Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Set kem lot Whoo tang son (thang 12-2021)

Set kem lot Whoo tang son (thang 12-2021)

Regular price $38.00 USD
Regular price Sale price $38.00 USD
Sale Sold out
KEM L脫T TRANG 膼I峄侻 HO脌NG CUNG WHOO GI脷P CHO L峄歅 TRANG 膼I峄侻 C膫NG M峄奛, S脕NG B脫NG.

馃崚SET KEM L脫T WHOO thangs 12 v峄 ai l岷 b岷 em

Set g峄搈
1 kem lot
T膬ng 1 son whoo mini nh瓢 h矛nh + 1 t岷﹜ trang oil+1 tip kem lot mini

馃尭 kem l贸t trang 膽i峄僲 Whoo- Essential makeup Base kem l贸t 膽么ng y whoo c峄眂 cao c岷 膼岷穋 Bi峄噒 c貌n T岷穘g K猫m th峄廼 Son l矛 Whoo mini 24 m脿u cam t瓢啤i + son d瓢峄g Whoo M脿u cam t瓢啤i

馃尭 Kem l贸t l脿 b瓢峄沜 trang 膽i峄僲 c啤 b岷 kh么ng th峄 thi岷縰 nh岷眒 ng膬n c谩ch da v峄沬 l峄沺 ph岷 v脿 c谩c t谩c nh芒n ngo脿i m么i tr瓢峄漬g c贸 h岷 cho da. V峄沬 c谩c th脿nh ph岷 膽么ng y cung 膽矛nh ( cao h峄搉g ng峄峜, v脿ng r貌ng, tr芒n ch芒u, h峄 ph谩ch, c峄憂g th岷 膽啤n...vv) cho n岷縫 da 岷﹎ m峄媙 v脿 r岷g r峄, th峄 hi峄噉 l脿n da s谩ng trong.
馃尭 T岷 l峄沺 m脿ng m峄乵 m峄媙 m瓢峄 b岷 v峄 da tr锚n khu么n m岷穞, cho l脿n da m峄媙 m脿ng, d峄 d脿ng k岷縯 d铆nh l峄沺 ph岷 trang 膽i峄僲.
馃尭 G瓢啤ng m岷穞 b岷 tr峄 n锚n s谩ng r岷g ng峄漣 v脿 膽岷筽 t峄 nhi锚n kh么ng t矛 v岷縯.

-Kem l贸t trang 膽i峄僲 Whoo v峄沬 th脿nh ph岷 膼么ng y Ho脿ng Cung cao c岷 cho n岷縫 da 岷﹎ m峄媙, Gi煤p l峄沺 trang 膽i峄僲 s谩ng b贸ng, m峄乵 m岷, cho l脿n da l谩ng m峄媙 v脿 gi峄 l峄沺 trang 膽i峄僲 b峄乶 膽岷筽 su峄憈 c岷 ng脿y. V峄沬 t么ng m脿u H峄搉g gold pink gi煤p 膽i峄乽 ch峄塶h s岷痗 da s谩ng h峄搉g, b贸ng m峄媙 v脿 r岷g r峄.

-Kem l贸t s谩ng m峄媙 t峄噋 v脿o da si锚u m峄弉g, che l岷 l峄 ch芒n l么ng to, L脌M 膼岷 N岷綪 NH膫N, gi峄 l峄沺 make- up B峄乶, m峄媙 膽岷筽, b岷 v峄 da...V脌 ki峄乵 d岷.

-KEM L脫T L脌 BC C茽 B岷 V脌 R岷 QUAN TR峄孨G. THEO C脕C CHUY脢N GIA TRANG 膼I峄侻 TRC KHI THOA KEM N峄N HAY 膼脕NH PH岷. NH岷 膼峄奛H PH岷 THOA KEM L脫T NH脡. KEM L脫T GI脷P L峄歅 TRANG 膼I峄侻 B脕M CH岷禩, M峄奛 M脌NG V脌 B峄N M脌U H茽N, KO B峄 TR脭I. 膼岷禖 BI峄員 KEM L脫T GI脷P B岷 V峄 DA NG膫N C脕C H岷燭 PH岷 LEN L峄嶪 V脌O L峄 CH脗N L脭NG L脌M H岷營 DA. KEM L脫T GI脷P C脗N B岷癗G 膼峄 岷∕, L岷 膼岷 KHUY岷綯 膼I峄侻 NH漂 L峄 CH脗N L脭NG, N岷綪 NH膫N...GI脷P CHO BC TRANG 膼I峄侻 SAU NH漂 KEM N峄N, PH岷 膼岷窹, M峄奛 H茽N, L脗U TR脭I H茽N.

馃巵膼ANG KHUY岷綨 M岷營 B峄 QU脌 T岷禢G:
-Kem l贸t trang 膽i峄僲: 40ml.
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question