄沜 膬n s谩ng, r峄搃 t膬ng li峄乽 d霉ng theo nhu c岷 s峄 d峄g.

L漂U 脻 TRONG QU脕 TR脤NH GI岷 C脗N RUBISS DETOX

馃憤 S岷 ph岷﹎ l脿 n瓢峄沜 tr谩i c芒y n锚n 膽峄 l岷h u峄憂g s岷 ngon h啤n, n锚n u峄憂g th锚m 2-3 l铆t n瓢峄沜 m峄梚 ng脿y 膽峄 膽脿o th岷 膽峄檆 t峄 v脿 m峄 ra ngo脿i nhanh h啤n.

馃憤 Kh么ng d霉ng cho ph峄 n峄 c贸 thai v脿 ph峄 n峄 nu么i con b煤 d瓢峄沬 3 th谩ng.

馃憤 Kh么ng d霉ng cho ng瓢峄漣 b峄噉h huy岷縯 谩p cao, tim m岷h, ti峄僽 膽瓢峄漬g.

馃憤 H岷 ch岷 s峄 d峄g 膽峄 膬n nhi峄乽 tinh b峄檛, d岷 m峄, 膽峄 膬n ng峄峵, c谩c 膽峄 u峄憂g c贸 gas, c贸 c峄搉, l脿m ch岷璵 hi峄噓 qu岷 s岷 ph岷﹎.

馃憤 H岷 ch岷 膬n 膽锚m, b峄 sung nhi峄乽 rau xanh, hoa qu岷, k岷縯 h峄 v岷璶 膽峄檔g.

馃挍 RUBISS DETOX - BI虂 QUY脢虂T VA虁NG, GIA虊M C脗N NHE蹋 NHA虁NG 馃挍

馃尰 Ti锚蹋n l啤蹋i - Kh么ng c芒虁n nhi蹋n 膬n - Kh么ng g芒y m锚蹋t mo虊i

馃拰 Tr膬m nga虁n ph瓢啤ng pha虂p gia虊m c芒n cu虄ng pha虊i phu蹋 thu么蹋c va虁o s瓢蹋 KI脢N TRI虁. Nh瓢ng k锚虂t qua虊 l膬虂m lu虂c cu虄ng kh么ng 膽瓢啤蹋c nh瓢 mong mu么虂n. Vi虁 li蹋ch tri虁nh cu么蹋c s么虂ng b芒蹋n r么蹋n, 膬n ki锚ng nha虁m cha虂n, 膽么蹋ng l瓢蹋c ng膬虂n ha蹋n kho虂 lo虁ng 膽a虂p 瓢虂ng 膽瓢啤蹋c y锚u c芒虁u quy tri虁nh,...

馃専 Th膬虂p sa虂ng hy vo蹋ng ca虊i thi锚蹋n vo虂c da虂ng m么蹋t ca虂ch 膽啤n gia虊n, gia虊i to虊a mo蹋i 芒u lo, bu么虁n phi锚虁n trong t芒m tri虂, RubisS Detox ra m膬虂t v啤虂i bi虂 quy锚虂t va虁ng cho ca虂c chi蹋 em gia虊m c芒n KH脭NG A虂P L漂蹋C.

馃尶 Rubiss Detox tho虊a ma虄n nhu c芒虁u thi锚虂t y锚虂u cho phu蹋 n瓢虄 th啤虁i hi锚蹋n 膽a蹋i v啤虂i ti锚u chi虂:

馃崓 Tha虁nh ph芒虁n ch峄 y岷縰 l脿 n瓢峄沜 茅p tr谩i c芒y nh瓢: d峄゛, chanh leo鈥

馃崓 Hi峄噓 qu岷 gi岷 m峄 膽膬蹋c bi锚t 峄 c谩c v霉ng tr峄峮g y岷縰 nh瓢 膽霉i, b峄g,...

馃崓 An toa虁n s瓢虂c kho虊e, kh么ng g芒y m锚蹋t mo虊i, thi锚虂u n膬ng l瓢啤蹋ng cho c啤 th锚虊.

馃崓 Ti锚蹋n cho vi锚蹋c mang theo mo蹋i lu虂c mo蹋i n啤i.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question