Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Serum Filler Aqua

Serum Filler Aqua

Regular price $65.00 USD
Regular price Sale price $65.00 USD
Sale Sold out

SERUM FILLER AQUA KE虃虂T HO虥蹋P PEPTIDE SIE虃U CA虇NG BO虂NG THU NHO虊 LO虃虄 CHA虃N LO虃NG

NA虃NG CO虥 - TRE虊 HOA虂 - LA虁M 膼A虃虁Y - CHO虃虂NG LA虄O HOA虂 - THU NHO虊 LCL

www.CelineBeautyMyths.com

馃憠馃徎 Serum filler aqua HA 膽u虥o虥蹋c tinh che虃虂 tu虥虁 Hyaluronic acid va虁 peptide (cha虃虂t tie虃u bie虃虊u cho kha虊 na虇ng du虥o虥虄ng a虃虊m va虁 cho虃虂ng ma虃虂t nu虥o虥虂c) ca虇ng bo虂ng da xoa虂 mo虥虁 ne虃虂p nha虇n cho da ,cho虃虂ng la虄o hoa虂 ,tre虊 hoa虂 la虁n da sau, 3 gio蹋t filler aqua ba虇虁ng uo虃虂ng 膽u虊 2 li虂t nu虥o虥虂c mo虃虄i nga虁y

HA la虁 1 cha虃虂t tu虥蹋 nhie虃n co虂 trong co虥 the虃虊 ngu虥o虥虁i, hoa虁n toa虁n kho虃ng ga虃y ki虂ch u虥虂ng & ra虃虂t la虁nh ti虂nh. Ba虁 ba虃虁u hay phu蹋 nu虥虄 膽ang cho con bu虂 膽e虃虁u du虁ng 膽u虥o虥蹋c.

- Peptide giu虂p gia虊m ca虂c ne虃虂p nha虇n mo蹋虃t ca虂ch hie蹋虃u qua虊 ma虁 kho虃ng co虂 ta虂c du蹋ng phu蹋 ga虃y ha蹋i cho la虁n da, cho虃虂ng la虄o ho虂a , nga虇n ngu虥虁a ne虃虂p nha虇n trong tha虁nh pha虃虁n 膽e虃虁u co虂 chu虥虂a Peptide . So vo虥虂i Botox thi虁 co虃ng du蹋ng cu虊a Peptide trong vie蹋虃c la虁m tre虊 ho虂a da se虄 hie蹋虃u qua虊 , an toa虁n.

- Vitamin C ampoule nguye虃n cha虃虂t giu虂p du虥o虥虄ng da tra虇虂ng sa虂ng va虁 膽e虃虁u ma虁u da, vitamin va虁 protein co虂 ta虂c du蹋ng giu虂p la虁n da ca虇ng bo虂ng, 膽a虃虊y lu虁i ti虁nh tra蹋ng la虄o hoa虂.

馃憠 chie虃虂t xua虃虂t : Carrot Extract Chie虃虂t xua虃虂t tu虥虁 鈥嬧媍u虊 ca虁 ro虃虂t, gia虁u beta-carotene va虁 vitamin A, giu虂p la虁m di蹋u la虁n da nha蹋y ca虊m, 膽o虃虁ng tho虥虁i giu虂p giu虥虄 a虃虊m va虁 ca虊i thie蹋虃n 膽o蹋虃 膽a虁n ho虃虁i.

www.CelineBeautyMyths.com

馃憠 chie虃虂t xua虃虂t : Purslane Nga虇n ngu虥虁a kho虃 da vo虥虂i su虥虂c ma蹋nh du虥o虥虄ng a虃虊m tuye蹋虃t vo虥虁i La虁m di蹋u da Gia虊m ki虂ch u虥虂ng Giu虂p ca虊i thie蹋虃n la虁n da Hie蹋虃u qua虊 cho虃虂ng vie虃m cao, 膽u虥o虥蹋c su虥虊 du蹋ng chu虊 ye虃虂u trong ca虂c loa蹋i my虄 pha虃虊m da虁nh cho da mu蹋n 膽ang su虥虊 du蹋ng Trong qua虊 mu虥o虥虂p 膽a虇虂ng co虂 chu虥虂a ha虁m lu虥o虥蹋ng cao ca虂c vitamin va虁 khoa虂ng cha虃虂t tu虥蹋 nhie虃n nhu虥 kali, sa虇虂t,鈥 giu虂p la虁n da kho虊e ma蹋nh, cu虄ng nhu虥 na虃ng cao kha虊 na虇ng mie虃虄n di蹋ch nho虥虁 ta虂c du蹋ng cho虃虂ng oxy ho虂a va虁 nga虇n la虄o hoa虂 .

Chi虊 ca虃虁n 3-5 gio蹋t mo虃虄i nga虁y, 膽e虃虁u 膽a蹋虇n 2 la虃虁n sa虂ng to虃虂i, la虁n da mi蹋n ma虁ng tu虥o虥i sa虂ng chi虊 co虁n la虁 chuye蹋虃n nho虊

www.CelineBeautyMyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question