Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Set mini Amore Pacific

Set mini Amore Pacific

Regular price $41.00 USD
Regular price Sale price $41.00 USD
Sale Sold out

饾悓饾悁虂饾悅饾悋 饾悅饾悋饾悎蹋 饾悇饾悓 饾悂饾悎虂 饾悙饾悢饾悩饾悇虃虂饾悡 膼饾悇虃虊 饾悅饾悗虂 饾悑饾悁虁饾悕 饾悆饾悁 饾悐饾悋饾悗虃饾悕饾悊 饾悡饾悢饾悗虃虊饾悎

馃尡馃尡 Set d瓢峄g da tinh ch岷 tr脿 xanh mini Amore Pacific TH岷 K峄 ph峄 h峄搃 v脿 c峄﹗ c谩nh cho ch峄 em da x峄塶 m脿u, m峄 岷﹏, th芒m m峄, da l茫o ho谩. Em 岷 c贸 kh岷 n膬ng l脿m m峄 th芒m m峄, d瓢峄g s谩ng h峄搉g da ch峄 sau 2 tu岷 s峄 d峄g. Kh么ng nh峄痭g th岷 c貌n l脿m da m峄乵 m峄媙, gi岷 c岷 m峄 岷﹏, thu nh峄 l峄 ch芒n l么ng. Hi峄噓 qu岷 ngo脿i mong 膽峄, da ph峄 h峄搃 m脿 k c岷 膽岷縩 Spa, k t峄憂 g岷 ch峄 tri峄噓 膽峄 l脿m m岷穞 lu么n 岷.

鉁ㄢ湪 Amore Pacific Time Response l脿 d貌ng s岷 ph岷﹎ tr岷 h贸a da v峄沬 s峄ヽ m岷h ch峄憂g l茫o h贸a 瓢u vi峄噒 gi煤p da s膬n ch岷痗, c膬ng m峄媙, s谩ng kh峄廵 b岷 ch岷 膽峄搉g h峄 th峄漣 gian.

- Gi煤p l瓢u gi峄 v岷 膽岷筽 thanh xu芒n, t谩i t岷 ph峄 h峄搃 da, 膽瓢a da v峄 tr岷g th谩i l媒 t瓢峄焠g s谩ng m峄媙 v脿 t瓢啤i tr岷 !

- B岷 v峄 gi煤p da ch峄憂g l岷 c谩c y岷縰 t峄 b锚n ngo脿i g芒y n锚n l茫o ho谩.

- Gi煤p da s谩ng m峄媙, s膬n ch岷痗, t瓢啤i tr岷 v脿 膽岷 sinh kh铆, l脿m s膬n ch岷痗 v脿 n芒ng c啤 da t岷 c岷 gi谩c da lu么n c膬ng m瓢峄泃 m峄媙 m脿ng.

- Gi煤p s岷痗 da s谩ng m峄媙 c霉ng 膽峄 膽脿n h峄搃 t峄憈, n芒ng c岷 tr煤c da

- Cung c岷 d瓢峄g ch岷 cho da v峄沬 kh岷 n膬ng th岷﹎ th岷 nhanh, ki峄僲 so谩t 膽峄 岷﹎ cho da v脿 l脿m c膬ng c谩c n岷縫 nh膬n gi煤p da thay 膽峄昳 tr岷 膽岷筽 h啤n tr么ng th岷.

馃憠馃憠 膼岷穋 bi峄噒: v峄沬 c么ng ngh峄 膽峄檆 quy峄乶 Chrono Ti 鈩 l脿 th脿nh ph岷 ch铆nh c峄 tr脿 xanh 膽瓢峄 tr峄搉g 峄 膽岷 Jeju H脿n Qu峄慶, c谩c trang tr岷 tr脿 xanh sinh tr瓢峄焠g 峄 m么i tr瓢峄漬g trong s岷h kh么ng 膽峄檆 h岷 峄 c谩c 膽峄塶h n煤i cao gi脿u th脿nh ph岷 ch峄憂g oxy h贸a v脿 d瓢峄g 岷﹎.

- Th脿nh ph岷 Chronot 鈩 (ChronoT), 膽瓢峄 s谩ng ch岷 v脿 ph谩t tri峄僴 b峄焛 AMOREPACIFIC c贸 ngu峄搉 g峄慶 t峄 ph瓢啤ng ph谩p chi岷縯 xu岷 Dual Infusion 膽峄檆 膽谩o, c么ng ngh峄 x芒y d峄眓g 'k岷縯 c岷 m峄乵' b岷眓g c谩ch s峄 d峄g m峄檛 lo岷 kem d瓢峄g tinh l峄峜 膽瓢峄 tinh ch岷 t峄 tr脿 xanh v脿 d岷 d峄玜 c贸 膽峄 tinh khi岷縯 cao mang l岷 s岷痗 da s谩ng m峄媙 v脿 膽岷 sinh kh铆.

馃尡馃尡

Set g峄搈:

N瓢峄沜 hoa h峄搉g 30ml

S峄痑 d瓢峄g 30ml

Serum 5ml

Kem m岷痶 3ml

Kem m岷穞 8ml

Huy锚虂t t瓢啤ng s么虂ng 0.3g

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question