Skip to product information
1 of 1

Celine Beauty Myth

Sua tay trang Lanci

Sua tay trang Lanci

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
鉂楋笍Da kh么 t岷﹜ trang kh么ng b峄 m岷 岷﹎

鉂楋笍Da d岷 t岷﹜ trang kh么ng b岷縯 d铆nh

鉂楋笍Da nh岷 c岷 t岷﹜ trang kh么ng k铆ch 峄﹏g

馃憠V峄玜 s岷h s芒u, v峄玜 nu么i d瓢峄g l脿n da. B铆 quy岷縯 n岷眒 峄 S峄痑_T岷﹜_Trang_膼a_N膬ng_Lanci !

www.celinebeautymyths.com

鉂嶤么ng d峄g:
鈻笍T岷﹜ n峄乶 m岷痶 m么i ch峄 trong 1 b瓢峄沜.
鈻笍Nh农 ho谩 s岷祅, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian l脿m s岷h da. R峄璦 tr么i c岷穘 trang 膽i峄僲, kem ch峄憂g n岷痭g, b峄 m峄媙 PM2.5.
鈻笍Tr谩nh c岷 gi谩c b岷縯 d铆nh.
鈻笍Thanh l峄峜 t峄 nhi锚n, c峄g c峄 h脿ng r脿o b岷 v峄 da.
鈻笍B峄 sung d瓢峄g ch岷, gi峄 岷﹎ cho l脿n da.
鈻笍T铆ch h峄 瓢u 膽i峄僲 c峄 t岷﹜ trang d岷g d岷 v脿 d岷g n瓢峄沜.

www.celinebeautymyths.com

鉂嶮岷筼 l脿m s岷h t峄憈 nh岷:
鉁–ho l瓢峄g s峄痑 t岷﹜ trang v峄玜 ph岷 v脿 apply tr锚n da. S峄 d峄g 膽岷 2 ng贸n tay massage t峄 trong ra ngo脿i, t峄 d瓢峄沬 l锚n tr锚n.
鉁≧峄璦 s岷h v峄沬 n瓢峄沜 岷.

馃憠膼芒y l脿 c谩ch l脿m s岷h t峄憈 nh岷 v脿 ti岷縯 ki峄噈 b么ng t岷﹜ trang, b岷 v峄 m么i tr瓢峄漬g 膽贸 nha!

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question