Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Serum uc che melanin Vivid Blanc

Serum uc che melanin Vivid Blanc

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
M峄楾 TU岷 DA M峄奛 M峄M 膼岷窹
馃挅 HAI TU岷 TR岷甆G S脕NG C膫NG B脫NG

馃挆 SERUM TRUY峄N TR岷甆G CH峄怤G N岷甆G HO脌N H岷.

馃憣SERUM (HUY岷綯 T漂茽NG) DUNG L漂峄G 110ml SI脢U NHI峄U ~ SI脢U 膼岷窹 V峄 GI脕馃挜 - CH岷 L漂峄G VIP馃挜 - T岷營 KOREA 馃嚢馃嚪

馃挦馃挦馃挦SERUM 峄– CH岷 T岷 B脌O MELANIN - 膼岷禖 TR峄 N脕M - C岷 N漂峄欳, VITAMIN - N脗NG C茽 CH峄怤G L脙O H脫A- BOTOX - TRUY峄N TR岷甆G - CH峄怤G N岷甆G C脭NG NGH峄 L脢N MEN ~ D漂峄 M峄 PH岷∕ DAYCELL KOREA鉂o笍

鈽橈笍V峄沬 5 lo岷 nguy锚n li峄噓 xu岷 s岷痗 膽谩nh th峄ヽ ch峄ヽ n膬ng Truy峄乶 Tr岷痭g & 峄ヽ ch岷 h矛nh th脿nh t岷 b脿o Melanin 峄﹏g d峄g c么ng ngh峄 l锚n men gi煤p Tr峄 N谩m hi峄噓 qu岷
鈽橈笍Ch峄﹏g nh岷璶 d瓢峄 ph岷﹎ v峄 ngu峄搉 nguy锚n li峄噓 l脿m tr岷痭g da (鞁濎暯鞝 氙鸽氨)

馃崄馃崄馃崄Nh峄 Chi岷縯 xu岷 t峄 thi锚n nhi锚n nh瓢: hoa c煤c, hoa Macari, hoa hu峄 t芒y, r峄 c芒y cam th岷 T芒y Ban Nha ( l煤a m岷h, l锚, 膽峄 t瓢啤ng, g岷, l峄眜, Rifem, r峄 c芒y cao s芒m, v峄玭g 膽en.....) Ho脿n to脿n 膽瓢峄 l锚n men.
馃弲Serum 膽茫 膽岷 c霉ng l煤c 7 lo岷 b岷眓g s谩ng ch岷 tr峄 li峄噓 v脿 ch膬m s贸c da. An to脿n cho da nh岷 c岷

馃挋Cung c岷 n瓢峄沜 膽峄 岷﹎ cho da, 谩p d峄g c么ng ngh峄 cao t峄 Ph谩p gi煤p duy tr矛 膽峄 岷﹎ d峄媢 nh岷 - 膽i峄乽 ki峄噉 c岷 thi岷縯 cho l脿n da kh峄廵 m岷h, k铆ch tr岷痭g, tr峄 n谩m hi峄噓 qu岷
馃挧"Blue Complex" - 膽瓢峄 t岷 th脿nh t峄 hoa o岷 h瓢啤ng, chi岷縯 xu岷 hoa Cl茅rie, hoa Hyacinsine, hoa Meticaria, hoa 膽峄 quy锚n, hoa c煤c t芒y c农ng l脿 nh峄痭g nguy锚n li峄噓 xu岷 s岷痗 膽峄 l脿m t膬ng 膽峄 岷﹎, gi煤p da d峄媢 m谩t
馃挋C岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n, gi煤p da c膬ng b贸ng, ch峄憂g l茫o ho谩
馃挋Ch膬m s贸c 膽岷﹜ l霉i s峄 h矛nh th脿nh t岷 b脿o Melanin (膽岷穋 bi峄噒 cho da nh岷 c岷) - gi岷 N谩m m岷h m岷 g岷 ba l岷 s岷 ph岷﹎ th么ng th瓢峄漬g
馃挋Kh么ng b岷縯 d铆nh, gi煤p th岷 th岷 nhanh, gi煤p da m峄乵 m岷, m峄媙 m脿ng
馃挋Ng膬n ch岷穘 tia c峄眂 t铆m g芒y h岷 v脿 th芒m nh岷璸 v脿o da

鉁嶏笍C谩c b瓢峄沜 s峄 d峄g 膽峄 膽岷 hi峄噓 qu岷 Tr峄 N谩m, Tr岷痭g da:
馃尙锔廡岷﹜ trang - s峄痑 r峄璦 m岷穞 - n瓢峄沜 hoa h峄搉g - huy岷縯 t瓢啤ng - kem d瓢峄g 膽岷穋 tr峄 n谩m (ho岷穋 kem d瓢峄g n芒ng c啤 膽岷穋 tr峄 n谩m) - kem ch峄憂g n岷痭g ...

馃弳(S岷 ph岷﹎ ngu峄搉 nguy锚n li峄噓 cao c岷 d霉ng c岷 cho da m岷玭 c岷, gi谩 c岷 膽岷筽, dung l瓢峄g 110ml nhi峄乽 v瓢峄 tr峄檌 so v峄沬 Huy岷縯 t瓢啤ng ngo脿i th峄 tr瓢峄漬g)
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question