Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Set cushion Sum xanh tang phan phu

Set cushion Sum xanh tang phan phu

Regular price $48.00 USD
Regular price Sale price $48.00 USD
Sale Sold out

Set ph岷 sum xanh th谩ng 5/2022 ra h岷 d岷玭 qu谩 x谩, v峄玜 c贸 c岷 ph岷 n瓢峄沜 v峄玜 c贸 c岷 ph岷 ph峄

DA D岷 G岷禤 EM N脌Y M脵A H脠 CH峄 C脫 膼峄圢H C峄 CH脫P

Kh么ng ch峄 l脿 1 h峄檖 ch铆nh ph岷 n瓢峄沜 v脿 1 l玫i ph岷 n瓢峄沜

M脿 c貌n 1 ph峄 sum xanh full n峄痑 nha

馃崁Set Ph岷 N瓢峄沜 Sum Xanh Su:m 37 Water Full CC Cushion Perfect Finish v脿 ph岷 ph峄 ki峄乵 d岷 phi锚n b岷 limited

鉁匞峄搈:

鉁1 h峄檖 ch铆nh ph岷 n瓢峄沜 15g

鉁1 h峄檖 ph峄 sum xanh

鉁1 l玫i ph峄 ph岷 n瓢峄沜 15g.

Sum:37 Water Full CC Cushion thi岷縯 k岷 m脿u xanh d瓢啤ng n瓢峄沜 bi峄僴 b岷痶 m岷痶, v峄沬 th脿nh ph岷 100% t峄 th岷 d瓢峄 thi锚n nhi锚n v峄沬 kh岷 n膬ng l脿m m谩t da, c岷 n瓢峄沜 cho da ngay t峄ヽ th矛, gi煤p l脿m d峄媢 da v脿 gi岷 k铆ch 峄﹏g cho l峄沺 ph岷 m峄媙 膽岷筽 kh么ng t矛 v岷縯.

S岷 ph岷﹎ gi煤p h岷 nhi峄噒, l脿m m谩t da, ki峄乵 d岷, c岷 n瓢峄沜 t峄ヽ th矛 k猫m theo che khuy岷縯 膽i峄僲 t峄憈, cho l峄沺 n峄乶 c膬ng m峄媙, t峄 nhi锚n v脿 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ki峄乵 d岷, l芒u tr么i.

Su:m37 Water Full CC Cushion d脿nh cho m峄峣 lo岷 da, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 da d岷 v脿 da m峄 h峄梟 h峄.

鉁嶐煆 C么ng d峄g:

鈥 Kh岷 n膬ng che khuy岷縯 膽i峄僲 cao cho l峄沺 ph峄 ho脿n h岷.

鈥 T岷 c岷 gi谩c m谩t l岷h ngay khi thoa ph岷 l锚n da nh峄 ch峄゛ th脿nh ph岷 d瓢峄g 岷﹎ cho da.

鈥 Ch峄憂g n岷痭g hi峄噓 qu岷 v峄沬 ch峄 s峄 ch峄憂g n岷痭g cao SPF 50+/ PA +++

鈥 T谩c d峄g tr岷痭g da, c岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n.

鈥 Ki峄僲 so谩t d岷 th峄玜.

鈥 Ti岷縯 ki峄噈 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 th峄漣 gian trang 膽i峄僲.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question