Skip to product information
1 of 13

Celine Beauty Myth

Set tay da chet Whoo tang sua rua mat 100ml

Set tay da chet Whoo tang sua rua mat 100ml

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
T岷﹜ da ch岷縯 瓢? B峄 qua l脿 b岷 膽茫 sai. D霉 sai b岷 k矛 d瓢峄g n脿o ma ko c贸 e n贸 膽峄 lo岷 b峄 l峄沺 da ch岷縯 b锚n ngo脿i th矛 s岷 l脿m gi岷 膽i t谩c d峄g c峄 d瓢峄g 膽贸....
Si锚u gi岷 gi谩 r岷 t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 WHOO.
馃帀馃帀馃帀DANG KHUYEN MAI..mua 1 chai tay da chet 100ml....tang kem 1 chai sua rua mat 100ml.

鈽嗏槅鈽咷ia cong ty:60.k won

馃崁馃崁馃崁Ch峄゛ c谩c th脿nh ph岷 d瓢峄g tr岷痭g hi峄噓 qu岷 , nh岷 nh脿ng l岷 膽i c谩c t岷 b脿o s峄玭g gi脿 ch岷縯, l脿m s谩ng da t峄 nhi锚n. S岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 v峄沬 nh峄痭g l脿n da nh岷 c岷 nh岷.

馃挜馃挜馃挜R峄璦 m岷穞 b岷眓g s峄璦 r峄痑 m岷穞 tuy l脿 b瓢峄沜 ch膬m s贸c da quan tr峄峮g trong quy tr矛nh ch膬m s贸c da h岷眓g ng脿y nh瓢ng ch瓢a 膽峄. B峄焛 r峄璦 m岷穞 ch峄 l岷 膽i l峄沺 b峄 b岷﹏ v脿 l脿m s岷h nh峄漬 峄 b峄 m岷穞 da ch峄 kh么ng c贸 t谩c d峄g l岷 膽i l峄沺 t岷 b脿o ch岷縯, kh么ng gi煤p da s岷 sinh v脿 k铆ch th铆ch t峄 b脿o m峄沬 nh瓢 vi峄嘽 t岷﹜ da ch岷縯. T谩c d峄g c峄 t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 l脿 gi煤p qu谩 tr矛nh t谩i t岷 da ch岷縯 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 nhanh h啤n chu k矛 b矛nh th瓢峄漬g. N贸 s岷 l岷 膽i 4 鈥 5 l峄沺 t岷 b脿o da ch岷縯 t峄 l峄沺 s峄玭g 膽峄 l峄 ra l峄沺 da non m峄沬 v脿 m峄媙 h啤n. 膼峄搉g th峄漣 n贸 s岷 gi煤p l脿m s岷h nh峄痭g m岷g da d脿y s峄玭g 膽峄 cho l峄 ch芒n l么ng th么ng tho谩ng, gi岷 nguy c啤 m峄. Khi nh峄痭g t岷 b脿o ch岷縯 tr锚n da bong ra s岷 mang theo s岷痗 t峄 melanin gi煤p da s谩ng m峄媙 h啤n. Do v岷瓂, da d峄 d脿ng h岷 th峄 d瓢峄g ch岷 t峄 c谩c lo岷 kem d瓢峄g.

鉁斺湐Gel t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 Whoo Brightening Gel ch峄゛ c谩c th脿nh ph岷 d瓢峄g tr岷痭g hi峄噓 qu岷 c峄 d貌ng Gongjinhyang Seol nh岷 nh脿ng l岷 膽i c谩c t岷 b脿o s峄玭g gi脿 ch岷縯, b峄 b岷﹏ v脿 nh峄漬 tr锚n da, 膽em l岷 l脿n da t瓢啤i s谩ng, m峄乵 m岷 v脿 thanh khi岷縯 m脿 kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g. S岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 v峄沬 nh峄痭g l脿n da nh岷 c岷 nh岷.

鉁斺湐V峄沬 chi岷縯 xu岷 t峄 t峄 nhi锚n hoa c煤c v脿 chihyang palbaeksan d峄盿 tr锚n c么ng th峄ヽ b铆 m岷璽 c峄 y h峄峜 ph瓢啤ng 膼么ng t岷璸 trung ph峄 h峄搃 l脿n da tr岷痭g, Gel t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 Whoo Brightening Gel c贸 th峄 lo岷 b峄 c谩c t岷 b脿o da ch岷縯, 膽峄搉g th峄漣 lo岷 b峄 melanin 膽茫 膽瓢峄 h矛nh th脿nh s芒u trong da, xoa d峄媢 l脿n da m峄噒 m峄廼, 膽em l岷 v岷 tr岷痭g s谩ng cho da, th煤c 膽岷﹜ s峄 h矛nh th脿nh t岷 b脿o da m峄沬.


馃挜馃挜CACH DUNG.
- Sau khi r峄璦 m岷穞 s岷h, l岷 m峄檛 l瓢峄g Gel t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 Whoo Brightening Gel v峄玜 膽峄 thoa 膽峄乽 to脿n g瓢啤ng m岷穞, tr谩nh v霉ng da m岷痶, m么i.

- Massage nh岷 nh脿ng trong v貌ng 1 ph煤t, r峄璦 l岷 b岷眓g n瓢峄沜 岷, sau 膽贸 v峄 n瓢峄沜 l岷h.
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question