Skip to product information
1 of 5

Celine Beauty Myth

Set keo ong Ampoule Pure tang 1 may ion

Set keo ong Ampoule Pure tang 1 may ion

Regular price $200.00 USD
Regular price Sale price $200.00 USD
Sale Sold out
馃専馃専 KEO ONG - TH脌NH PH岷 "VI DI峄哢" HOT HIT NH岷 HI峄哊 NAY 馃専馃専
www.celinebeautymyths.com

鉁 Kh么ng ch峄 cho nh峄痭g gi峄峵 m岷璽 ng峄峵 ng脿o b峄 d瓢峄g, nh峄痭g ch煤 ong c岷 m岷玭 c貌n mang 膽岷縩 cho c谩c t铆n 膽峄 l脿m 膽岷筽 tinh ch岷 propolis - keo ong c贸 t谩c d峄g tuy峄噒 v峄漣 膽峄慽 v峄沬 l脿n da.
鉁 Keo ong l脿 th脿nh ph岷 tuy峄噒 v峄漣 trong 膽i峄乽 tr峄 m峄 vi锚m, l脿m d峄媢 da, ph峄 h峄搃 l脿n da h瓢 t峄昻 n岷穘g c农ng nh瓢 ki峄僲 so谩t d岷 th峄玜 r岷 t峄憈. Th峄漣 gian qua, nhi峄乽 h茫ng m峄 ph岷﹎ t峄 b矛nh d芒n 膽岷縩 cao c岷 膽茫 l岷 keo ong l脿m c岷 h峄﹏g 膽峄 s岷 xu岷 nh峄痭g s岷 ph岷﹎ 膽岷穋 tr峄 c谩c v岷 膽峄 cho da m峄.

www.celinebeautymyths.com

馃搶馃搶 Li峄噓 tr矛nh d瓢峄g da t岷 nh脿 nh瓢 spa v峄沬 #Si锚u_Tinh_Ch岷_Keo_Ong 饾棓饾棤饾棧饾棦饾棬饾棢饾棙 饾棧饾棬饾棩饾棙.
V峄沬 chi岷縯 xu岷 keo ong nh岷璸 kh岷﹗ t峄 Brazil th瓢峄g h岷g 膽峄檆 quy峄乶 v脿 tinh ch岷 c么 膽岷穋 c峄 h啤n 20 lo岷 th岷 m峄檆 qu媒, #Si锚u_Tinh_Ch岷_Keo_Ong 饾棓饾棤饾棧饾棦饾棬饾棢饾棙 饾棧饾棬饾棩饾棙 c贸 kh岷 n膬ng k.h.谩.n.g khu岷﹏, t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kh峄廵 c峄 l脿n da:

www.celinebeautymyths.com

馃敼 C岷 thi峄噉 膽峄 岷﹎ ngay sau 3 ng脿y s峄 d峄g
馃敼 C芒n b岷眓g 膽峄 d岷 c峄 l脿n da sau 5-7 ng脿y
馃敼 C岷 thi峄噉 膽峄 t峄慽 m脿u c峄 l脿n da trong 7-10 ng脿y s峄 d峄g.
馃敼 Ng膬n ng峄玜 n岷縫 nh膬n, ch峄憂g l茫o h贸a, ch峄憂g n峄昳 m.峄.n, t脿n nhang, v岷縯 n谩m.
馃敼 T膬ng kh岷 n膬ng m.i.峄.n d峄媍h v脿 s.谩.t k.h.u.岷.n. B岷 v峄 da tr瓢峄沜 c谩c t谩c nh芒n x岷 t峄 m么i tr瓢峄漬g b锚n trong v脿 b锚n ngo脿i.
馃敼 K铆ch ho岷 l瓢u th么ng huy岷縯 gi煤p l脿n da nhu岷璶 s岷痗, s谩ng m峄媙, h峄搉g h脿o 膽岷 s峄ヽ s峄憂g.

=======
馃嚢馃嚪Made In Korea

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question