Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Son Last velvet lip tint Bbia 36 Feign cool

Son Last velvet lip tint Bbia 36 Feign cool

Regular price $20.50 USD
Regular price Sale price $20.50 USD
Sale Sold out

馃崄 饾悂饾悂饾悎饾悁 饾悑饾悁饾悞饾悡 饾悤饾悇饾悑饾悤饾悇饾悡 饾悑饾悎饾悘 饾悡饾悎饾悕饾悡 饾悤饾悇饾悜饾悞饾悎饾悗饾悕 饾煐

*Xu岷 x峄: H脌N QU峄怌

*Kh峄慽 l瓢峄g: 5g

馃崄 饾煈饾煍 饾悈饾悶饾悽饾悹饾惂 饾悅饾惃饾惃饾惀 - BBIA 36 H峄扤G N脗U D峄奤 D脌NG 馃寛

馃拫 S峄 k岷縯 h峄 gi峄痑 h峄搉g v脿 n芒u beige l岷 m岷痶. M脿u n脿y d峄 d霉ng kh么ng k茅n da, kh么ng c岷 trang 膽i峄僲 v岷玭 si锚u xinh, si锚u 膽岷眒 th岷痬 lu么n nh茅

馃拫 V岷玭 l脿 thi岷縯 k岷 v峄 膽en basic, ch岷 kem velvet nhung m峄媙 si锚u 膽峄塶h kout! Nhi峄乽 b岷 fan ru峄檛 nh脿 BBIA s岷 y锚u th铆ch l岷痬 n贸 l岷痬 膽芒y

鉁 C谩c m脿u s岷痗 trong b岷g m脿u l岷 n脿y s岷 mang nh峄痭g 't芒m tr岷g' kh谩c nhau (feeling series) v峄沬 c谩c m脿u s岷痗 膽峄檆 l岷 ch瓢a t峄玭g c贸 trong nh峄痭g series velvet lip tint t峄 tr瓢峄沜 !!

鉁˙茅 son kem n脿y 膽em l岷 hi峄噓 峄﹏g finish m峄媙 nh瓢 nhung, 膬n u峄憂g v岷玭 膽峄 l岷 l峄沺 base t峄 nhi锚n, son 膽峄塶h l岷痬, l芒u tr么i nh瓢 鈥榯ha thu鈥 nha c岷 nh脿

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question